Безопасността прави разликата

ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Отворени и вътрешно фирмени обучение

Годишно обучение по ЗБУТ

На обучението ще се запознаете с промени в законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Предстоящи събития по збут

V Годишна Конференция – Здравословни и безопасни условия на труд в сферата на ОБРАЗОВАНИЕТО

Годишното обучение на тема Здравословни и безопасни условия на труд за сектор Образование.  През 2020-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми. Ново заведение или хаус в документацията

ОТМЕНЕНО – Годишна конференция за строители, възложители и подизпълнители – ЗБУТ в СТРОИТЕЛСТВОТО. Не научените „уроци“!

На строителната площадка участниците в процеса на строителството /възложител, строител, проектант, консултант, технически ръководител, доставчик на машини и съоръжения и др./, трябва да работят съгласно разпоредбите на Наредба 2 от

ЗБУТ на практика

ЗБУТ на практика – обучение по ЗБУТ

Ежегодно обучение по ЗБУТ – Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието. На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема

Ежегодно обучение по ЗБУТ – Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва

Теми

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 • Видове фактори на работната среда; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Срокове за контрол; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда;

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО

 • Нормативни изисквания; Видове лични предпазни средства; Основни характеристики; Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства; Практически насоки;

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука; Видове трудови злополуки; Стъпки при разследване; Документиране на трудова злополука – примери; Практически насоки;

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ – ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
  Нормативни изисквания.
  Срокове и обем на периодичните медицински прегледи.
 • ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
  Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма.
  Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка.
  Нормативни изисквания.
  Практически указания относно оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.
 • ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДАВАЩИ ПРАВО НА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА
  Същност на понятието „особена закрила”.
  Процедура по установяване и реализиране на правото на особена закрила.

ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО

 • Работно място с видеодисплей;
 • Застрашени органи и системи. Причини за очните оплакванията.
 • Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
 • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 • Позициониране на работното място с видеодисплей.
 • Организация на работното място, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
 • Практически насоки.

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП) – интерактивно обучение

 • Определяне състоянието на пострадал;
 • Рани и наранявания; Счупвания;  Изгаряния;
 • Поражения от електричество; Затрупване с тежести;
 • Поведение при здравословни проблеми от общ характер;
 • Количествени и качествени промени в съзнанието;
 • Други видове наранявания

Практическо интерактивно обучение по ПДП

 • Третиране на различни видове наранявания и състояния;
 • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен;
 • Работа с дефибрилатор – AED Trainer;
 • Тренажор за задавяне;
 • Модел на човешка глава за онагледаняване при „вадене на език:“;
 • Упражнения на най-новите техники;

Дискусия на актуални въпроси.

Д-р Димитър софиянски

Лекар Трудова медицина в Респонса Превент

Андриан георгиев

Европейски шампион по Първа долекарска помощ

инж. Веселин попов

Експерт ЗБУТ в Респонса Превент

Нашият екип

хората, които правят нещата възможни

как ще ми е полезно обучението?

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

консултант по здраве и безопасност

респонса превент оод

Респонса Превент ООД е служаба по трудова медицина и консултант по здраве и безопасност. Разполагаме с партньорска мрежа в 15 европейски държави и сме част от Health and safety Alliance. 

Имате ли въпроси за обучението?

Свържете се с нас!