Публикации

VDA QMC – ШАПКАТА В АВTОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Германската асоциацияна автомобилната индустрия (VDA) се състои от повече от 620 компании, участващив производството за автомобилната индустрия във Федерална република Германия.Членовете са разделени в три групи – автомобилни производители, автомобилни доставчици,  ремаркета, специални каросерии и автобуси.Тези три групи производители намират своето представителство в три глобалниотдела.

Едно от условието заработа с тях е да бъдете квалифицирани и сертифицирани по утвърдени стандартипо качеството и контрола на продукцията.

Чрез своя Център заобучение и професионално развитие, основан през 2001 г., VDA Център зауправление на качеството споделя солидното си ноу-хау в областта науправлението на качеството и качеството в автомобилната индустрия. 

“Най-високатапрофесионална компетентност, дългогодишен опит и професионален трансфер назнания на потребителите – това е, което е в центъра на нашето внимание.” 

На територията на България единствен лицензиран партньор с право да прилага дейността на обучителния център на VDA QMC е Респонса Превент.

Ние организираме отворени и вътрешно-фирмени обучения на задължителни квалификации в автомобилната индустрия. 

Запознайте се с някойот стандартите на VDA QMC и обучителния център на Респонса Превент. Ето и частот тях:

VDA 6 – УПРАВЛЕНИЕ НАКАЧЕСТВОТО (ДОСТАВЧИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА И НЕМСКАТА АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Ако Вашата организацияиска да доставя продукти и услуги за европейската автомобилна промишленост,включително за немската, Вие трябва да отговаряте на изискванията на стандартаVDA 6 (Verband Der Automobilindustrie/VDA Automotive).

VDA 6 важи за Fiat,Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Peugeot Citroën, Renault и Daimler AG. В САЩVDA 6.1 е задължителен за доставчици от първо ниво на Volkswagen от 1997.

Доставчиците заавтомобилната промишленост могат да изберат също и стандарта ISO/TS 16949 заизисквания за качество. ISO/TS 16949 покрива изискванията на стандартите QS9000, VDA 6.1, AVSQ и EAQF и е приет като алтернатива на тези стандарти от европейскитеи другите основни производители на автомобили.

ОДИТИ НА ПРОЦЕСИТЕ –VDA 6.3

Одити на процесите поVDA 6.3 – оптимизирайте процесите на вашата организация и верига на доставка иконтролирайте риска при процесите.

VDA 6.3 е задълбоченинструмент за одити на процесите, разработен от VDA-QMC и немската автомобилнапромишленост, за организации, които предоставят автомобилни продукти илиуслуги. Третото издание от 2016 г. актуализира инструмента за одити напроцесите, за да бъде по-практичен и по-точно да отразява изискванията на IATF16949:2016.

Стандартът VDA 6.3може да се прилага към всяка организация в автомобилната промишленост катоинструмент за одити на процесите, независимо от мащаба на бизнеса. Той включвакомпании, които се занимават с:

  • изследване и разработване на функционални системи и продукти;
  • сглобяване на продукти в различни технологични процеси и видове производство или услуги.

Той е широкоизползван, а подобни стандарти съществуват и в други отрасли.

APQP & PPAP ACCORDING TO AIAG  

26-27 Септември 2019г., гр. София

Компаниите, внедрилиIATF 16949, могат да използват Разширено планиране на качеството на продуктите(APQP), за да гарантират, че техните продукти и производствени процесиотговарят на пазарните изисквания и очакванията на клиентите. Процесът наодобрение на производствената част (PPAP) предоставя на организациите наклиенти необходимите доказателства, които показват, че „Всички доставчици наизисквания за проектиране и спецификации на клиента се разбират правилно отдоставчика и че процесът има потенциал за постоянно производство на продукти,отговарящи на тези изисквания по време на действителен цикъл на производство ”

Обучаващите се ще научат за инструментите, процедурите и изискванията за отчитане, посочени в референтното ръководство APQP. Ще покрием също процедурите, изискванията за отчитане и дейностите, посочени в наръчника за процес на одобрение на производствената част.

ПРОДУКТОВ ОДИТОР – VDA 6.5

11 Октомври 2019г., гр. София

Този курс ще випозволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти.Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовитеизисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуерводят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна програма за одит напродукти помага на организациите да отговорят на тези взискателни очаквания иуправляват риска, когато програмата за одит на продукта предвещава опасения.Качеството на продукта е гарантирано чрез последователно прилагане напревантивни методи за планиране на качеството по време на фазата наразработване, одитът на продукта помага да се оцени ефективността на товапревантивно планиране на качеството по време на серийното производство, катоподчертава и управлява всички проблеми.

