Какво трябва да знаем за мускулно-скелетните увреждания?

В края на октомври Европейската агенция по здраве и безопасност при работа отбелязва европейската седмица за безопасност и здраве при работа.

По време на европейската седмица за безопасност и здраве при работа се отбелязва официалното начало на кампанията „Здравословни работни места“ под надслов „Облекчете товара“, чийто фокус ще бъдат мускулно-скелетните увреждания (МСУ).

Какво представляват свързаните с работата МСУ?

Свързаните с работата МСУ представляват увреждания на телесни структури, например мускули, стави, сухожилия, връзки, нерви, кости и локална кръвоносна система, които се причиняват или влошават основно от работата и от въздействието на непосредствената заобикаляща среда, в която се извършва работата.

Повечето свързани с работата МСУ са кумулативни увреждания, които се дължат например на многократно излагане на натоварвания с висока интензивност за дълъг период от време. Въпреки това, свързани с работата МСУ могат да бъдат и остри травми, например фрактури, които възникват по време на злополука.

Рискови фактори за МСУ

Различни групи фактори могат да допринесат за свързани с работата МСУ, включително физически и биомеханични фактори, организационни и психосоциални фактори, както и индивидуални фактори. Тези фактори могат да оказват влияние самостоятелно или едновременно. Ето защо при оценката на свързани с работата МСУ трябва да се има предвид излагането на комбинация от рискови фактори.

Разпространение

Милиони работници в цяла Европа страдат от МСУ. Свързаните с работата МСУ остават най-често срещаният здравен проблем в Европа, свързан с работата. Въз основа на данни от шестото европейско проучване за условията на труд близо трима на всеки петима работещи в ЕС съобщават за оплаквания, свързани с МСУ.

Най-често срещаните видове МСУ, съобщавани от работниците, са болки в гърба и мускулите на горните крайници. Въпреки усилията да не се допуска работниците да страдат от МСУ, както и да се предотвратят рисковите фактори, често свързани с тези увреждания, МСУ продължават да бъдат широко разпространени сред работната сила в ЕС. Това може да се обясни с много различни причини, сред които:

  • повтарящи се дейности, вдигане или преместване на хора или тежки товари, които са доста широко разпространени и продължават да се увеличават.

  • нови и възникващи рискови фактори, свързани с МСУ, като продължително седене (вж. схемата) и психосоциални фактори или здравословни проблеми като стрес, свързан с работата, които също се увеличават;

  • промени в сферата на труда — нови технологии, нови работни процеси, нови начини за организиране на трудовата дейност;

  • демографски фактори като застаряващо население на ЕС.

Превенция и управление на МСУ на работното място

Свързаните с работата МСУ могат да бъдат предотвратени и управлявани. Това може да се постигне чрез възприемане на интегриран подход на управление за справяне с МСУ въз основа на принципите на Рамковата директива за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, сред които бихме желали да подчертаем:

  • оценки на риска на работното място;
  • йерархия на превенцията;
  • участие на работниците.

За да се предотвратят МСУ, е необходимо провеждане на оценка на риска на работното място с цел установяване на рисковете и опит за премахването им.

Въпреки че е малко вероятно да бъдат напълно елиминирани всички рискове, трябва да се предприемат ефективни действия за намаляване и управление на рисковите фактори за МСУ.

Организациите, използващи подход на участие, е по-вероятно успешно да се намесят, отколкото организациите без такъв подход.

Един от начините за активно включване на групи работници в откриването на опасности, оценката на риска и заключенията за решения е чрез интерактивните методи за картографиране на тялото и картографиране на опасностите.

Наред с предотвратяването на нови увреждания, неразделна част от всяка политика за предотвратяване на МСУ на работното място трябва да бъде и рехабилитацията на работниците с МСУ и интегрирането им обратно в работния процес.

Ефективното управление на МСУ означава ранна намеса. Това означава ангажиране с управлението на МСУ веднага щом работодателят узнае за даден проблем (когато работникът информира работодателя за мускулно-скелетен проблем). Това ще позволи на работодателя да поеме контрола върху ситуацията и да се увери, че проблемът няма да се влоши. Ако ситуацията бъде оставена без управление, това може да повлияе на здравето на работника и производителността на предприятието. Ако работникът вече е взел отпуск по болест поради МСУ, ролята на работодателя при управлението на процеса на връщането на работа е много важна.

Често простите промени на работното място, адаптирането и механизмите за подпомагане могат да помогнат на работниците с хронични и болезнени мускулно-скелетни състояния да продължат да работят, както и да се гарантира, че тези условия няма да се влошат в резултат на трудовата дейност.

При обсъждане и съгласуване на действията за борба с МСУ е важно да се следват общите принципи на превенцията.

Съгласно йерархията на превенцията най-висок приоритет трябва да се отдаде на действия, с които се премахва или поне се намалява тежестта на опасността.