Как да избегнете опасностите от подхлъзване, спъване и падане на работното място?

Такива травми са често срещана опасност в Европа и в Съединените щати. Те  водят до сериозни наранявания и дори до смъртни случаи. През 2019 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) съобщава, че 31% от трудовите злополуки без летален ефект се дължат на падане. То е причина и за 18% от всички фатални инциденти.

За предотвратяване на подобни случаи е важно да се идентифицират и смекчат опасностите от подхлъзване, спъване и падане. Ето някои най-добри практики за предотвратяването им, подкрепени със статистика.

Идентифициране на опасностите от подхлъзване, спъване и падане

Това е първата стъпка за предотвратяването на такива ситуации на работното място. Според EU-OSHA причините са следните:

Мокри или замърсени подове, които са предизвикали 9% от всички фатални инциденти през 2019 г.;

●  Препятствия по пътя.  Те  са допълнителен фактор за 11% от леталните случаи;

●  Промени и размествания в нивелацията на пода, които са допринесли за 5% от всички фатални инциденти.

Намаляване на опасностите от подхлъзване, спъване и падане

След определянето на рисковите фактори следва да се предприемат действия за тяхното смекчаване. Ето някои най-добри практики за предотвратяване на инциденти с подхлъзване, спъване и падане:

Поддържайте подовете чисти и сухи. В Европа подхлъзванията и спъванията поради мокри или замърсени настилки представляват значителна опасност.  Те са причинили 9% от всички фатални злополуки на работното място през 2019 г. За да се предотвратят тези инциденти, подовете трябва да се почистват редовно.  Всички разливи или течове следва да бъдат незабавно почистени и маркирани с подходяща табела.

Поддържайте чисти пътеки. Препятствията по тях са допълнителен фактор за 11% от фаталните злополуки на работното място през 2019 г.   Освободете пътеките  от кутии, оборудване и кабели.

Осигурете подходящо осветление. В Европа най-често срещаният вид фатален инцидент поради  слаба видимост е падането от високо. Уверете се, че всички работни зони са добре осветени.  Помислете за инсталиране на допълнително осветление в рисковите зони.

Поставете подова настилка, устойчива на хлъзгане. Обърнете внимание на матариалите.  Неравните подове са допринесли за 5% от всички фатални злополуки на работното място в Европа през 2019 г. Помислете за поставяне  противоплъзгащи  настилки в зоните, податливи на разливи или влага.

Използвайте подходящи знаци.  Важно е, да използвате ясни и видими обозначения, за да предупредите за потенциални опасности. Така   насочвате служителите да вземат предпазни мерки. Сред тях е  носенето на обувки, които не се плъзгат.

Проведете  обучение. Всички служители трябва да  се научат как да идентифицират и избягват опасностите от подхлъзване, спъване и падане. Снабдете ги със специализирани обувки, предпазващи от подобни инциденти.  Обучението включва и демонстрация и тренировка по безопасно движение по неравни повърхности. Подобно занятие съдържа и инструкции за първа помощ при инцидент.

Предотвратяването на опасности от подхлъзване, спъване и падане на работното място изисква спазването на определени мерки. Те включват идентифициране на потенциалните опасности и предприемането на необходимите действия за смекчаването им. Когато прилагате тези добри практики, можете да създадете по-безопасна работна среда и да намалите риска от наранявания, причинени от  подхлъзване, спъване и падане. Помнете, че безопасността и благосъстоянието на вашите служители винаги трябва да бъде основен приоритет.