Публикации

VDA QMC – ШАПКАТА В АВTОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Германската асоциацияна автомобилната индустрия (VDA) се състои от повече от 620 компании, участващив производството за автомобилната индустрия във Федерална република Германия.Членовете са разделени в три групи – автомобилни производители, автомобилни доставчици,  ремаркета, специални каросерии и автобуси.Тези три групи производители намират своето представителство в три глобалниотдела.

Едно от условието заработа с тях е да бъдете квалифицирани и сертифицирани по утвърдени стандартипо качеството и контрола на продукцията.

Чрез своя Център заобучение и професионално развитие, основан през 2001 г., VDA Център зауправление на качеството споделя солидното си ноу-хау в областта науправлението на качеството и качеството в автомобилната индустрия. 

“Най-високатапрофесионална компетентност, дългогодишен опит и професионален трансфер назнания на потребителите – това е, което е в центъра на нашето внимание.” 

На територията на България единствен лицензиран партньор с право да прилага дейността на обучителния център на VDA QMC е Респонса Превент.

Ние организираме отворени и вътрешно-фирмени обучения на задължителни квалификации в автомобилната индустрия. 

Запознайте се с някойот стандартите на VDA QMC и обучителния център на Респонса Превент. Ето и частот тях:

VDA 6 – УПРАВЛЕНИЕ НАКАЧЕСТВОТО (ДОСТАВЧИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА И НЕМСКАТА АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Ако Вашата организацияиска да доставя продукти и услуги за европейската автомобилна промишленост,включително за немската, Вие трябва да отговаряте на изискванията на стандартаVDA 6 (Verband Der Automobilindustrie/VDA Automotive).

VDA 6 важи за Fiat,Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Peugeot Citroën, Renault и Daimler AG. В САЩVDA 6.1 е задължителен за доставчици от първо ниво на Volkswagen от 1997.

Доставчиците заавтомобилната промишленост могат да изберат също и стандарта ISO/TS 16949 заизисквания за качество. ISO/TS 16949 покрива изискванията на стандартите QS9000, VDA 6.1, AVSQ и EAQF и е приет като алтернатива на тези стандарти от европейскитеи другите основни производители на автомобили.

ОДИТИ НА ПРОЦЕСИТЕ –VDA 6.3

Одити на процесите поVDA 6.3 – оптимизирайте процесите на вашата организация и верига на доставка иконтролирайте риска при процесите.

VDA 6.3 е задълбоченинструмент за одити на процесите, разработен от VDA-QMC и немската автомобилнапромишленост, за организации, които предоставят автомобилни продукти илиуслуги. Третото издание от 2016 г. актуализира инструмента за одити напроцесите, за да бъде по-практичен и по-точно да отразява изискванията на IATF16949:2016.

Стандартът VDA 6.3може да се прилага към всяка организация в автомобилната промишленост катоинструмент за одити на процесите, независимо от мащаба на бизнеса. Той включвакомпании, които се занимават с:

  • изследване и разработване на функционални системи и продукти;
  • сглобяване на продукти в различни технологични процеси и видове производство или услуги.

Той е широкоизползван, а подобни стандарти съществуват и в други отрасли.

APQP & PPAP ACCORDING TO AIAG  

26-27 Септември 2019г., гр. София

Компаниите, внедрилиIATF 16949, могат да използват Разширено планиране на качеството на продуктите(APQP), за да гарантират, че техните продукти и производствени процесиотговарят на пазарните изисквания и очакванията на клиентите. Процесът наодобрение на производствената част (PPAP) предоставя на организациите наклиенти необходимите доказателства, които показват, че „Всички доставчици наизисквания за проектиране и спецификации на клиента се разбират правилно отдоставчика и че процесът има потенциал за постоянно производство на продукти,отговарящи на тези изисквания по време на действителен цикъл на производство ”

Обучаващите се ще научат за инструментите, процедурите и изискванията за отчитане, посочени в референтното ръководство APQP. Ще покрием също процедурите, изискванията за отчитане и дейностите, посочени в наръчника за процес на одобрение на производствената част.

ПРОДУКТОВ ОДИТОР – VDA 6.5

11 Октомври 2019г., гр. София

Този курс ще випозволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти.Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовитеизисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуерводят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна програма за одит напродукти помага на организациите да отговорят на тези взискателни очаквания иуправляват риска, когато програмата за одит на продукта предвещава опасения.Качеството на продукта е гарантирано чрез последователно прилагане напревантивни методи за планиране на качеството по време на фазата наразработване, одитът на продукта помага да се оцени ефективността на товапревантивно планиране на качеството по време на серийното производство, катоподчертава и управлява всички проблеми.

Този курс заобучение е разработен от VDA QMC и включва комбинация от представени отобучители презентации и групова работа.

Акценти в обучението:

  • Основина одита на продуктите; 
  • Структурана одитната програма и последователността на одит на продуктите; 
  • Планиранена одит; 
  • Провежданена одит на продукта; 
  • Практическинасоки за изготвяне на доклад; 
  • Коригиращидействия; 
  • Квалификационниизисквания към одиторите на продукти;