Психосоматични рискове по време на работа

За много хора в последно време развитието на пазара на труда се превърна в източник на стрес, безпокойство и други проблеми с психичното здраве. Особено предразположени към психосоциалните рискове на работното място са работниците с нисък социално-икономически статус и това положение се причини от COVID-19 и промените в резултат от цифровизацията.

Какво представляват психосоциалните рискове?

Психосоциалните рискове са последствия от лошото планиране, организация и управление на работата и могат да доведат до отрицателни психологически, физически и социални резултати. Някои примери за условия на труд, водещи до психосоциални рискове, са:

  • прекомерно работно натоварване;
  • противоречиви изисквания и липса на яснота по отношение на функциите;
  • липса на участие във вземането на решения, които засягат работника;
  • липса на влияние върху начина, по който се извършва работата;
  • лошо управление на организационни промени;
  • несигурност на работните места
  • неефективна комуникация;
  • липса на подкрепа от ръководството или колегите;
  • психологически и сексуален тормоз;
  • работа с трудни клиенти, пациенти, ученици и пр.

Колко съществен е проблемът?

Проучването OSH Pulse, проведено от EU-OSHA през 2022 г., показва, че 27 % от работниците изпитват стрес, тревожност или депресия, които са причинени от работата. Някои от психосоциалните рискове, за които е установено, че имат най-вредно въздействие върху здравето на работниците, са неблагоприятното работно време и интензивността на труда. 

Превантивният, цялостен и систематичен подход към управлението на психосоциалните рискове се смята за най-ефективен.  Eвропейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER) на EU-OSHA изследва как се възприемат и управляват психосоциалните рискове в европейските предприятия, като идентифицира основните фактори и пречки и необходимостта от подкрепа. По-задълбоченият анализ показва, че микро- и малките предприятия са особено склонни да подценяват психосоциалните рискове и често не прилагат подходящи превантивни мерки. Във всички предприятия и във всички държави членки е необходимо да се повиши осведомеността и да се предоставят отраслово базирани лесни практически инструменти за управление на свързаните с работата психосоциални рискове. 

Какво може да се направи за предотвратяване и управление на психосоциалните рискове?

Работодателите носят юридическа отговорност да гарантират, че се извършва правилна оценка и контрол на рисковете на работното място. Включването на работниците в този процес е от съществено значение, за да се гарантира по-добро и по-ефективно определяне и управление на рисковете. Работещите и техните представители най-добре разбират проблемите, които могат да възникнат на работното им място и участието им е доказан фактор за успех в борбата с психосоциалните рискове при работа. 

Информацията в статията е взета от Европейска агенция за безопасност и здраве при работа.

Разгледайте повече информация по темата в сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа>>