fbpx

Новите указания в областта на финансовото управление и контрол и годишно докладване за състоянието на СФУК.

Уебинар

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати. Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и […]

Ново!!! ВАЖНИ измения в Кодекса на труда. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Пенсиониране.

Уебинар

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради изменения в законодателството,  включваме 4 нови и актуални теми: Нормативни задължения на работодателите през първото тримесечие на 2021 год. Нови изисквания относно режимите на работно време и формирането на работната заплата. Нови изисквания относно изпълнението на квотата за приемане на работа на хора с увреждания. Нови изисквания относно социалното осигуряване и придобиване право […]

ID 442 · FMEA – Basic Training Harmonised AIAG-VDA FMEA

Уебинар

Предистория и теми Доставчиците, които доставят продукта си на европейски и северноамерикански производители (OEM), са задължени да оценят FMEA въз основа на ръководствата за VDA и AIAG FMEA. Tова е води до увеличаване на сложността на разработването и подобряването на продукта за доставчиците. Съвместните изисквания и очаквания за FMEA сега дават възможност на доставчиците да […]

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции.

Уебинар

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на […]

Ежегодно обучение – Инструктажи, процедури и ЗБУТ при връщане на работа + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Уебинар

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически примери за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно! АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО: Инструктажи и обучения по БЗР – […]

НОВО! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

Уебинар

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка. Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка. АКЦЕНТИ:  Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях? Какво трябва да знаем за […]

ID 3001 Review and interpretation of ISO 9001 requirements

Уебинар

Системата за управление на качеството, внедрена въз основа на изискванията, посочени в стандарта ISO 9001, е инструмент за висшето ръководство за ефективно управление на организацията с цел намаляване или премахване на бизнес риска или използване на възможности и по този начин повишаване на ефективността на нейните процеси. Целта на обучението е да запознае участниците с […]

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

Уебинар

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. С продуктите, които […]

ID 9411 Auditing management systems according to ISO 19011

Уебинар

Одитът на системата за управление дава възможност за идентифициране на несъответствия и по този начин за непрекъснато подобряване на организацията. Уменията, знанията и квалификацията на одиторите от 1-ва и 2-ра страна са изключително важни, за да се получат надеждни, повтарящи се одиторски резултати, чието последствие е подобряването на системите в организацията. Обучението е насочено към придобиване и […]

ID 441 · FMEA – Refresher Workshop on harmonized AIAG-VDA FMEA

Уебинар

Предистория и теми Доставчиците, които доставят продукта си на европейски и северноамерикански производители (OEM), са задължени да оценят FMEA въз основа на ръководствата за VDA и AIAG FMEA. Понякога това води до увеличаване на сложността на разработването и подобряването на продукта за доставчиците. Съвместните изисквания и очаквания за FMEA сега дават възможност на доставчиците да […]