Този курс заобучение е разработен от VDA QMC и включва комбинация от представени отобучители презентации и групова работа.

Акценти в обучението:

  • Основина одита на продуктите; 
  • Структурана одитната програма и последователността на одит на продуктите; 
  • Планиранена одит; 
  • Провежданена одит на продукта; 
  • Практическинасоки за изготвяне на доклад; 
  • Коригиращидействия; 
  • Квалификационниизисквания към одиторите на продукти;

Калибрирането на FMEA лектори напредва

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в края на месец Юли 2019г. първата част по обучение на лектори по FMEA премина успешно за екипа на Респонса Превент.
След публикуването на новия стандарт FMEA – Въведение в метода за анализ на отказите и ефектите,  VDA QMS предприе процес по обучение на квалифицирани лектори които да започнат внедряването му.

FMEA Лектори

Успешно премина първата част – ID 441 FMEA Refresher Workshop on Harmonised AIAG-VDA FMEA , в която бяха одобрени и включени лектори от екипа на Респонса Превент.
С нетърпение очакваме и се подготвяме за втората финална част – ID 442 FMEA Basic Training Harmonised AIAG-VDA FMEA  след която ще имаме напълно шлифовани обучители, с право да водят обучения в България.

Какво представлява анализът на режима и ефектите при неизправност (FMEA) и защо да го изберем?


Съществуват многобройни примери за оттегляне на продукти, произтичащи от лошо проектирани продукти и / или процеси. Тези неуспехи се обсъждат в публично с представянето на производители и доставчици на услуги като неспособни да осигурят безопасен продукт.
Анализ на отказите и ефектите, или FMEA, е методология, целяща да позволи на организациите да очакват неуспех по време на етапа на проектиране, като идентифицират всички възможни неуспехи в проекта или производствения процес.
Разработена през 50-те години на миналия век, FMEA е един от най-ранните структурирани методи за подобряване на надеждността. Днес тя все още е много ефективен метод за намаляване на възможността за провал.
Анализ на отказите и ефектите (FMEA) е структуриран подход за откриване на потенциални неуспехи, които могат да съществуват в рамките на дизайна на продукт или процес.


Какво ще включват ID 441 & ID 442?

ID 441 FMEA – Refresher Workshop on Harmonised AIAG-VDA FMEA
Доставчиците, които доставят продукта си на европейски и северноамерикански производители (OEM), са задължени да оценят FMEA въз основа на ръководствата за VDA и AIAG FMEA.

Целева аудитория

Опитни фасилитатори, разработчици, дизайнери, проектиращи процеси, както и персонал от разработка на продукти и процеси, тестване, логистика, производство, планиране на инспекции, поддръжка и качество.

Цел

Целта на този семинар е да запознае потребителите на FMEA с промените, поради хармонизацията и да даде практически съвети за приложение
След обучението се получава Сертификат.
ID 442 FMEA – Basic Training Harmonised AIAG-VDA FMEA
Съвместните изисквания и очаквания за FMEA сега дават възможност на доставчиците да разработят съгласувани с процес за FMEA, който да отговаря на нуждите и очакванията на съответните им клиенти.

Целева аудитория

Начинаещи и бъдещи потребители на този метод от разработване на продукти и процеси, тестване, логистика, производство, планиране на инспекции, поддръжка и качество.

Цел

Целта на този семинар е да научи основите на FMEA и да даде практически съвети за приложение.

Сертификат за квалификация

След приключване на семинара всеки участник получава сертификат за присъствие и квалификация от VDA. Респонса Превент е лицензиран представител на VDA QMC за България.

FMEA News. Нов стандарт.

Новият стандарт FMEA (failure mode and effects analysis) according to AIAG and VDA вече в факт.

VDA QMC – подготвя квалифицирани лектори за подобрения FMEA стандарт и дългоочакваният нов наръчник.

Респонса Превент, като лицензиран партньор на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите), се радваме да Ви запознаем с новини за дългоочаквания обновен стандарт ”FMEA (failure mode and effects analysis) according to AIAG and VDA”

След излизането на новото издание на стандарта “FMEA according to AIAG and VDA” , VDA QMC ще подготви избрани кадри и за България, които да внедрят новостите и подобрят метода в управлението на техническия риск.

До края на месец Юни 2019 г. тече подбора на квалифицирани и отговарящи на строги професионални практики и изисквания лектори.

