Публикации

VDA QMC – ШАПКАТА В АВTОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Германската асоциацияна автомобилната индустрия (VDA) се състои от повече от 620 компании, участващив производството за автомобилната индустрия във Федерална република Германия.Членовете са разделени в три групи – автомобилни производители, автомобилни доставчици,  ремаркета, специални каросерии и автобуси.Тези три групи производители намират своето представителство в три глобалниотдела.

Едно от условието заработа с тях е да бъдете квалифицирани и сертифицирани по утвърдени стандартипо качеството и контрола на продукцията.

Чрез своя Център заобучение и професионално развитие, основан през 2001 г., VDA Център зауправление на качеството споделя солидното си ноу-хау в областта науправлението на качеството и качеството в автомобилната индустрия. 

“Най-високатапрофесионална компетентност, дългогодишен опит и професионален трансфер назнания на потребителите – това е, което е в центъра на нашето внимание.” 

На територията на България единствен лицензиран партньор с право да прилага дейността на обучителния център на VDA QMC е Респонса Превент.

Ние организираме отворени и вътрешно-фирмени обучения на задължителни квалификации в автомобилната индустрия. 

Запознайте се с някойот стандартите на VDA QMC и обучителния център на Респонса Превент. Ето и частот тях:

VDA 6 – УПРАВЛЕНИЕ НАКАЧЕСТВОТО (ДОСТАВЧИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА И НЕМСКАТА АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Ако Вашата организацияиска да доставя продукти и услуги за европейската автомобилна промишленост,включително за немската, Вие трябва да отговаряте на изискванията на стандартаVDA 6 (Verband Der Automobilindustrie/VDA Automotive).

VDA 6 важи за Fiat,Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Peugeot Citroën, Renault и Daimler AG. В САЩVDA 6.1 е задължителен за доставчици от първо ниво на Volkswagen от 1997.

Доставчиците заавтомобилната промишленост могат да изберат също и стандарта ISO/TS 16949 заизисквания за качество. ISO/TS 16949 покрива изискванията на стандартите QS9000, VDA 6.1, AVSQ и EAQF и е приет като алтернатива на тези стандарти от европейскитеи другите основни производители на автомобили.

ОДИТИ НА ПРОЦЕСИТЕ –VDA 6.3

Одити на процесите поVDA 6.3 – оптимизирайте процесите на вашата организация и верига на доставка иконтролирайте риска при процесите.

VDA 6.3 е задълбоченинструмент за одити на процесите, разработен от VDA-QMC и немската автомобилнапромишленост, за организации, които предоставят автомобилни продукти илиуслуги. Третото издание от 2016 г. актуализира инструмента за одити напроцесите, за да бъде по-практичен и по-точно да отразява изискванията на IATF16949:2016.

Стандартът VDA 6.3може да се прилага към всяка организация в автомобилната промишленост катоинструмент за одити на процесите, независимо от мащаба на бизнеса. Той включвакомпании, които се занимават с:

  • изследване и разработване на функционални системи и продукти;
  • сглобяване на продукти в различни технологични процеси и видове производство или услуги.

Той е широкоизползван, а подобни стандарти съществуват и в други отрасли.

APQP & PPAP ACCORDING TO AIAG  

26-27 Септември 2019г., гр. София

Компаниите, внедрилиIATF 16949, могат да използват Разширено планиране на качеството на продуктите(APQP), за да гарантират, че техните продукти и производствени процесиотговарят на пазарните изисквания и очакванията на клиентите. Процесът наодобрение на производствената част (PPAP) предоставя на организациите наклиенти необходимите доказателства, които показват, че „Всички доставчици наизисквания за проектиране и спецификации на клиента се разбират правилно отдоставчика и че процесът има потенциал за постоянно производство на продукти,отговарящи на тези изисквания по време на действителен цикъл на производство ”

Обучаващите се ще научат за инструментите, процедурите и изискванията за отчитане, посочени в референтното ръководство APQP. Ще покрием също процедурите, изискванията за отчитане и дейностите, посочени в наръчника за процес на одобрение на производствената част.

ПРОДУКТОВ ОДИТОР – VDA 6.5

11 Октомври 2019г., гр. София

Този курс ще випозволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти.Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовитеизисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуерводят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна програма за одит напродукти помага на организациите да отговорят на тези взискателни очаквания иуправляват риска, когато програмата за одит на продукта предвещава опасения.Качеството на продукта е гарантирано чрез последователно прилагане напревантивни методи за планиране на качеството по време на фазата наразработване, одитът на продукта помага да се оцени ефективността на товапревантивно планиране на качеството по време на серийното производство, катоподчертава и управлява всички проблеми.

Този курс заобучение е разработен от VDA QMC и включва комбинация от представени отобучители презентации и групова работа.

Акценти в обучението:

  • Основина одита на продуктите; 
  • Структурана одитната програма и последователността на одит на продуктите; 
  • Планиранена одит; 
  • Провежданена одит на продукта; 
  • Практическинасоки за изготвяне на доклад; 
  • Коригиращидействия; 
  • Квалификационниизисквания към одиторите на продукти;

Удължаване на VDA 6.3 квалификация

 
Предистория и тема 

Процесният одит VDA 6.3 е ефективен начин за оценка на процесите, свързани с проектирането и производството на продукти. Въпреки това, той също допринася значително за оптимизирането на процесите в съществуващите производствени линии. Освен това потенциалният анализ е изпитан и изпитан начин за избор на нови доставчици. Третата, пълна ревизия на стандарта VDA 6.3 през 2016 г. имаше за цел да направи стандарта по-практичен и по-международен. За да се извършат процедурни одити по VDA 6.3, са необходими всеобхватни знания, опит и компетенции, поради което квалификацията на съответните лица е неизбежна. Съгласно ISO 19011 от одиторите се изисква непрекъснато да подобряват своята компетентност. Това включва и професионално развитие, например чрез самообучение и обучение.

