лпс

Лични предпазни средства

Лично предпазно средство (ЛПС) е „всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел“, съгласно дадената дефиниция в § 1, т.7 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Основните нормативни изисквания към работодателите и работещите за предоставянето и използването на ЛПС, са определени в НАРЕДБА №3 „За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място“ от 19.04.2001 г.

Лични предпазни средства се използват, когато рисковете при работа не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез организационни мерки, промени в методите и процедурите за работа, както и чрез прилагане на средства за колективна защита.  ЛПС се използват и при случаите, когато има изрични изисквания в нормативни актове по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за съответно производство или дейност.

Видове лични предпазни средства и изисквания към тях

Видовете ЛПС, частите на тялото на работещите, изложени на рискове, които те защитават и неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства са определени в приложения 1,2 и 3 към НАРЕДБА №3 от 19.04.2001 г.

За да изпълнят предназначението си за опазване на здравето на работещите, както и да не пречат на нормалното извършване на трудовите дейности, ЛПС трябва: 

1. Да отговарят на нормите и изискванията в приложимите за лични предпазни средства нормативни актове и стандарти, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

2. Да осигуряват защита от рисковете за които се прилагат, както и те самите да не създават допълнителни рискове;

3. Да отговарят на условията на съответното работно място;

4. Да са съобразени с ергономичните изисквания, здравословното състояние и размерите на използващия ги работник, като при необходимост- да бъдат регулирани, така че да бъдат удобни и полезни.

5. Да са съвместими при едновременното им използване и да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности, когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство.

6. Да се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели, ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени от повече от едно лице. 

Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя: 

– постоянно- когато опасностите действат непрекъснато; 

– периодично- когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа; 

– аварийно- при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и др. 

Основни задължения на работодателя за осигуряването на лични предпазни средства

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства,  като има следните основни задължения :

1. Определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, въз основа на извършената оценка на риска на работните места, независимо от това, дали дейностите, личните предпазни средства и рисковете са посочени и или не в приложения № 1, 2 и 3 на НАРЕДБА №3 от 19.04.2001 г.

2. Съставя списък на ЛПС, който съдържа:

– работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства; 

– вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;

– конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;

– срока за износване на личните предпазни средства- съобразен с условията на работа и инструкциите и сроковете на годност дадени от производителите. 

3. Осигурява лични предпазни средства отговарящи на нормативните изискванията, включително и резерв, необходим за безопасното изпълнение на трудовите дейности.

4. Предоставя ЛПС на работещите в деня на постъпването им на работа. Забранена е замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност!

5. Запознава работещите със Списъка на ЛПС в предприятието, рисковете от които защитават, начина на използване, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства.

6. Не допуска до работа лица, които са без необходимите за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им. 

7. Периодично извършва проверки на качествата на наличните ЛПС, като за проверките се съставя протокол.

8. Почистването, изпирането, дезинфекцирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на личните предпазни средства се организират от работодателя и са за негова сметка.

Основни задължения на работниците при използване на лични предпазни средства

1. Да използват правилно и по предназначение, дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло, да ги използват само по време на работа и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение.

2. При откриване на неизправности на личните предпазни средства, трябва незабавно да уведомят работодателя за взимане на необходимите мерки.
3. Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови. В тези случаи може да се търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.

4. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа, работещият връща на работодателя дадените му за ползване лични предпазни средства, включително и специално работно облекло.

Ние може да Ви предложим комплексни услуги за управление на безопасността и запазване здравето на работещите.

Научете повече за нас