Безопасност и здраве на работниците, заемащи зелени работни места

Какво e „зелено работно място“?

„Зелени работни места“ са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

Списъкът включва: преработващата промишленост; производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставянето на води, канализационните услуги; управлението на отпадъци и възстановяването; строителството, транспорта, складирането и пощите; културата, спорта и развлеченията, както и дейностите по оформяне и поддържане на озеленени площи в сектора на административните и спомагателни дейности. Ако не попадате в посочената икономическа дейност, това не означава, че не може да разкриете „зелено работно място”, но трябва да се водите от идеята то наистина да е „зелено”.

„Зелено работно място” на европейско ниво

„Зелените работни места” допринасят за запазване или възстановяване на околната среда. С други думи – водят до екологична устойчивост, включваща запазването на биоразнообразието и природните ресурси и минимизиране на всички форми на замърсяване и отпадъци.

Биолог, хидролог, климатолог, инженер по опазване на околната среда, биологичен земеделец, енергийно ефективен строител, специалист градско планиране, монтьор на слънчеви панели, производител на възобновяема енергия, производител на електрически автомобили са само някои от настоящите „зелени професии”, които ще продължат да съществуват. Според най-благоприятните прогнози до 2030 г. в глобален мащаб ще се създадат повече от 2 милиона работни места във вятърната енергийна индустрия и 6 милиона в слънчевата. А зелената строителна индустрия ще може да осигури в Европа и извън нея около 2 милиона работни места. 

Но освен тези „зелени професии” ще има ли нови? Кои ще са те? 

Лектор/обучител по опазване на околната среда, Адвокат по екологично право, Зелен бизнес консултант, Зелен предприемач, Разработчик на устойчиви технологични системи са само част от зелените професии” на следващото десетилетие, които не са толкова очевидни, колкото са настоящите „зелени професии”, тъй като повечето от тях изискват интердисциплинарна подготовка и умения. 

Защо е важно да обръщаме внимание на БЗР при „зелени работни места?

Обикновено ние свързваме думата „зелен“ с безопасност — но това, което е добро за околната среда, не винаги е добро за здравето и безопасността на работниците, които практикуват „зелени професии”. 

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа публикува поредица от материали в тази връзка. Вече има случаи, при които новото законодателство и технологии, предназначени да защитават околната среда, водят до излагането на работниците на още по-голям риск. Намаляването на количеството отпадъци, които се изпращат на сметища, например е довело до по-голяма честота на злополуките и заболяванията сред работниците, чиято работа е свързана с тяхното преработване. Скоростта, с които се очаква да се развива зелената икономика, може да доведе до липса на умения и до това неопитни работници да участват в процеси, за които не са обучени, като по този начин ще се изложат на по-висок риск. Възможно е също да възникне още по-значителна поляризация на работната сила по отношение на умения, като нискоквалифицираните работници ще бъдат принудени да приемат и да работят при по-лоши условия на труд. Някои от опасностите могат да бъдат съвсем нови за определени професии и да се проявяват при тези професии само в зелената икономика.

Какво прави Европейската агенция по безопасност и здраве при работа за предотвратяване на нови и новопоявяващи се рискове за БЗР при „зелените работни места”?

Тя проведе задълбочено прогнозно проучване с цел вниманието да се насочи към потенциални рискове за БЗР в тази област и по-специално на създателите на политики от ЕС да се осигурят инструменти, които да им помагат да проектират работните места на утрешния ден и да опазват здравето и безопасността на европейските работници.

Практическа информация за превенция на риска на „зелените работни места”

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа освен, че проучи по-задълбочено проблемите относно БЗР, свързани със специфични „зелени“ технологични области, също разработи и контролни списъци, които да помогнат за идентифициране на потенциалните опасности за безопасността и здравето на работниците, свързани с тези „зелени“ технологии, както и предостави примери за превантивни мерки. Тези контролни списъци могат да се използват за подпомагане на процеса на оценка на риска на работното място.

Само чрез комбинация и прилагане на знанията и уменията от различни области ще можем да преодолеем настоящите предизвикателства и да постигнем едно по-устойчиво бъдеще относно „зелените работни места”!