ВИДОВЕ ИНСТРУКТАЖИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“

Инструктажи по БЗР се провеждат на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, включително и на работещи, предоставени от предприятие, осигуряващо временна заетост, командировани работници и служители, работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието, лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията,  лица, с които се провежда производствена практика и всички други лица, които ще посещават производствените звена на предприятието.

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изискването на Наредбата е длъжностните лицата, извършващи инструктажите да бъдат с подходящо образование и да притежават съответен производствен опит, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващите професионални рискове. 

Инструктажите биват:

 1. Начален инструктаж
 2. Инструктаж на работното място
 3. Периодичен инструктаж
 4. Ежедневен инструктаж
 5. Извънреден инструктаж
 6. Начален инструктаж за външни лица/ посетители

1. Начален инструктаж

Началният инструктаж запознава новоназначените работници и служители  с основните правила и изисквания по БЗР в предприятието, с вида и характера на извършваната работа, със специфичните опасности и рискове, както и с изискванията към тяхното поведение. Провежда се в деня на постъпване (явяване) на работа на работника/ служителя по утвърдена програма и се удостоверява в Книгата за начален инструктаж. При извършване на СМР се провежда с продължителност един работен ден. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава Служебна бележка, която се съхранява в трудовото досие на работещия. 

2. Инструктаж на работното място

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника/ служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда преди да му бъде възложена самостоятелна работа по утвърдена програма, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадената дейност или вид работа нормативни актове, на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа. Инструктажът на работното място приключва на петия работен ден, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност, като се удостоверява в „Книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж“.

На работещите изпълняващи строително монтажни работи, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя. 

3. Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж при извършване на СМР се провежда не по-рядко от един път на три месеца и има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа по утвърдена програма,  като се удостоверява в „Книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж“.

4. Ежедневен инструктаж

Ежедневния инструктаж се провежда при възлагането на работата за деня на строителната площадка, с който запознават работещите със специфичните опасности или рискове, свързани с изпълняваната работа. 

5. Извънреден инструктаж

Извънреден инструктаж се удостоверява в „Книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж“ и се провежда по утвърдена програма с тематика в зависимост от конкретния случай, както следва:

 • след всяка трудова злополука, станала на работното място
 • след пожар, промишлена авария и природно бедствие
 • при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по БЗР
 • при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа
 • по предписание на контролен орган
 • на работещи, отсъствали повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения
 • по преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите

6. Начален инструктаж за външни лица/ посетители

Началния инструктаж за външни лица/ посетители, накратко всички работещи от външни фирми и организации извършващи дейности на територията на строителната площадка, запознава с дейността и специфичните опасности и рискове за здравето и живота, знаците и сигналите за безопасност,  необходимите лични и колективни предпазни средства, изискванията за специфично поведение, с конкретните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа. Провежда се преди да бъдат допуснати  на територията на строителната площадка и се удостоверява в Книгата за начален инструктаж – за външни лица/ посетители.