Нови мерки при работата от разстояние

Обнародвани са промени в Държавен вестник, които засягат здравословните и безопасни условия на труд, свързани с работата от разстояние. Наложените промени обхващат Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Виж повече в Кодекса на труда>>

Виж повече в Закона за здравословни и безопасни условия на труд>>


Според новите разпоредби работодателят трябва:

  • Да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работното място от разстояние;

  • Да отчита работата и работното време и да уведомява за трудови злополуки;

  • Да информира работниците си за рисковете свързани със  здравето;

  • Да предостави инструктаж и обучение на служителите си, които извършват работа от разстояние.

Работодателят трябва да вземе мерки, за да гарантира, че тези условия се спазват.

Служителите, от своя страна, трябва:

  • Да предоставят на работодателя си писмена информация за характеристиките на отдалеченото си работно място;

  • Да информират при трудови злополуки.

Нововъведените мерки целят да гарантират по-добри условия на труд за работещите от разстояние, както и да им предоставят по-спокоен и сигурен работен процес.

Според наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж:

  • За лицата, които ще посещават производствени звена на предприятието, отпада изискването за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа.

Виж повече в Наредба РД-07-2 от 2009 г.>>