Обзор на проблемите с трудовата безопасност в ЕС

ESENER (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) – проучване на предприятията за нови и възникващи рискове (ESENER) е основно изследване, проведено от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Предназначено е  за събиране на данни относно практиките в тази значима област. Последното проучване през 2019 г. обхваща над 45 000 фирми в 33 европейски държави. Това го превръща  в едно от най-мащабните от този вид, а резултатите от него до голяма степен са валидни и днес.

Изследването ESENER се фокусира върху идентифицирането на нови и възникващи рискове на работното място, както и върху оценката на ефективността на досегашните мерки за безопасност и здраве. Данните се цитират при предлагането на нови решения и инициативи. Тези мерки са  насочени към подобряване на безопасността и здравето при работа в цяла Европа.

Какво показва проучването ESENER от 2019 г? Ето някои ключови резултати, изтъкнати в доклада:

Управление на риска. По-голямата част от анкетираните предприятия (74%) съобщават, че разполагат с официален процес за оценка на риска.  Това се отчита въпреки   вероятността, малките фирми да имат такава процедура. Най-често идентифицираните рискове са физически (напр. ръчно боравене с опасни машини, шум), следвани от психосоциални (напр. стрес,  тормоз, агресия), а след това химически и биологични.

Участие на служителите. Само 47% от предприятията съобщават, че разполагат с официални процедури за включване на работниците в инициативи за безопасност и здраве. Проучването обаче установява, че фирмите с по-засилено на участие на служителите обикновено имат по-добри резултати по отношение на безопасността и здравето.

Нововъзникващи рискове.  Изследването идентифицира редица  фактори на работното място като нови технологии (напр. изкуствен интелект, автоматизация), психосоциални опасности (стрес, свързан с работата) и промени в моделите на труда  (дистанционна работа).

Проучването ESENER предоставя ценна информация по темата  и идентифицира областите, в които са необходими подобрения. Когато тези сведения се използват за нововъведения на политическо и законодателно ниво,  се работи реално за създаване на по-безопасни и по-здравословни работни места за всички служители.