 
Целева група 

Удължаването на VDA квалификация може да се прилага само за сертифицирани одитори на процеси VDA 6.3 (2010). Разширенията за процесуални одитори VDA 6.3 (2016) ще станат валидни едва през януари 2020 г. – необходимите предпоставки за това ще бъдат обявени своевременно.

Цели 

Сертифицираните одитори по VDA 6.3 са в състояние да извършват независими одити на процеси вътрешно и с техните доставчици. Чрез този изпит участниците могат отново да потвърдят своите знания от независима страна. Освен това сертификатът предоставя доказателство за текуща и валидна квалификация, за да отговори на изискванията на клиентите или доставчиците по отношение на компетентността на одитора IATF 16949. 

Изисквания за продължаване на квалификацията 

За да се разшири успешно квалификацията на VDA 6.3, съответното заявление трябва да бъде подадено преди датата на изтичане на срока на валидност. Опитът от одит в рамките на най-малко пет одита на процеса или потенциален анализ като отговорен одитор през периода на валидност трябва да бъде доказан. Признават се както вътрешни, така и външни одити на процеси. Одитите трябва да бъдат потвърдени от висшето ръководство или ръководителя на управлението на качеството.

Освен това трябва да бъде представен сертификат за квалификация „VDA 6.3 – Обучение за надграждане: от VDA 6.3 (2010) на VDA 6.3 (2016)“ или „VDA 6.3 – Обучение за компетенции за сертифицирани одитори на процеси“.  

Ако не може да се докаже необходимото одиторско преживяване, е необходимо да присъствате на курса за обучение „VDA 6.3 – Обучение за компетентност на сертифицирани одитори на процеси“ (ID 341) – двудневно опреснително обучение, за да подновите квалификацията на VDA 6.3.

VDA Квалификация. Карта на сертификат и одитор 

След положително решение на заявлението ще бъде издаден нов сертификат с регистрирана номерация и съответна карта на одитора и ще бъде направено съответното вписване в базата данни на VDA QMC. Сертификатът и одиторската карта са валидни за срок от три години. Нов сертификат и нова одиторска карта ще бъдат издадени при подаване на заявление, ако изброените условия са изпълнени.

Сертификат за квалификация 

След положителен преглед на заявлението се издава нов VDA сертификат с регистриран номер и съответната одиторска карта и придружаващото вписване в базата данни на VDA QMC.

Респонса Превент / Responsa Prevent

От 2016 година Респонса Превент е лицензиран представител на VDA QMC за България.

Quality Brunch събра водещи имена от автомобилната индустрия

На 17 април 2019 година в град Пловдив отново се проведе Quality Brunch – събитието с фокус върху управление на качеството в автомобилостроенето в България.

Актуални новини и промени в изданията на международни стандарти в сферата на автомобилната индустрия и практическото им приложение бяха представени на Quality Brunch в Пловдив. За втора поредна година лидерът в областта на здравето и безопасността на работното място Респонса Превент организира събитието в партньорство с Аутомотив Клъстер България, а тази година то се осъществи и с подкрепата на M&M Милицер и Мюнх. Сред участниците в Quality Brunch 2019 бяха изпълнителни директори, мениджъри качество, мениджъри човешки ресурси и мениджъри производство на водещи фирми в сферата на автомобилната индустрия.

Събитието беше изключително интересно, всички гости бяха от сферата на качеството в автомобилната индустрия. Впечатлиха ме новостите във VDA стандартите. Приятна изненада за мен, а и за всички гости, беше организираното състезание и наградата за победителя.“ сподели г-жа Борислава Тодорова – специалист система за управление на качеството в Behr-Hella Thermocontrol.

В програмата бяха включени актуални теми, свързани с развитието на сектора в България, както и за качеството и стандартите в тази динамично развиваща се индустрия. Квалифицираните лектори представиха теми, свързани с обучения под лиценз на VDA QMC, както и авторски обучения на Респонса Превент.

Беше представена „Академия по качество“ – услуга, която има за цел да повиши компетентността на служителите по отношение на качеството. Участниците имаха възможност да се включат активно в обсъждането на практически казуси от областта на безопасността на продуктите, както и да влязат в ролята на одитори по VDA 6.3. Допълнителен интерес предизвика провеждането на забавни и образователни игри. Над 50 участника показаха впечатляващо ниво на знания и практики, а победителите бяха отличени с грамота.

Представители на организаторите бяха управителят на Респонса Превент г-н Нейко Нейков, г-жа Ивана Ненова – мениджър проекти и г-жа Галина Крилчева – мениджър продажби и маркетинг на компанията, г-жа Миглена Митева, мениджър проекти и събития на Аутомотив Клъстер България и г-н Руси Катерински от търговския отдел на М&М Милицер и Мюнх. Те изказаха благодарност към участниците за техния принос за успеха на събитието и изразиха увереност, че Quality Brunch ще се превърне в ежегоден форум за споделяне на знания и добри практики.

Събития

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria