Задължителни документи за организация на работата в условията на COVID-19

Във връзка с разразилата се криза с COVID-19, която започна през пролетта, работодателите имат задължение да информират своевременно своите служители, за предприетите противоепидемични мерки и организация на работата във фирмата. Те са длъжни да продължат да спазват всички изисквания по осигуряване на безопасни работни места, независимо дали работата продължава да се извършва в помещенията на работодателя, или се извършва работа от разстояние.

Във връзка с това работодателите трябваше да разработят документация за епидемията от COVID-19, с която да запознаят своите служители. За да бъдат спазени противоепидемичните мерки и да се намали контакта между хората до минимум, препоръчително е служителите да се запознават по съответните вътрешни информационни канали.

Вътрешните документи за организация на работата в условията на COVID-19, с които трябва да са запознати всички служители са следните:

Инструкции за работа в условията на COVID-19 

 • за дезинфекциране на ръце и повърхности
 • за служебни пътувания
 • за срещи с клиенти
 • за действия при наличие на болен служител и т.н

Всички служители трябва да бъдат запознати с тях и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки по време на извънредното положение – 13.03-14.05.2020г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Оценка на риска за работа в условията на COVID-19

Всички служители трябва да бъдат запознати с нея и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали или да се запишат в списък за запознаване с оценката на риска

Оценка на риска за работа от разстояние при COVID-19

Всички служители трябва да бъдат запознати с тях и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали

Физиологичен режим на труд и почивка при работа от разстояние

Всички служители трябва да бъдат запознати с тях и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали

Заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане на мерките за работата в условията на коронавирус:

Издаване на протокол на ГУТ/КУТ за обсъждане на предприетите мерки във връзка с COVID-19

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки по време на епидемиологичната обстановка – след 14.05.2020 г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Програма за работа в условията на епидемиологична обстановка

Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи

Заповед за продължаване на въведените мерките и провеждане на извънреден инструктаж – след 12.06.2020 г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Програма за извънреден инструктаж

Заповед за прилагане на нови противоепидемични мерки от работодателите – 21.10.2020г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Ние от Респонса Превент препоръчваме, за да се намали контакта между служителите да се преустанови събирането на подписи в книгите за инструктаж. Да се провежда и удостоверява извънреден инструктаж само на нови служители, ако има такива, които да бъдат запознати с изготвените документи във връзка с епидемията от коронавирус и с въведените правила и организация на работа във фирмата.

За работодателите, чиято дейност не е преустановена, към момента са въведени следните противоепидемични мерки, които трябва да изпълняват:

 • Да се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между работещите. Ако дейността не позволява спазването на това изискване, работодателите са длъжни да осигурят лични предпазни средства на служителите.
 • Да се организира работния процес на работниците в дистанционна форма, където е възможно, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 • Да се създаде график за почивките, за да не се струпват служители на местата за хранене и почивка.
 • В търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да не се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м.
 • На пазари, тържища и базари да се създаде организация за еднопосочно движение и дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите.

Освен изискуемите от държавата противоепидемични мерки ние препоръчваме следното:

 • Да се избягва пътуването с градски транспорт
 • Да се избягва събирането на голям брой служители на едно място, по каквато и да е причина
 • Срещите с колеги и клиенти да се провеждат предимно онлайн
 • Да се дезинфекцират работните помещения редовно, като се набляга на критичните точки /дръжки на врати, бюра, телефони и др./
 • Да се проветряват работните помещения по няколко пъти на ден
 • Възможно най-голям брой от служителите, чиято работа го позволява, да преминат на дистанционна форма, за период от няколко седмици, докато намалеят случаите на заболели хора
 • При поява на симптоми характерни за COVID-19, да не се посещават работните места и незабавно да се премине на работа от разстояние, ако е възможно
 • При поява на симптоми характерни за COVID-19, веднага да се потърси лекарска помощ

Тук може да откриете модел за работа в условията на COVID-19, за вашата сфера на дейност.