Промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

С Постановление № 127 от 01.04.2021г. на Министерския съвет се прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г., с които искаме да Ви запознаем.

Работодателите, при средносписъчен състав на предприятието за предходната година над 50 служители, е необходимо да изготвят ежегодно, но не по-късно от края на м. Януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата от Закона за хората с увреждания, който да съхраняват в предприятието и да представят при поискване от контролните органи.

Във вътрешните правила на предприятието трябва да се включат задължително специфичните фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, съгласно ЗХУ, ако има, процедурите за предварителен и текущ контрол за извършване на проверки, върху изпълнението на приложените алтернативни мерки. 

При неизпълнение на задължението за покриване на квотата в предприятиятието, работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, която се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден.

Работодателите се освобождават от задължението за покриване на квотата по ЗХУ до края на съответната календарна година, при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции “Бюро по труда” или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация, за извършване на посредническа дейност по наемане на работа или при прилагане на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона.

С новите разпоредби се създава адекватна подзаконова рамка за защита правата на хората с увреждания и условия за по-ясно и целесъобразно прилагане на квотата за наемане на хора с трайни увреждания от работодателите.