Опасностите на работното място

Могат ли отговорните лица по здраве и безопасност да разпознаят опасностите на работното място?

Уменията на отговорните лица по здраве и безопасност да разпознават опасностите на обектите е от ключово значение за поддържането на безопасна среда. Те не само трябва да могат да видят опасностите и да разпознават рисковете, но също така трябва да ги оценят спрямо определените мерки за контрол при управлението на риска.

Опитът показва, че отговорните лица по здраве и безопасност, дори и да притежават дългогодишен опит не винаги са в състояние да идентифицират всички опасности в работната среда. Често има несъответствия в начина, по който оценяват нивата на риска и начина, по който приетите методи за оценка на риска на безопасността определят нивата риск.

Доказаните практики за безопасност на работното място включват идентифицирането на всички опасности и оценката на риска. Това е изключително важно за сектор  строителство, тъй като средата е динамична и крие много потенциални рискове. Допълнителният натиск за по-висока производителност с цел спазване на всички срокове довежда и до възможност за много нови опасности на работната площадка. Ролята на отговорното лице по здраве и безопасност е от решаващо значение за безопасността на работниците на строителната площадка, тъй като то отговаря пряко за строителните операции и тяхното ежедневно управление. 

Уменията за разпознаване на опасностите и по-добрата оценка на риска могат да бъдат подобрени чрез обучение. Отговорните лица по здраве и безопасност трябва да бъдат ефективно обучени да разпознават опасностите на работното място и да оценяват рисковете, за да гарантират, че са на лице най-ефективните мерки за контрол. Разбира се, еднократното обучение не е достатъчно – то трябва да се превърне в основен приоритет за всяка една компания, независимо от нейния размер. Редовното провеждане на обучение и правилната информационна кампания имат за цел да бъде обучен целия персонал за това как да работи безопасно на строителната площадка и как да открие потенциална опасност.

Оценка на риска е процес, който има за цел да идентифицира опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда. Това е първата стъпка, последвана от вземането на решение за ограничаване или цялостно премахване на доказания риск. Качественото изпълнение на тези две стъпки води до намаляване на злополуките по време на работа.

Изборът на партньор, който ще извърши оценката на риска е част от отговорностите на работодателя. Тук е важно да се фокусирате върху нивото на експертност на въпросните лица, защото извършването на оценка от неподготвени или такива с неподходяща компетентност има отражение върху качеството на дейността.

Много е важно извършващият оценката да притежава необходимата компетентност в дадената област, защото изпълнението на задачата е свързано с голяма отговорност и изисква високо ниво на експертност. Тя се определя главно от образованието и квалификацията на избраното лице.

Свържете се с експерт от Респонса Превент, за да получите повече информация.