VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with certified exam (под лиценз на VDA QMC)

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Цена: от 1050 до 1200 евро Това обучение е предназначено за участници, които искат да постигнат квалификацията си като сертифициран одитор на VDA 6.3 процес в най-кратки срокове.  Респонса Превент Ви предлага възможността да придобиете необходимите знания и да вземете изпита в рамките на 5 дни в приятната атмосфера.   Съдържание на учебната дисциплина:  Използвайки процесния подход и съответните специфични за клиента изисквания, това обучение ви учи на основите за VDA 6.3 одитори на процеси. Въведение в основите на одита на процесите включва общи изисквания, методи, принципи, схема за оценка и анализ на риска. Освен това, основният въпросник е обяснен според приписаните елементи на процеса, така че чрез одита на процеса можете да идентифицирате съответните рискове и потенциали по веригата на доставките. Обучението се фокусира върху следните точки, използвайки практически примери:  Корелация с други изисквания  Преглед на трите различни вида одити и обяснение на разликите  Преглед на съдържанието на отделните глави VDA 6.3  Въведение в процесния подход за анализ на риска според модела на Turtle  Одитен процес от програмата за одит до края на одита  Планиране и провеждане на одит на процеса  Схема за оценка на одит на процеса  Кодекс за поведение на одиторите на процеси  Процесен елемент 2 - управление на проекти  Процесен елемент 3 - планиране на разработка на продукти и процеси  Елемент 4 - реализация на продукта и разработване на процеса  Процесен елемент 5 - управление на доставчика  Процесен елемент 6 - производство на анализ на процеса  Процесен елемент 7 - обслужване на клиенти  Приписване и оценка на резултатите от одита  Одитен доклад, документация и заключение  Процесен елемент 1 - анализ на потенциала  Въведение в текущите SI и FAQ  Продължителност: Пет (5) дни  Предпоставки за участие:  Прием в квалификацията след успешен преглед на кандидатурата ви  Познаване на основните инструменти и методи за качество  Познаване на приложимите изисквания на системата за управление  Познаване на други приложими специфични изисквания за клиента  Специфични знания за продукта и процеса в планираната област на работа в зависимост от областта на експлоатация, съответния професионален опит съгласно VDA том 6.3  Квалификация на одитора въз основа на DIN EN ISO 19011  Тези стъпки за обучение ви водят през основните изисквания за одити на процесите и дават възможност за интегрирано приложение в автомобилната индустрия. Тези основи се използват за коригиране, стабилизиране и оптимизиране на процесите и са разработени в упражненията и примери за случаи. Целта е да се осигури надеждна оценка.  Включително VDA 6.3 - Ден на изпит за сертифициран одитор на процеса  […]

СФУК – Система за финансово управление и контрол в учебните заведения – прилагане, задължения и практики.

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите […]

180лв.-220лв.

Актосъставители – права и задължения. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции.

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административнонаказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство. Ще дискутираме […]

120лв.-300лв.

Трудов договор – Сключване, изменение и прекратяване. ЗЛД. Пенсиониране.

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради множеството въпроси и молби от страна на участниците ни включваме 3 нови теми в курса: Защита на личните данни в трудовите правоотношения; Нови задължения на работодатели да наемат на трудов договор служители с трайни увреждания Нови моменти при пенсиониране. В курса ще участвате в темите: 27/01 – Сключване и изменение на трудово правоотношение. […]

300лв.-480лв.

ЗБУТ на практика – обучение по ЗБУТ

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

Ежегодно обучение по ЗБУТ – Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието. На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които […]

150лв.-240лв.

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. С продуктите, които […]

1200лв.

ID 9226 Lean manufacturing with simulation game & 5S

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Непрекъснатото усъвършенстване е повтарящ се процес на подобряване на системата за управление, която има за цел да подобри цялостното представяне на бизнеса. Необходимо е от нормативно ниво (ISO 9001: 2015). Като се имат предвид както нормативните изисквания, така и необходимостта и ползите от оптимизирането на дейностите, беше създадено обучение, при което се обсъждат редица въпроси, […]

460лв.

ОТМЕНЕНО – Годишна конференция за строители, възложители и подизпълнители – ЗБУТ в СТРОИТЕЛСТВОТО. Не научените „уроци“!

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

На строителната площадка участниците в процеса на строителството /възложител, строител, проектант, консултант, технически ръководител, доставчик на машини и съоръжения и др./, трябва да работят съгласно разпоредбите на Наредба 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършане на строителни и монтажни работи, с цел избягване на трудови инциденти, които […]

120лв.-210лв.

ОТМЕНЕНО – Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването – иновативни подходи, новости и предизвикателства през учебната 2020 г.

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

Тенденциите в българското образование са много тревожни и учениците започват да се отегчават в училище все повече и повече. Досегашните методи на преподаване, при които учениците се заучават просто да преразказват уроците си води до подтискане на творческото мислене. Поради липсата на по-съвременни методи в днешното образование в България, които да провокират учениците да мислят и […]

150лв.-240лв.

ОТМЕНЕНО – Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз и насилие в училище и детска градина. Превенция на агресията.

Бест Уестърн Хотел Експо булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia, София

Обучението е първото по рода си, което разглежда въпроса за тормоза и агресията в училищата и детските градини едновременно от юридическа и психологическа гледна точка. Ще разгледаме темата от правна гледна точка и какви са задълженията, които има директора и неговия екип относно превенция на агресията и тормоза в учебното заведение от правна гледна точка; Какви отговорности носи […]

150лв.-240лв.