Как да направим оценка на риска?

На работодателите е възложено общото задължение да гарантират безопасността и здравето на работниците във всички аспекти на работата. Целта на извършването на оценка на риска е да позволи на работодателя да вземе необходимите мерки за защита на безопасността и здравето на работниците.

Тези мерки включват:

● превенция на професионалните рискове;

● предоставяне на информация за работниците;

● осигуряване на обучение за работниците;

● осигуряване на организация и средства за изпълнение на необходимите мерки.

Докато целта на оценката на риска включва превенция на професионалните рискове, не винаги тази цел е постижима на практика. Когато отстраняването на рисковете не е възможно, рисковете следва да се намалят, а остатъчният риск да се контролира. На по-късен етап, като част от програма за преглед, този остатъчен риск ще бъде оценен наново и може да се преразгледа възможността за отстраняване на риска, евентуално в контекста на нови знания.

Оценката на риска следва да бъде структурирана и приложена по такъв начин, че да помогне на работодателите да:

● определят опасностите, възникнали в работата и да определят какви мерки следва да вземат във връзка с тези опасности, за да се запази здравето и безопасността на работниците и служителите при надлежно отчитане на нормативните изисквания;

● преценят рисковете, за да направят в максимална степен информиран подбор на работно оборудване, химичните вещества или препарати, които използват, екипировка на работното място, както и организацията на работа;

● проверят дали изпълнените мерки са адекватни;

● подреждат действието по степен на важност, ако в резултат на оценката се установи, че са необходими допълнителни мерки;

● докажат на себе си, на компетентните органи, на работниците и техните представители, че са отчетени всички фактори, свръзани с работата, и че е направена валидна преценка на рисковете и необходимите мерки за запазване на здравето и безопасността;

● гарантират, че превантивните мерки и работните и производствени методи, считани за необходими и задължителни за изпълнение след оценка на риска гарантират подобряване на нивото на защита на работника.

Как да направим оценка на риска?

На равнище ЕС не съществуват определени норми относно начина на извършване на оценката на рисковете. Все пак обаче, съществуват два принципа, които следва да имате винаги предвид, когато подхождате към оценка на риска:

● структуриране на оценката с цел да се гарантира, че се обръща внимание на всички относими опасности и рискове (напр. да не се пренебрегват такива задачи, като почистване, което е вероятно да се изръшва извън нормалното работно време или спомагателни отдели, като събиране на отпадъци);

● след определяне на риска следва да се започне оценка по първите принципи, като се зададе въпрос дали рискът може да бъде отстранен.

Поетапен подход към оценката на риска

Европейското ръководство за оценка на риска в работата предлага подход, основан на няколко стъпки. Това не е единственият метод на изпълнение на оценка на риска, съществуват най-разнообразни методики за постигане на същата цел. Не съществува един единствен “правилен” начин за извършване на оценка на риска и при различни обстоятелства могат да се използват различни подходи.

За повечето предприятия, особено малки и средни предприятия, е много полезен директният подход от пет стъпки (включващ елементи на управление на риска), например представеният по-долу.

Стъпка 1. Определяне на опасностите и на застрашените лица

Търсене на факторите в работната среда, които имат потенциал да причинят увреждане, и определяне на работниците, които могат да бъдат изложени на опасности.

Стъпка 2. Оценка на рисковете и тяхното подреждане по степен на важност

Преценяване на съществуващите рискове и подреждането им по степен на важност.

Стъпка 3. Решение за предприемане на превантивни действия

Определяне на подходящите мерки за отстраняване или контролиране на рисковете.

Стъпка 4. Предприемане на действия

Изпълнение на превантивните и защитни мерки посредством план за определяне на приоритетите.

Стъпка 5. Контрол и преглед

Оценката следва да се преразглежда периодично, за да се гарантира нейната актуалност.

Важно е да се знае, че съществуват други методи, които са също толкова добри, по-специално за по-сложни рискове и обстоятелства. Кой подход към оценката да се приложи, ще зависи от:

● характера на работното място

● вида на процеса (напр. повтарящи се операции, развиващи се/променящи се процеси, работа по заявка)

● изпълняваната задача (напр. повтаряща се, рядка или високорискова)

● техническата сложност.

В някои случаи може да е подходящо едно единствено действие по оценяване, обхващащо всички рискове на едно работно място или дейност. В други случаи, за различните работни места може да са подходящи различни подходи.

Документиране на оценката на риска

Следва да се поддържа архив на резултатите от оценките на риска в работата. Този архив може да се използва като основа за:

● информация, която да се предаде на съответните лица

● контрол за оценка дали необходимите мерки са въведени

● доказателства, които да се представят на надзорните органи

● всяко преразглеждане при промяна на обстоятелствата

Препоръчва се да се архивират най-малко следните детайли:

● име и длъжност на лицето (лицата), извършващи проверката

● определените опасности и рискове

● групите работници, изложени на конкретни рискове

● необходимите защитни мерки

● подробности относно въвеждането на мерките, като напр. име на отговорното лице и дата

● подробности относно последващия мониторинг и мерките за преглед, включително дати и участващите хора

● подробности относно участието на работниците и на техни представители в процеса за оценка на риска.

Архивите на оценките следва да бъдат съставени при съгласуване и участие на работниците и/или техни представители, като им се предоставят за информация. Съответните работници следва във всички случай да бъдат информирани относно резултатите от всяка оценка, която засяга техното работно място, както и какво действие да се предприеме в резултат на оценката.

Статията е писана по материали на Европейска агенция за здраве и безопасност при работа