Events

VDA Maturity Level Assurance for New parts

VDA Maturity Level Assurance for New parts (под лиценз на VDA QMC)

Целта на осигуряване на нивото на зрялост на новите части е да се определи стандарт за нови стартове, да се подобри качеството на продуктите в самото начало на сътрудничество с клиента за всички части, компоненти и системи във веригата за доставки, като се осигурят и предприемат структурирани дейности, които съпътстват процеса на оценяване на зрелостта на новите части. Чрез прилагане на стандартизиран метод проектите се сегментират, оценяват и подобряват. Тази система за гарантиране на степента на зрялост описва стандартизиран подход към сътрудничеството и комуникацията в сложни проекти за разработване на продукти с много участници във веригата на доставки. Поради това тя предоставя набор от измерени стойности и критерии и подходящи методологии