Роли и отговорности при оценка на риска

Ако процесът на оценка на риска – стартът на подхода за управление на безопасността и здравето, не бъде направен добре или изобщо не бъде направен, едва ли ще могат да бъдат определени подходящи превантивни мерки или да бъдат изпълнени.

Ежегодно милиони хора в Европейския съюз са жертва на трудови злополуки, или тяхното здраве се уврежда сериозно на работното място. Ето защо, оценката на риска е толкова важна, тъй като е ключ за здравословни работни места. Оценката на риска е динамичен процес, който позволява на предприятия и организации да изпълняват изпреварваща политика на управление на рисковете на работното място.

Какви са отговорностите на работниците?

Защитата на безопасността и здравето на работещите в Европа се постига чрез подход, основан на оценка и управление на риска. За да се направи ефективна оценка на риска на работното място, всички заинтересовани страни трябва добре да разбират правното значение, принципите, процеса на оценка на риска и ролята на основните участници в него.

Важно е работниците да участват в оценката на риска. Те познават проблемите и детайлите относно това, което действително се случва при изпълнение на техните задачи или дейности, така че те следва да бъдат включени в оценката. Често пъти техните практически знания или компетенции са необходими за разработката на изпълними превантивни мерки.

Участието на работниците е не само тяхно право, то е от основно значение, за да бъде професионалното управление на здравословните и безопасни условия на труд ефективно и ефикасно.

Работниците имат правото и задължението да:

● бъдат консултирани относно мерките за организация на оценката на риска и за назначаването на лицата, които ще изпълняват тази задача

● участват в оценката на риска

● предупреждават своите ръководители или работодатели относно набелязаните рискове

● отчитат всякакви промени на работното място

● бъдат информирани относно рисковете за тяхната безопасност и здраве и относно необходимите мерки за отстраняване или намаляване на тези рискове

● участват в процеса на вземане на решение за превантивни и защитни мерки, които трябва да се изпълнят

● поискат от работодателя да приложи подходящи мерки и да представи предложения за свеждане до минимум на опасностите или отстраняване на опасността при източника

● съдействат, помагайки на работодателя да осигури безопасност на работната среда

● се обучават/получават инструкции относно изпълняваните мерки

● се грижат максимално за своята безопасност и здраве, както и за тези на други лица, засегнати от техните действия, в съответствие с обучението и инструкциите на работодателя

Роли и отговорности на работодателите

Работодателите следва да подготвят внимателно това, което смятат да правят, за да посрещнат своите отговорности и да направят оценка на риска, както и да изпълнят необходимите мерки за безопасността и здравето на работниците. Препоръчва се да направят това посредством план за действие, за отстраняване или контрол на рисковете.

Планът за действие следва да включва:

● възлагане, организиране и координиране на оценката

● назначаване на компетентни лица, които да извършат оценките

Лицето, извършващо оценката на риска, може да бъде:

● самият работодател

● служители, определени от работодателите

● външни оценители и доставчици на услуги, ако липсва компетентен персонал на работното място

Лица, които могат да докажат своята компетентност, като установят, че притежават следните умения:

● разбиране на общия подход към оценката на риска

● възможност да покажат това разбиране на работното място

● способност да определят ситуациите, при които не биха били в състояние да оценят адекватно риска без помощ, и да могат да се консултират относно необходимостта от допълнителна помощ

● съгласуване с представители на работниците относно разпоредбите за назначаване на лицата, които ще направят оценките

● осигуряване на необходимата информация, обучение, ресурси и подкрепа на оценителите, които са служители на работодателя

● осигуряване на адекватна координация между оценителите (ако е относимо)

● включване на ръководството и насърчаване на участието на работната сила

● определяне на мерките за преглед и преразглеждане на оценката на риска

● гарантиране, че превантивните и защитните мерки отчитат резултатите от оценката

● осигуряване на това, че оценката на риска се документира

● наблюдение и контрол на защитните и превантивните мерки, което да осигури поддържане на тяхната ефективност

● информиране на работниците и/или на техни представители за резултатите от оценката и въведените мерки (като им се предоставят записите).

● Съвет за изпълняващия оценката на риска

Лицата, извършващи оценки на риска в работата следва да имат познания за и/или информация относно:

● опасностите и рисковете, за известните опасности и начина на тяхното възникване

● материалите, оборудването и технологията, които се използват в работата

● работни процедури, организация и взаимодействие на работниците с използваните материали

● видът, вероятността, честотата и продължителността на излагане на опасностите. В някои случаи това може да означава прилагане на съвременни, утвърдени техники на измерване

● съотношение между излагането на опасност и нейното въздействие

● нормативните изисквания и стандарти, относими към рисковете на работното място

● какво се смята за добра практика в областите, където не съществуват нормативни стандарти.

Работодателите следва да гарантират, че лицето, извършващо оценка на риска, независимо дали е служител или външен консултант, ще разговаря със служителите или с други лица, например контрагенти, които действително изпълняват работата.

Ако служители на различни работодатели работят на едно и също работно място, оценителите ще трябва вероятно да споделят информация относно рисковете и изпълнените мерки за безопасност и здравеопазване за справяне с тези рискове. Отговорност на работодателя е да организира улесняването на този процес.

Статията е писана по материали на Европейска агенция за здраве и безопасност при работа