Избраните лектори на Респонса Превент ще пренимат през интензивен курс на VDA QMC в Германия. Лекторите ще придобият квалифицирани и професионални знания и ще бъдат официално лицензирани за провеждане на обучерния по новия стандарт.

След края на квалификацията, ще се обяви и проведе отворено обучение съгласно промените на новия стандарт.

Акцентът ще бъде фокусиран върху допълнителни практически насоки и представяне съпроводено с разяснения по новите формуляри.

Новата актуализирана версия на наръчника е кулминацията на повече от тригодишно сътрудничество между членове на Automotive Industry Action Group (AIAG) и Verband der Automobilindustrie (VDA). Текстът е напълно пренаписан и методът на FMEA е ревизиран в няколко ключови области. Целта е да се даде една обща основа за FMEA за секторите в автомобилната индустрия, които са представени от двете организации.

На нашия сайт ще публикуваме датите за предстоящите обучения за FMEA (failure mode and effects analysis) according to AIAG and VDA.

Новият стандарт – ”FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) according to AIAG and VDA”

Анализ на потенциалните грешки и ефектите от тях или успешния начин за свеждане на риска в производството и свързаните разходите до МИНИМУМ.

FMEA – новият стандарт за преценяване и анализиране на грешките при доставчиците в автомобилния сектор е част от процеса на разработване и производство в тази индустрия.

Като основен метод в управлението на техническия риск, FMEA представлява ориентиран към работата в екип и систематичен аналитичен метод за определяне на рисковете с цел набелязване на мерки за смекчаването им. Установяването на причината за дадена неизправност на прекалено късен етап от процеса на разработка и производство или едва когато продуктът бъде пуснат на пазара може да доведе до скъпоструващи и отнемащи време ремонти и коригиращи действия. Прилагането на принципа на FMEA на ранен етап от процеса на разработване на продукта помага за идентифициране на рисковете, свързани с продукта и процеса, и до намаляване или дори предотвратяване на тяхната проява чрез предприемане на подходящи мерки. Използването на FMEA е необходимо за повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез създаване на продукти без дефекти.Това върви ръка за ръка с намаляването и предотвратяването на разходи, свързани с неизправности, и последващите разходи за гаранционно обслужване и запазване на добра търговска репутация или за изтегляне на неизправните продукти от пазара.

Друг аргумент в полза на последователното прилагане на FMEA е намаляването на разходите за извършване на промени. Това включва броя на промените и пряко свързаните усилия за изменение, в т.ч. обработване и документация. Промените могат да бъдат инициирани от клиентите, доставчиците или от вътрешните отдели.

Подобряване на стандарта и особености на новия наръчник ще бъдат представени посредством анализ и практически насоки на предстоящо обучение…. Очаквайте скоро дата за провеждане!

FMEA

Quality Brunch 2019, Plovdiv

Quality Brunch 17 Април 2019

На 17 Април 2019 ще се проведе второто издание на събитието Quality Brunch, организирано от Респонса Превент в партньорство с Аутомотив Клъстер България и с подкрепата на M&M Милицер и Мюнх. Събитието е насочено към автомобилната индустрия в България и има най-голям фокус върху обучения за управление на качеството и прилагане на редица международни стандарти и практики в тази дейност. В унисон с тенденцията за развитие на град Пловдив като втората най-голяма промишлена зона в страната и силно присъствие на фирми от този бранш в региона, бе избрана и тазгодишната локация, след като миналата година събитието се проведе в град София.

ISO 19011, VDA 6.3, Lean manufacturing

Събитието започва с преглед на развитието на сектор автомобилостроене в България. Програмата включва актуални новини и промени, настъпили в изданията на международни стандарти като ISO 19011, изданията на VDA QMC и други. Ще бъде представена концепцията на Lean manufacturing. Във втората част на събитието гостите ще имат възможността не само да слушат, но и да вземат активно участие в обсъждане на практически казуси от областта на безопасност на продукта, както и да влязат в ролята на одитори по VDA 6.3. Програма ще завърши със забавно състезание, където участниците ще премерят сили в областта на стандартите, след което ще се насладят на прекрасната гледка към Гребната база на града.

Целта на организаторите в дългосрочен план е събитието да се превърне във форум за споделяне на знания и добри практики. Първата стъпка вече е направена.

Очакваме Ви отново и тази година на 17 Април в Хотел Ландмарк Крийк в гр. Пловдив!

Събития

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria