Модернизация на оборудването с цел предотвратяване на мускулно-скелетни смущения

В рамките  на кампания на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС) е отчетена тенденция към модернизация на работното оборудване и въвеждането в експлоатация на нови и по-безопасни машини и производствени линии.   Те  свеждат ръчната работа с тежести до минимум чрез използване на транспортни колички, мотокари и др.   Тези отчетени резултати на ИА ГИТ представляват част от общоевропейска кампания на Комитета на старшите инспектори по труда с акцент върху  мускулно-скелетните смущения. Те се определят като  един от основните рискове по отношение на трудовата безопасност.

Контролните органи на Инспекцията по труда са  проверявали обекти в секторите  „Строителство“  и „Производство на хранителни продукти“. При извършването на строително-монтажни дейности се работи  с по-тихи инструменти. Работодателите предоставят  складови площи и места за съхранение на инструменти и инвентар в непосредствена близост до работното място. На строителните обекти се въвеждат олекотени скелета и се използват  смеси директно. Работодателите, които все още не са достигнали  европейските нива в грижата  за служители полагат усилия в тази посока.  Част от тях активно са  съдействали  за добрия диалог с контролния орган. Също така са  проявили готовност за предоставянето на технически подобрения по отношение намаляването на физическото натоварване при ръчна работа с тежести.

По време на кампанията инспекторите по труда предоставят информационни материали на работодатели и служители с цел да се повиши тяхната информираност за рисковете от МСС на  работното място. Те възникват при неправилна манипулация с тежести. Информационните материали съдържат и сведения  за ефективни методи за  превенция. Проверките са  извършвани по инструментариум, специално разработен за кампанията от Комитета на старшите инспектори по труда.   Това е предпоставка за уеднаквяване на практиките при контрола.

Окончателните данни са  представени от ИА ГИТ на национална конференция. Тя е  организирана от Министерството на труда и социалната политика в рамките на общоевропейската кампания „Здравословните работни места – намалете товара“ на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. За първи път Агенцията и Комитетът на старшите инспектори по труда обединяват ресурси и усилия в тригодишни кампании насочени към превенция на МСС.

Заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров представя на конференцията резултати от европейско проучване на предприятията. Това изследване е  насочено към нови и нововъзникващи рискове.  По данни от него в дейността на над 2/3 от предприятията в държавите членки на ЕС има предпоставки за проява на МСС. Най- често срещаният идентифициран рисков фактор е повтарящото се движение на ръцете или китките. Той е отчетен в 65% от предприятията. Други такива са продължителното седене (61%), като то често е считано за нов или възникващ риск от МСС; повдигане или преместване на хора или тежки товари (52%);  недостиг на време (45%)  уморителни или болезнени работни пози (31%).

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“, тема „Превенция на МСС – 2020 – 2022“  са публикувани материали, насочени към подобряване на условията на труд. Основен  акцент е поставен  върху предприемането на мерки за минимизиране на рисковете от мускулно-скелетните смущения и свързаните с тях заболявания.  Също така Европейската агенция за здраве и безопасност при работа е създала поредица от клипове с героя Напо, посветени на същата тема. Те са достъпни за гледане на сайта на Агенцията.