Извънредно положение – обобщение

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г.

Информацията ни е предоставена от Адвокатско съдружие “Нейкова, Велкова и партньори” с водещ адвокат Светлана Нейкова. За контакт: 0888346058; neykova.svetlana@gmail.com; www.neykova-velkova.com

Информацията е актуална към 25.03.2020 г.

На 23.03.2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник, извънреден брой 28 / 24.03.2020 г. В Закона са предвидени множество различни по характер мерки, които засягат гражданите и юридическите лица. Освен това се създават възможности за работодателите да предприемат мерки, свързани с организацията на трудовия процес в предприятията.

 1. Срокове, които спират да текат или се удължават с приетия Закон:
 1. Удължават се до 30.06.2020 г. сроковете:
  1. За подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ /чл. 50 от ЗДДФЛ/ за 2019 г. и плащането на данъка, включително и данъка върху разходите.
  2. Срокът за ползване на отстъпка до 5% при предплащане на цялата година на данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства.
  3. Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период.
 2. До 31.05.2020 г. се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната зданъчна декларация по ЗДДФЛ и довнасяне на дължимия данък.
 3. До 15.04.2020 г. дължимите авансови вноски за периода от януари до юни 2020 г. се определят се декларация, в случай, че предприятиета не са подали годишна данъчна декларация преди влизане в сила на Закона. Сроковете за плащане на авансовите вноски остават непроменени.
 4. До 30.09.2020 г. се удължава срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади от предприятията, като се допуска годишните финансови отчети да бъдат подписвани с електронен подпис.
 5. Спират да текат, считано от 13.03.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение следните срокове:
  1. Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед.
  2. Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.
  3. Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страна или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европеййските структури и инвестиционни фондове.
  4. Давността по ДОПК, така също абсолютният давностен срок за погасявена на публични задължения по ДОПК няма да се прилага.
 6. Удължават се с 1 месец от отмяната на извъредното положение следните срокове:
  1. Сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, с изключение на тези, за които е предвидено в Закона, че спират да текат за времето на извънредното положение.
  2. Действието на административните актове, с които е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
 7. Удължават се с шест месеца сроковете за валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода от 13.03.2020 щг. До 31.10.2020 г.
 8. От 10 на 20 дни се удалжават сроковете за заплащане на консумираната от битови клиенти ел. енергия.
 9. Предвидена е възможност по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът заизпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.
 10. Няма да се дължат лихви и неустойки за забава при неплащане по договор, както и че договорът не може да бъде развален на това основание.
 11. При неплащане на задължения по кредит няма да се дължат неустойки и лихви за забава и не може да бъде обявено от Банката предсрочна изискуемост на това основание. Считаме, че всеки кредитополучател трябва да се свърже с банката си и поиска изготвянето на нов погасителен план, който да е в сила след прекратяване на извънредното положение.

Възможности за работодателя за организация на трудовия процес в условията на извънредно положение:

 1. Да възлага надомна работа и работа от разстояние, без съгласието на работника/служителя. Възлагането на този вид работа става със заповед на работодателя.
 2. Да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители да целия период или за част от периода на извънредното положение. Преустановяването се осъществята с писмена заповед на работодателя.

В случай, че преустановяването на работата е по силата на заповед на държавен орган /в случая заповед № РД-01-124/13.032020 г., изменена многократно/, работодателят е длъжен да не допуска работниците и служителите в предприятието.

Работниците/служителите получават пълния размер на трудовото си възнаграждение.

 1. Да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време за тези работници и служители, които работят на пълно работно време. В този случай не е необходимо съгласие на работниците и служителите. Намаляването на работното време на не по-малко от 4 часа и намаляване на трудовото възнаграждение се осъществява с писмена заповед на работодателя.
 2. При преустановяване на работата на предприятието или част от него, работодателят има право, без съгласие на работниците и служителите да им предостави ползването на платен годишен отпуск. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона може да бъде предоставен ½ от платения годишен отпуск. Считаме, че работодателят има право, без съгласие на работниците/служителите да им предостави платен годишен отпуск за минали години и ½ от платения годишен отпуск за 2020 г.

Работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск на бременни или в напреднал стадии на ин-витро работнички/служителки; на майка или осиновителка с дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; на самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; на ненавършил 18 години работник/служител; работник/служител с трайно намалена работоспособност 50 или над 50%; работник/служител с право на закрила по чл. 333, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ – трудоустроне работник/служител и работник/служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването /Наредба № 5 – онкологично заболяване, захарна болест, исхемична болест на сърцето, психично заболяване/.

Какъвто и да е вида на ползвания от работника/служителя отпуск, той се зачита за трудов стаж.

Информацията ни е предоставена от Адвокатско съдружие “Нейкова, Велкова и партньори” с водещ адвокат Светлана Нейкова. За контакт: 0888346058; neykova.svetlana@gmail.com; www.neykova-velkova.com