МЪЛНИЕЗАЩИТА

По света се  образуват около 8 милиона мълнии всеки ден – това прави над 90 в секунда. Енергията на една мълния може да бъде повече от 100 000 вата, а температурата й достига до 30 000 градуса целзий.  Налягането на въздуха в околностите на мълнията може да достигне до 100 бара. Средният ток на една мълния е 30 000 ампера, а при някои случаи надвишава 200 000 ампера. 

Мълнията е пренос на електричен заряд между два облака или между облак и земята. В природата мълнии се получават в мощните купесто-дъждовни облаци. Облакът може да се разпознае по цвета – тъмен, почти черен на цвят. Ако видите такъв, значи ще има гръмотевици. Една мълния може да се усети до 20 километра от мястото, където е паднала. 

Вредите, предизвикани от мълнии се групират в три основни вида:

  • травми на живи същества, предизвикани от напрежението 
  • физически вреди (пожар, експлозия, механично разрушаване, химическо замърсяване) причинени от тока на мълнията, включително и опасни искри
  • откази на вътрешни мрежи вследствие на електромагнитни въздействия

Съответните загуби (щети) са социални (загуба на човешки живот, обществени услуги, културно наследство) и икономически  (сгради, външни съоръжения и намиращото се в тях имущество, мрежи за обществени услуги и загуба на дейност).

В големия град се чувстваме защитени. Сградите би трябвало да имат мълниезащита. Но реално доста голям процент от жилищата в България нямат такава. В голям процент от сградите, които имат мълниезащита, то състоянието им е критично. Има и друг сериозен проблем – в повечето случаи не се проверява състоянието на компонентите или елементите, които се използват при изпълнението на една мълниезащитна или заземителна уредба. В действителност, някои компоненти могат да загубят ефикасността си в течение на времето поради корозия, неблагоприятни атмосферни влияния и др.

Мълниезащита се наричат мерките и системите за предпазване на обекти (сгради, съоръжения и открити пространства) от директни попадения и/или вторичните въздействия на мълнии. Цялостната система е устроена да прихваща тези попадения и безопасно да провежда високото напрежение към земята. Тя се състои от външна мълниезащитна уредба, която осигурява защита при преки попадения на мълния, и вътрешна мълниезащитна уредба, която осигурява защита от вторични явления, свързани с попадения на мълнии. 

Системата за защита от мълния създава път, по който електричеството може да тече от покрива към земята, без да се срещне с голямо съпротивление. Той заобикаля строителната конструкция и не я поврежда.

Познатите и най-често използвани системи за мълниезащита са:

  • Конвенционална или пасивна – използва се система от мълниеприемни пръти, мрежа от алуминиев проводник и подходящ вид и брой заземители.
  • Активна (с изпреварващо действие) – използва се мълниеприемник с изпреварваща йонна емисия. Активната мълниезащита на сгради е широко разпространен способ, целящ да предпази инфраструктурата от редица неприятни последствия, причинени от директни попадения на мълнии върху нея.

При проектирането на мълниезащитни уредби по категория на мълниезащита се прилагат три категории на мълниезащита в зависимост от групата “Експлозивна опасност” на защитавания обект и четири нива на мълниезащита с ефективност от 0.80 до 0.98.

Поддържането на мълниезащитните уредби се организира от собственика или ползвателя на съответния обект, като за мълниезащитните уредби в експлоатация се извършват периодични и извънредни проверки за установяване на техническото им състояние.

Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия, категорията и нивата на мълниезащитата, като сроковете не могат да бъдат по-дълги от:

  1. Една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
  2. Две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
  3. Три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

Периодичните проверки включват най-малко визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите и измерване на съпротивлението на заземителите.

Проверките се извършват от квалифицирани лица, компетентни в областта на проверката.

За повече информация за измервания може да се свържете с нас.