Осигуряване на безопасност на работниците при изграждането на фотоволтаични централи

Tърсенето на възобновяема енергия продължава да нараства, все по-често  се изграждат  фотоволтаични (PV) централи. Инсталирането  им е свързано  със значителни рискове за работниците – падания, токови удари от електричество и инциденти, свързани с оборудването. 

Като специалисти по трудова медицина говорим за безопасността на работниците във всички индустрии.  Представяме ви  основните изисквания в областта при изграждането на фотоволтаични инсталации и стратегии за гарантиране на тяхната безопасност.

Оценка на рисковете

В началото  на всеки проект е  важно да се оценят рисковете и опасностите,  застрашаващи работниците.   Такива са падане от високо,   инциденти с електричество. Тези рискове могат да бъдат смекчени чрез използване на лични предпазни средства (ЛПС), обучение по безопасност и спазване на  съответните протоколи.

Прилагане на мерки за безопасност

Необходимо е да се прилагат съответните превантивни мерки. Това включва използването на оборудване за защита от падане, като колани и парапети. Също  и процедури за спиране на електричеството или маркиране на рискови зони с цел предотвратяване на токови удари. Работниците също трябва да преминат през задълбочено и подробно обучение по безопасност. То следва да обхваща специфичните рискове при изграждането на фотоволтаични инсталации.

Съответствие със законодателството

Важно е да се спазват нормативните рамки при изграждането на фотоволтаични инсталации. Това  включва закони и разпоредби, както и индустриални стандарти и образцови практики. Спазването на тези разпоредби е от съществено значение за предотвратяване на злополуки и осигуряване на безопасността на работниците.

Полезни практики

Например, проект за изграждане на фотоволтаична централа прилага строги протоколи и процедури за безопасност.  Това означава и провеждане ежедневни срещи и инструктажи по темата, чести одити и задължително използване на ЛПС. В резултат на това проектът се осъществява  без инциденти или наранявания.

При друг  подобен проект не се осъществява  адекватно обучение на  работниците относно процедурите за безопасност.  Това води  до множество падания и инциденти. Проектът  се забавя, а работниците претърпяват предотвратими произшествия.

Отговорност на работника

Това  е от решаващо значение за създаването на безопасна среда. Работодателите трябва да насърчават работниците да докладват за потенциални опасности и да предоставят обратна връзка относно протоколите.  По този начин може  да се идентифицират  и преодолеят потенциални рискове.

Безопасността на работниците винаги трябва да бъде основен приоритет при изграждането на фотоволтаични инсталации. Чрез оценка на риска, прилагане на  съответните мерки и предписания, спазване на законодателството, отговорно отношение от страна на  работниците и технологични перспективи може да се осигури  безопасна работна среда.  Нашата компания  работи активно  в тази посока и ние помагаме на работодателите да създадат подходяща  среда.