Повишаване на културата и ефективността на здравето и безопасността

Културата, свързана със здравето и безопасността на работното място, проактивното им управление и изпълнението на всички процедури са взаимосвързани. Изграждането на добра култура за здраве и безопасност ще има положително въздействие върху вашите работници, крайния резултат и общественото възприятие.

Култура на работното място

Културата е „начинът, по който правим нещата тук“. Тя включва споделени практики, нагласи и възприятия, които влияят върху поведението. Културата на работното място се влияе от много неща, включително стилове и приоритети на лидерство, управление и надзор, условия на работното място. В организация с положително мислене за здравето и безопасността, мениджърите и работниците споделят общи ценности, които правят здравето и безопасността приоритет. Те предвиждат опасни действия и условия и ги коригират, преди да бъде нанесена вреда. Те се занимават с превенция на наранявания и заболявания. Най-вече, те поемат отговорност за проблемите във връзка със здравето и безопасността.

Подобряване на културата на здраве и безопасност

Предприемането на действия по въпросите на здравето и безопасността има положително въздействие върху общата фирмена култура. Например, въвеждането на нови контроли на риска (като защита на машината, мантинели или третиране на пода срещу хлъзгане) демонстрира ангажимент за защита на работниците и предотвратяване на наранявания. Това от своя страна изгражда култура на работното място, която цени здравето и безопасността.

Подобряването на културата и ефективността на здравето и безопасността във вашата компания включва ясно демонстриране, че организацията отдава висок приоритет на:

  • Предотвратяване на наранявания
  • Минимизиране на рисковете
  • Решаване на проблеми със здравето и безопасността при работа
  • Инвестиране в мерки за контрол
  • Ангажиране на всички работници със здраве и безопасност
  • Да бъдем прозрачни и открити по отношение на здравето и безопасността
  • Ръководство и стремеж към непрекъснато подобряване на работата в областта на здравето и безопасността

Оценяване на вашата култура на здраве и безопасност

Има инструменти, които да ви помогнат да получите задълбочена оценка на културата за здраве и безопасност на вашата организация. Анализът на информацията, събрана чрез тези инструменти, може след това да помогне за идентифициране на по-нататъшни стъпки, които вашата организация би могла да предприеме за подобряване.

Има два основни начина за оценка на културата на здраве и безопасност:

Субективни оценки, като проучвания на възприятието на работещите (проучвания на климата за здравето и безопасността).

Обективни оценки на водещи процеси и практики за здраве и безопасност, които спомагат за интегрирането на добра култура за здраве и безопасност. Тази обективна информация може да идва от оценки като управление на здравето и безопасността и одити на най-добрите практики, одити на съответствието, оценки за надлежна проверка, оценки на риска и други оценки.

Комбинирането на обективни и субективни оценки може да осигури пътна карта за проектиране на целенасочени инициативи за култура на здраве и безопасност и подобряване на работата.

Ние от Респонса Превент не сме само служба по трудова медицина, а консултант по здраве и безопасност. Свържете се с нас, за да обсъдим как да подобрите и повишите културата по здраве и безопасност във вашата компания.