Най-добри практики за предотвратяване и реагиране при пожари на работното място

Пожарната безопасност е критичен фактор в трудовата среда. Пламъците могат да причинят значителни щети на имущество, да доведат до наранявания или смъртни случаи. Също така да затруднят значително работния процес. Ето защо е от съществено значение да се спазват мерките за предотвратяване и действие при пожар на работното място.  Запознайте се с най-добрите практики в тази област.

Предотвратяване на пожари

Спазването на всички предписания срещу възникването им е най-ефективният начин за осигуряване на пожарна безопасност. Следните най-добри практики могат да помогнат за  избягването на такива инциденти:

Извършете оценка на риска от пожар.  Тя ще помогне да се идентифицират потенциалните опасности от запалване и да се определят подходящите мерки за превенция.

Поддържайте работното място чисто и подредено. Безпорядъкът и хаосът могат да увеличат риска от пожар.  Съхранявайте правилно материалите и оборудването.

Прилагайте мерки за електрическа безопасност. Електрическото оборудване трябва да се проверява редовно. Така  се гарантира, че е в изправно състояние. Окабеляването трябва да се монтира и поддържа от квалифицирани електротехници.

Съхранявайте запалими материали правилно. Те трябва да се разполагат на отделно място, далеч от пожароопасни източници, отделящи топлина или излъчващи открит пламък.

Използвайте пожарогасители. Трябва да имате непременно такова оборудване.  Служителите  следва да бъдат обучени как да го използват.

Реагиране при пожари

Въпреки всички усилия за предотвратяване все още могат да възникнат подобни инциденти на работното място. Ето защо е важно да имате план за реагиране при пожар. Следните най-добри практики могат да помогнат за ефективна реакция:

Създайте план за спешни случаи.  Той очертава стъпките, които служителите трябва да предприемат в случай на пожар. Планът трябва да включва процедури за евакуация, определени сборни пунктове и метод за уведомяване на службите за спешна помощ.

Провеждайте редовни противопожарни тренировки.  Те ще помогнат на служителите да се запознаят с аварийния план и да реагират ефективно в случай на пожар.

Използвайте противопожарни аларми и системи за оповестяване: Такива съоръжения трябва да се инсталират навсякъде и  да се поддържат редовно.

Евакуирайте се незабавно. Ако възникне пожар, служителите трябва  по най-бързия начин да напуснат сградата, следвайки плана за спешни случаи и определените маршрути за извеждане.

Свържете се със службите за спешна помощ. Служителите трябва да се  се обадят възможно най-бързо.

Пожарната безопасност е от съществено значение за защитата на  работещите и фирмите. Най-добрите практики за предотвратяване на инциденти включват извършване на оценка на риска от пожар, поддържане на работното място чисто и подредено, прилагане на мерки за безопасна работа с електричество, правилно съхраняване на запалими материали и използване на пожарогасители. Реакцията при инциденти изисква създаване на план за спешни случаи, провеждане на редовни практически занятия, използване на противопожарни аларми и системи, незабавна евакуация и свързване със службите за спешна помощ. Работодателите трябва да гарантират, че служителите са обучени относно мерките за избягване на подобен случай  и  евентуално действие. Така   се създава и поддържа безопасна работна среда.