Застраховка трудова злополука

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Нормативният акт, определящ реда за задължителното застраховане на работниците и служителите, е Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г.), приета на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

В края на всяка година,  в „Държавен вестник“ се обнародва заповед на министъра на труда и социалната политика, с която се определят коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през следващата година. В заповедта фигурира и средният коефициент на трудов травматизъм за страната. 

Тази година,  на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, министърът на труда и социалната политика издаде Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г.. за определяне на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 11.11.2021 г.) Икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008). Заповедта от 25.10.2021 може да намерите тук.

Независимо от това, дали дадено предприятие попада в категорията за задължително застраховане, не всички членове на персонала му задължително трябва да се застраховат. Определянето им по работни места и длъжности се извършва с писмена заповед на работодателя, след проведени консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол.

При доказана необходимост, съгласно оценката на риска или реализирания риск (допусната трудова злополука или инцидент, който би могъл да доведе до трудова злополука), могат да се определят и други работници и служители (извън определените в заповедта), които да бъдат застраховани за риска “трудова злополука”. Това е възможно  само когато икономическата дейност, към която принадлежи предприятието, е включена в Заповедта на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм, или когато в предприятието има подписан колективен трудов договор, в който е договорено за кои работни места и дейности в предприятието работещите ще бъдат допълнително включени към задъ. В тези случаи, разходите за застраховане на допълнително определените работници и служители са за сметка на работодателя и се считат за разход за дейността на предприятието.

Наредбата допуска  изключения от установения ред за работници и служители, които са застраховани на друго основание (изискване на друг нормативен акт), за риска “злополука”, включително  военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и служителите от Министерството на вътрешните работи, както и  за членовете на екипажите на морски кораби, попадащи в обхвата на Морската трудова конвенция от 2006 г

Екипът на Респонса Превент ООД може да съдейства при сключването на застраховка Риск трудова злополука, чрез Булстрад – Vienna Insurance Group.