Инстуктаж при смр

заедно за безопасността

Работа при високи температури

безопасност при шофиране

електробезопасност

най-честите опасности при смр

При изпълнение на строително-монтажни работи следва да се извършват всичките предвидени видове инструктажи по БЗР: начален, инструктаж на работното място, периодичен, извънреден и ежедневен. Това произтича от факта, че СМР са включени в номенклатурата на дейностите с висок производствен риск. 

Потенциалните опасности и заплахи при изпълнение на СМР са многобройни, вследствие на изпълняваните дейности. Ще Ви запознаем с най-често срещаните, както следва:

 

 1. Работна сила- подсигуряване на информираност, инструкции, обучение, надзор и квалификация на работещите.
 2. Работно място- осигуряване на добра организация — ред, чистота и контрол, видимост в зони, където функционират превозни средства и подемни съоръжения, като подвижни кранове. Недопускане смесване на хора и превозни средства, особено на входове и изходи на гаражни помещения, складове и депа. Осигурете безопасен достъп (пътища, пътеки, стълби или скелета) към и от всички работни места, материалите се съхраняват безопасно, отворите са оградени или покрити и ясно обозначени. Подсигурете правилен ред за събиране и изхвърляне на отпадъците и достатъчно осветление. Подовете трябва редовно да се проверяват за неравности и при необходимост да се извършва поддръжка. Отворите, пукнатините и хлабавите настилки и покривки са потенциални опасности.
 3. Работно оборудване и съоръжения- подходящи механични защити за предотвратяване на контакт с опасни предмети. Поддръжка на работното оборудване и превозните средства, опасности от токов удар. Методите на почистване и използваното оборудване трябва да са подходящи за обработваната повърхност. 
 4. Работа на голяма височина — строителния процес да е планиран, започвайки от фазата на проектиране, с цел да се сведе до минимум рискът от падания, които са най-честата причина за наранявания и нещастни случаи. Причините включват: работа върху скеле или платформа без предпазни парапети или без правилно прикрепени предпазни ремъци; несигурни покриви; стълби, които са лошо поддържани, разположени или не са добре обезопасени.  Необходимо да е да се отбележи още, че често падането е причинено от загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи, движещи се или недобре закрепени предмети или съоръжения. Поради това и добре познатите ни мерки, свързани с работа с преносими стълби, на скеле и използване на колективни средства за защита при риск от падане от височина трябва да бъдат прилагани съвместно със защита от падащи предмети.  Предпазните средства, които могат да се прилагат при извършване на различни видове строително-монтажни работи и използване на различни съоръжения, за защита от падане от височина, биват  колективни /парапети, капаци, огради, и мрежи/ и лични /каски, колани, персонални фиксиращи системи, обувки с нехлъзгащи подметки/. 

 

5.Работа в ограничени пространства – определяне на дежурни наблюдатели извън ограниченото пространство с цел осъществяване на комуникация и оказване на помощ на работещите в ограниченото пространство. Осигуряване на  подходящо обучение на работещите.

 1. Изкопни дейности — преди започване на изкопни дейности трябва да се вземат предвид всички потенциални опасности, включително сриване на изкопи, попадане на хора или превозни средства в изкопи, както и подкопаване на съседни конструкции. След това вземете подходящи предпазни мерки. Набележете и обозначете всички подземни услуги и вземете предпазни мерки, за да не ги засегнете. Подсигурете запаси от подходящи материали за укрепване на изкопа на строителната площадка и  безопасен метод за поставяне и премахване на поддържащите материали. 

