Правила за здраве и безопасност на работното място и ефективен контрол за тяхното спазване

Причините, водещи до трудови злополуки често са в резултат от пренебрегването на правилата за здраве и безопасност, както и подценяването на риска в работната среда. До голяма степен една от най-значимите причини за инциденти на работното място е неефективният контрол за тяхното спазване от страна на работодателите и длъжностните лица.

При трудова злополука, довела до смърт, инвалидност или в случаи, в които пострадалите са повече от трима, се провежда разследване, в което задължително участва Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Причината за тяхната намеса е отстраняване на нарушенията, довели до инцидента. Въпреки това, контролните органи от „Главна инспекция по труда разследват всеки случай на трудова злополука, за който са получили сведения, за да се избегне повторно подобен случай или нов по-тежък инцидент.

За първата половина от 2023г. служителите от „Главна инспекция по труда“ са разследвали над 243 инцидента в работна среда с различни последици за пострадалите, сочат оперативните данни на „Главна инспекция по труда“. Причините, които са довели до тях са разделени в следните групи:

  • Притискане, смачкване, премазване;
  • Падане от високо;
  • Затрупване от земна маса;
  • Удар от падащ предмет;
  • Удар от електрически ток;
  • Пътно-транспортни произшествие и други.

Според анализите една трета от трудовите злополуки са се случили в промишления сектор: в производството на метални изделия и производството на хранителни продукти. Друга част от инцидентите са били допуснати в сектора на строителството, дейността по охрана и разследване, селското стопанство и търговията на дребно и едро.

Според инспекторите, разследвали трудовите злополуки, преобладават инцидентите породени от неадекватното, а понякога дори опасното поведение на служителите или липсата на контрол на прекия ръководител, който не съобразява възможността от рискове и пренебрегва правилата за безопасна работа. Според анализа на предпоставките за трудови злополуки, причините довели до въпросните инциденти са комплексни, но най-чести са случаите при пренебрегване или непознаване на инструкциите и правилата за безопасност на работното място с предоставеното оборудване и инсталации. От друга страна, работодателите не спазват задълженията си за провеждане на задължителните според закона обучения и инструктажи по здраве и безопасност, също и пренебрегват задълженията си да поддържат необходимата на персонала квалификация. Неспазените технически и организационни изисквания при ремонт и експлоатация на оборудването, са причините водещи до трудов травматизъм.

Натрупаната умора и натискът упражняван върху работниците за извършване на голям обем от работа в по-кратък срок е друг често срещан риск за трудови злополуки. Извънредният труд със съгласието на служителите, за който нерегламентирано получават по-високи възнаграждения са причина за преумора. Поради интерес да бъде прикрит, както от страна на служителя, така и на работодателя, този извънреден труд не може да бъде установен по време на контрола.

За първите шест месеца от 2023г. инспекторите по труда са извършили 433 проверки за установяване на причините за допуснатите трудови злополуки, тъй като за един инцидент може да бъдат извършени повече от една проверки. Чрез актове са спрени 283 броя необезопасени обекта, машини, съоръжения и площадки, за да се гарантират здравето и безопасността на служителите.

От законна гледна точка, отговорността за спазването на правилата за безопасност и осигуряването на здравословна работна среда е изцяло отговорност на работодателите, които трябва да упражняват ефективен контрол върху служителите и да следят за изпълнението на въведените мерки. При неспазване на правилата за безопасност, работодателите имат право да отстранят служителите, които нарушават инструкциите за трудова безопасност, за да предотвратят инциденти на работното място.

За да съхранят своето здраве и безопасност, работниците имат право да откажат да извършват работа, която пряко застрашава живота и здравето им, въпреки че служителите често се съгласяват на това, от страх да не загубят работата си. От друга страна работниците са длъжни да спазват инструктажа за безопасност в работна среда и да използват лични предпазни средства. Практиката сочи, че предпазните средства, въпреки че са осигурени от работодателя, не се използват от работниците. За повече информация – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“>>