Периодичен инструктаж: Как и Защо?

Инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа са два от най-важните елементи от системата за управление на здравето и безопасността във всяко предприятие. Правилата за провеждане на инструктажите и обученията по безопасност и здраве при работа са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  

При постъпване на работа, на всеки служител се провежда начален инструктаж. Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работещия, с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

Също толкова важен за по-нататъшната дейност е и периодичният инструктаж, който се провежда на определени етапи в процеса на работа.

 • Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и обогати знанията за безопасност при работа на работещите, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. 
 • Прилага се за всички места, на които се осъществява трудова дейност.
 • Инструктаж се провежда задължително на:
 • всички работници и служители от предприятието на трудово правоотношение.
 • Организацията за провеждане на периодичния инструктаж се определя писмено от работодателя.
 • Провежда се от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя, по утвърдена от него програма.
 • Няма нормативно изискване за минимална продължителност на периодичния инструктаж.
 • Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца, за работещите пряко заети в дейности с висок производствен риск по чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г., за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите, по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (т.е. всички онези, за които се провежда ежедневен инструктаж) и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.
 • Периодичният инструктаж се провежда само в работно време, като всички необходими за това разходи, са за сметка на работодателя. 
 • Инструктажът се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа. 
 • Периодичният инструктаж на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа.
 • Броят на наетите лица няма отношение към провеждането на инструктажа в поставените от закона срокове, което означава, че дори и при само едно лице от изброените в наредбата категории, той трябва да се провежда регулярно.

Какво включва периодичният инструктаж?

В Наредбата има изискване за писмено определяне от работодателя на  програма за провеждане, но няма конкретни нормативни изисквания към темите, които да бъдат разисквани по време на периодичния инструктаж. При провеждането му се обсъждат предимно констатираните нарушения на утвърдените инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако има такива. Специално внимание се обръща на въпроси, които са свързани с рисковите фактори за определеното работно място, професия и изпълнявани дейности. Това включва: 

– потенциални опасности от трудови злополуки

– спазване физиологичния режим на труд и почивка

– противопожарните мерки

– конкретни правила и изисквания по електрическата и механична безопасност на труда

– въздействие факторите на работната среда

– лични и колективни предпазни средства

– знаци и сигнали за безопасност

– общи правила за оказване на долекарска помощ

– нова информация във връзка с безопасността на труда на работното място и други. 

Документиране

Извършеният инструктаж се документира в Книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж. Наредбата не предвижда други варианти за документиране. Лицето, което е провело инструктажа, както и лицата, които са били инструктирани, са задължени да поставят подписите си в горепосочената книга в съответните колони. В нормативния документ не се посочва изрично място за съхранение на Книгата за инструктаж, следователно при определяне на организацията за провеждане на инструктажите, работодателят може да определи мястото за съхранението ѝ по своя преценка.

В Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. се посочва задължение за работодателя, да съхранява документацията за проведен инструктаж или обучение по безопасност и здраве при работа, за най-малко 5 години. В нормативните изисквания не е предвидена специална процедура при загуба на книгата за инструктаж.