 

 1. Преместване на товари — планирайте така, че да сведете до минимум движението на материали и да гарантирате безопасното боравене с тях. Оборудването трябва да е монтирано и управлявано от обучен и опитен персонал и е необходмо да бъде проверявано редовно от компетентно лице . 
 2. Подхлъзвания, спъвания и падания– най-честата причина за злополуки.  Хлъзгавите и нестабилните повърхности и пешеходни пътеки, пътища и алеи, стълбища, стълби и всякакви препятствия при ходене са възможна причина за загуба на равновесие. Спретнатите и безопасни пешеходни пътеки, пътища и алеи и общата организация на строителните обекти спомага за предотвратяване на подхлъзванията и паданията. За местата, където подът е влажен, следва да се използват предупредителни знаци, необходимо е да се уредят обходни пътища. В случаите, в които е възможно, препятствията следва да се отстраняват, за да не се получават спъвания. Ако се окаже, че дадено препятствие не е възможно да бъде премахнато, в такъв случай следва да се използват съответните подходящи бариери и/или предупредителни надписи. Оборудването следва да е разположено така, че кабелите да не пресичат пътищата на пешеходците. Като алтернатива може да се разгледа и възможността да се използват инструменти, захранвани с акумулатори, които позволяват избягване на кабелите (и намаляват риска от електрически удар). Работните места на открито трябва да се контролират за минимализиране на рисковете, например чрез мерки срещу подхлъзване при условия на заледеност и осигуряване на подходящи обувки.
 3. Транспорт на работното място- контролирани движения на предмети, при съхранение, транспорт, разпределение или обработка. Недопускане смесване на хора и превозни средства за предотвратяване риска от притискане или прегазване на хора от превозни средства, падане от превозни средства, удар от падащи предмети от превозни средства или преобръщане на превозни средства.
 4. Ръчна работа с тежести- придвижването на строителната площадка, независимо дали ръчно или чрез използването на повдигащо оборудване от работещите на материали и оборудване, изисква  провеждането на подходящо обучение и точна информация относно правилния начин за боравене с тежести с адекватна информация, относно масата на тежестта, центъра на
  тежестта или за най-тежката страна, когато даден пакет е с неравномерно разпределение на тежестта;. Обученията трябва да бъдат периодични и да се документират. Вземане на подходящи организационни мерки за намаляване на риска, ако физическата работа не може да се избегне.
 5. Шум- основна опасност в строителната индустрия. Повтарящият се, прекомерен шум причинява дълготрайни проблеми със слуха и може да бъде опасно разсейване предпоставка за инциденти, за което е необходимо да се раздадат и поддържат подходящи ЛПС.
 6. Вибрации- вследствие от продължителната работа с вибрационни електроинструменти и наземно работно оборудване предизвиква болезнено и инвалидизиращо индустриално заболяване на кръвоносните съдове, нервите и ставите. Използване на подходящо и поддържано оборудване и извършване на чести замервания.
 7. Срутване- преди същинската работа в изкоп трябва да се предвидят адекватни предпазни мерки. Риск от злополука. 
 8. Азбест- предоставянето на информираност и лични предпазни средства на работещите при работа с азбестови материали и създаване система за контрол на използването им. Причинява белодробни заболявания
 9. Влакна и материали- респираторни заболявания- предоставянето на информираност и лични предпазни средства на работещите и създаване система за контрол на използването им. Могат да доведат до заболявания, като хронични белодробни проблеми, астма и силикоза.

 

 1. Електричество- обезопасяване на електрическите кабели и ненарушаване на изолацията им, за предотвратяване риск от инциденти в следствие на удар от електрически ток. Подходящите лични предпазни средства и съответното обучение са методите, с които този риск може драстично да се намали.

 

17.Пожари и експлозии- причинени от наличието на три фактора — гориво, кислород и източник на запалване. Наличие на указателни знаци и табели за пожароопасните места, средствата за пожарогасене и  местата определени за тютюнопушене. Обучение на персонала за начините за манипулиране с противопожарните средства и провеждане на периодичен тренинг.

18.Психологически фактори- стресът може да увеличи риска от трудови злополуки. Обучение на работещите с цел повишаване здравната култура по отношение принципите и значението на здравословния начин на живот и методите за релаксация и профилактика на проявите на стрес.

Здравето и безопасността са отговорност на всички

Свържи се с нас