Управление на рисковете и оценка на риска по време на работа

Управлението на риска е процес стъпка по стъпка и е необходим за контролиране на рисковете, свързани със здравето и безопасността, причинени от опасности на работното място.

Можете да го направите сами или да наемете фирма, която да съдейства с това.

 • Идентифицирайте опасностите
 • Оценете рисковете
 • Контролирайте рисковете
 • Запишете констатациите си
 • Прегледайте контролите

Идентифицирайте опасностите

Огледайте работното си място и помислете какво може да причини вреда. Например:

 • как работят хората и как се използват съоръженията и оборудването
 • какви химикали и вещества се използват
 • какви безопасни или опасни работни практики съществуват
 • общото състояние на вашите помещения

Погледнете назад към вече минали злополуки и здравни досиета, тъй като те могат да ви помогнат да идентифицирате по-малко очевидни опасности. Вземете предвид нерутинни операции, като поддръжка, почистване или промени в производствените цикли.

Помислете за опасностите за здравето, като ръчно боравене с инструменти и предмети, употреба на химикали и причини за стрес, свързан с работата. За всяка опасност помислете как служителите, изпълнителите, посетителите или други лица могат да бъдат ощетени.

Уязвими работници

За някои работници има специални изисквания, например млади работници, работници мигранти, бъдещи майки и хора с увреждания.

 • Говорете с работниците за проблемите
 • Чуйте тяхното мнение, тъй като те обикновено имат добри идеи.

Оценете рисковете

След като идентифицирате опасностите, решете колко е вероятно някой да бъде наранен и колко сериозно може да бъде това. Това е оценка на нивото на риска.

 • Кой може да бъде ощетен и как
 • Това, което вече правите, за да контролирате рисковете
 • Какви допълнителни действия трябва да предприемете, за да контролирате рисковете
 • Кой трябва да извърши действието

Контролирайте рисковете

Запитайте се:

Мога ли да се отърва изцяло от опасността? Ако не, как мога да контролирам рисковете, така че вредата да е малко вероятна?

Ако имате нужда от допълнителни контроли, помислете за:

 • препроектиране на работата
 • подмяна на материалите, машините или процеса
 • промяна в организацията на работата, за да намалите излагането на материалите, машините или процеса
 • идентифициране и прилагане на практически мерки, необходими за безопасна работа
 • осигуряване на лични предпазни средства и следене за това работниците да ги носят

От вас не се очаква да елиминирате всички рискове, но трябва да направите всичко „разумно осъществимо“, за да предпазите хората от вреда. Това означава балансиране на нивото на риска спрямо мерките, необходими за контролиране на реалния риск по отношение на пари, време или проблеми.

Запишете констатациите си

Ако наемете 5 или повече души, трябва да запишете вашите значителни констатации, включително:

 • опасностите (неща, които могат да причинят вреда)
 • кой може да бъде наранен и как
 • какво правите, за да контролирате рисковете


Прегледайте контролите

Трябва да прегледате контролите, които сте въвели, за да се уверите, че работят. Трябва също да ги прегледате, ако:

 • може вече да не са ефективни
 • има промени на работното място, които могат да доведат до нови рискове

Също така помислете за допълнителен одит, ако вашите работници са забелязали някакви проблеми или е имало злополуки или почти пропуски.

Актуализирайте информацията за оценка на риска с всички промени, които правите.

Свържете се с екипа на Респонса Превент, ако имате нужда от подкрепа при оценка и управление на риска.