Как се възпитава спазване на разпоредбите за трудова безопасност?

За всяко работно място осигуряването на здравословна и безопасна  среда  за служителите е от първостепенно значение. Това е  не само  от полза за благосъстоянието на работещите.  Също така помага да се сведат до минимум потенциалните правни казуси и да се поддържа добра атмосфера на работното място. Въпреки това понякога може да бъде предизвикателство да изисквате от  служителите да спазват разпоредбите за здраве и безопасност. Представяме ви ефективни стратегии за  цялостно и отговорно спазване на тези важни разпоредби от страна на служителите.

Формулирайте ясно очакванията

Гарантирайте, че работниците са напълно информирани за правилата и разпоредбите. От тях наистина се очаква да ги съблюдават. Това може да стане чрез писмени материали,  обучения и редовни напомняния. Материалите трябва да са написани  ясно и стегнато.  Обучението  е добре да е интерактивно и увлекателно. Служителите трябва да приключат обучението  уверени, че  наистина познават  правилата и процедурите.

Ръководете с личен пример

Мениджърите и надзорните органи играят решаваща роля в насърчаването на спазването на разпоредбите за здраве и безопасност. Те трябва да дават пример, като последователно се придържат към самите правила и процедури. Това създава положителен образец за останалите служители.  Също и  показва, че тези разпоредби се приемат  сериозно. Ако мениджърите и ръководителите не спазват правилата, е по-малко вероятно служителите да бъдат изрядни.

Осигурете подходящи ресурси

Важно е  служителите да имат достъп до нужните ресурси, за да работят безопасно. Това включва подходящи лични предпазни средства (ЛПС) и подходящо обучение за използването им.  По този начин може да  се помогне за минимизиране на риска от инциденти на работното място и да се насърчи спазването на разпоредбите за здраве и безопасност.

Развийте културата на безопасност

Създаването на култура на безопасност на работното място е от решаващо значение за постигане на максимална изрядност от служителите. Това включва насърчаване на открита комуникация относно потенциални опасности, насърчаване на политика на нулева толерантност към несъответствие и създаване на благоприятна среда за докладване на инциденти. Служителите трябва да се чувстват уверени, че няма да бъдат порицани за докладване на инциденти или обсъждане  на потенциални опасности.

Налагане на санкции

С цел ефективност  запознайте служителите  с предвидените последствия, ако не спазват разпоредбите за здраве и безопасност. Тези санкции трябва да бъдат ясно оповестени на всички и прилагани последователно.  Така небрежността няма да бъде толерирана и ще се  поддържа  безопасна и здравословна работна среда.

Редовно преглеждайте и актуализирайте процедурите

Важно е да сте в крак с променящите се разпоредби и технологии. Също  и редовно да преглеждате и актуализирате процедурите за здраве и безопасност при необходимост. Така работната среда остава в съответствие с всички приложими закони и разпоредби и минимизира риска от инциденти.

Цялостното и изрядно спазване на разпоредбите за здраве и безопасност от служителите изисква многостранен подход. С помощта  на ясно оповестяване на очакванията, ръководство  с  личен пример, осигуряване на адекватни ресурси, развитие на култура на безопасност, налагане на санкции и редовен преглед на процедурите работодателите могат да създадат безопасно и здравословно работно място за всички служители.