Застаряващата работна сила

Работната сила застарява и това не е само национална, а глобална тенденция. По-възрастните работници на 55-65 и повече години, представляват все по-голяма част от работната сила в България. През 2003 г. те са съставлявали 12%, докато през 2019 г. вече са над 23%. Според изследване на Световната банка (2016), страната ни е на едно от първите места по рязък спад на трудоспособното население. През 2010 г. средната възраст на работната сила е била 35-39 г., но съгласно прогнозите до 2030 г. тя ще стане 50-54 г. и ако тенденцията се запази, до 2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас ще бъде 60-64 години т.е. по-възрастните работници ще представляват все по-голяма част от работната сила. Тъй като хората ще работят по-дълго, управлението на БЗР по отношение на възрастта се превръща в приоритет.

Обичайните промени, свързани с възрастта, могат да имат положителен или отрицателен характер

Много личностни качества като мъдростстратегическо мисленецялостно възприемане и способност за обмисляне се усъвършенстват или се пораждат с напредване на възрастта. Трудовият опит и професионалният капацитет също се натрупват с годините. Някои функционални способности, предимно физически и сетивни, намаляват в резултат на естествения процес на стареене. Потенциалните промени във функционалния капацитет, трябва да се вземат предвид при извършването на оценка на риска, а работата и работната среда трябва да бъдат адаптирани с оглед на тези промени. Също е важно да отбележим, че по-възрастните работници не са хомогенна група,  може да има значителни различия между хората на една и съща възраст.

Остаряване и пазарът на труда

Свързаните с възрастта промени имат по-голямо значение за някои професионални дейности, отколкото за други. Намаляването на физическите и сетивните способности, способността за пазене на равновесие, способността за преценка на разстоянията води до пренасочване на застаряващите работещи към подходящи сфери. В този нов контекст все повече се ценят много способности и умения, които се свързват с възрастните работещи, например добрите умения за работа с хора, обслужването на клиенти и отношението към качеството. Това ги превръща в подходящи служители в административната област.

Съобразена с възрастта оценка на риска

Възрастта е само един от аспектите на многообразието на работната сила. Съобразена с възрастта оценка на риска означава да се отчетат свързаните с възрастта аспекти на отделните възрастови групи при оценяване на рисковете, което включва потенциалните промени във функционалния капацитет и здравословното състояние.

Рисковете, характерни за по-възрастните служители, включват:

  • тежък физически труд
  • опасности, свързани с работата на смени
  • работа в гореща, студена или шумна работна среда

Тъй като обаче различията между отделните хора нарастват с възрастта, не бива да се правят допускания само въз основа на възрастта. Оценката на риска трябва да отчита работното натоварване във връзка с индивидуалните възможности и здравословното състояние на работника.

Насърчаване на трудоспособност и здраве на работното място

Работоспособността  е балансът между работата и ресурсите на индивида. Когато работата и ресурсите на индивида си съответстват, налице е добро ниво на работоспособност. Основните фактори, които оказват влияние върху работоспособността са: здраве и функционален капацитет, образование и компетентности, ценности, нагласи и мотивация, работна среда и трудова общност, съдържание, натовареност и организация на работа. Работоспособността може да се измери чрез индекса за работоспособност . 

Здравето на по-възрастните хора се влияе от това, дали са водили здравословен живот на по-млада възраст. Намаляването на функционалния капацитет може да бъде забавено и сведено до минимум чрез здравословен начин на живот. Например с редовни упражнения и здравословно хранене. Работното място има важно значение за насърчаването на здравословен начин на живот и за стимулиране на дейности за превенция на намаляването на функционалните способности, с цел поддържане на добри нива на работоспособност. Дейностите за подобряване на здравето на работното място обхващат различни теми, сред които диета и хранене, консумация на алкохол, преустановяване на тютюнопушенето, физически упражнения, възстановяване и сън.

Приспособяване на работата и работната среда

Доказано е, че добрите практики за здраве и безопасност са важни и помагат на хората да работят по-дълго. Добре организираното работно място е полезно за всички възрастови групи, включително за по-възрастните работници. С промяната на способностите трябва да се променя и естеството на работа, например чрез:

  • реорганизация или ротация на работното място
  • повече кратки почивки
  • по-добра организация на работата на смени, например чрез ускорена ротация на смените (2–3 дни)
  • подходящо осветление и контрол на нивото на шума
  • добър ергономичен дизайн на оборудването

Политики за връщане на работа

Продължителният отпуск по болест може да провокира психични проблеми, социално изключване и ранно напускане на пазара на труда. Улесняването на връщането на работа след отпуск по болест е от решаващо значение за по-възрастните работещи. Примери за инициативи за насърчаване на връщането на работа са издаването на „свидетелства за трудоспособност “, вместо „свидетелство за нетрудоспособност” и различни проекти в тази област .

Устойчивите решения за гарантиране на безопасни, здравословни и справедливи условия още от началото на трудовия живот, са от ключово значение за всички работещи и за дългосрочното повишаване на производителността!