Опасните вещества, с които работим – познаваме ли ги наистина?

Автор: инж. Марияна Аврамова

Над 8000 нарушения по осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни вещества, установени в 1873 проверки за периода 2018-2019 г.

С тази информация на Инспекцията по труда в последното тримесечие на 2019 г. става ясно, че проверките са обхванали 1754 бр. предприятия в рамките на двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Проверените предприятия са основно малки и средни, които използват опасни вещества при осъществяването на дейността си, а не произвеждат такива, уточняват от инспекцията по труда. Преките последствия за бизнеса са неизбежни – за отстраняване на констатираните нарушения са издадени 10 032 задължителни предписания, прекратена е експлоатацията на 5  машини, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите, и са издадени 2 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, където не е било възможно прилагането на мярката спиране. В 74 случая е потърсена административно наказателна отговорност, като 33 от актовете за установяване на административно нарушение са били във връзка с осигуряване на здраве и безопасност при работа, посочват от Инспекцията по труда.

“При подценяване на рисковите предпоставки в работната среда, каквито потенциално предполага работата с опасни вещества, нежеланите последствия могат не само да навредят на здравето, но и да преобърнат целия живот на служителите. Могат дори да го застрашат. Могат да са пагубни и за други хора – с разрушителния ефект, който биха могли да имат за околната среда“, подчертават от „Респонса Превент“ – лидер с 12-годишен консултантски опит в здравето и безопасността при работа.  

Опасните вещества, с които работим: какво не знаем за тях?

Химичните вещества и препарати, с чието въздействие се сблъскваме в работния процес, могат да са течност, твърда субстанция или газ. Могат да са под формата на паста или гел, уточнява инж. Марияна Аврамова от „Респонса Превент“.

Когато съприкосновението ни с вещества, криещи опасности, се налага като част от служебните задължения, е необходимо безупречно да познаваме специфичните им свойства.  „Особено е важно да апелираме към вниманието на по-младите, сравнително по-неопитни колеги“, настоява тя. Експлозивните вещества и препарати могат да реагират безкислородно, като при това бързо отделят газове. При определени условия се взривяват, бурно изгарят или при нагряване експлодират, когато са частично затворени. Оксидиращи субстанции пораждат силна екзотермична реакция при контакт с други вещества, особено ако са запалими. По температурата на възпламеняване разграничаваме леснозапалими, запалими и изключително запалими вещества. Да се познават свойствата им е от изключително значение за безопасното боравене с тях – за да се възпламеняват на въздух, някои от тях изискват обикновена температура и налягане! Досегът с вода или дори влажен въздух при други могат да провокират отделянето на лесно възпламеними газове, и то в опасни количества. Трети  пламват при кратък контакт с източник на огън и продължават да горят или да тлеят след потушаването на огъня.

Понякога в работата се сблъскваме с токсични вещества, някои от които биха могли да доведат до поражения или летален изход, дори ако незначителни количества бъдат вдишани, погълнати или проникнат през кожата. При бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавиците некорозивните вещества могат да предизвикат възпаление, докато корозивните са в състояние да разрушат живата тъкан. В някои случаи вредният ефект може да предизвика реакция на свръхчувствителност. Контактът с други би могъл да предизвика онкологично заболяване или да повиши честотата на този тип патологии.

Работата с опасни вещества – много повече от личен въпрос

Рисковете, съпътстващи работата с опасни агенти, са строго индивидуален, но и социален въпрос. От адекватната подготовка и поведение на служителя, чиято професия го среща с токсични, мутагенни или опасни за околната среда вещества, зависи неговата защита, но – пряко или косвено – и сигурността на екипа, на населението, на следващите поколения, а в не по-малко дълготраен план – устойчивостта на самата компания и нейните бизнес отношения. Като христоматиен пример за това можем да разглеждаме инцидента на сондажната платформа, използвана за добив на нефт отБритиш Петролеум“  в Мексиканския залив. При взрив на платформата преди почти десетилетие загиват 11 души, а водите на залива са засегнати от тонове суров петрол. Мащабите на тази екологична  катастрофа са убедителен довод за значимостта на цялостния мениджмънт на риска – от зародиш до контрол на евентуалните последици, подчертават от „Респонса Превент“. 

Седемте точки на риска

Излагането на опасни вещества на работното място често не е очевидно и това значително изкушава пренебрегването им, допълва инж. Аврамова. Седем са възможните точки на риска. Работният процес в неговата пълнота, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и редица странични фактори са потенцилни предпоставки за възникване на риск. 

Адекватната оценка на риска – могъщ ресурс в полза на компанията

Българското законодателство изисква от работодателя да гарантира безопасна и здравословна среда за екипа. Адекватната, комплексна преценка за рисковите фактори позволява планирането и прилагането на подходящи мерки за предотвратяване и контрол на риска. Обективната информация позволява коректното приоритизиране на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска. Без нея контролът по изпълнението и ефикасността на предприетите мерки не би бил достатъчно ефективен.

Превенцията пести време и ресурси. И спасява животи!

От Европейската агенция за безопасност и здраве при работа се позовават на доклади, според които опасните вещества са налични в 38% от работните места в ЕС, като в определени сектори този дял достига почти две трети. Близо 17% от служителите посочват, че са изложени на контакт с опасни вещества за поне ¼ от работното си време. Всичко това изтъква значимостта на достъпа до ясна и адекватна информация за техните физико-химични, токсикологични и екотоксикологични свойства. „Ранното диагностициране на начално заболяване, породено от вредни вещества на работното място, би дало възможност за предприемане на своевременни мерки, които да подобрят здравното състояние на работещите. Това е задължение на работодателя по КТ“, припомнят от „Респонса Превент“.

Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. – допълват от компанията.