Искаме да систематизираме задачите Ви по ЗБУТ! Календар по ЗБУТ включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на Респонса Превент за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.