ID 221 1st and 2nd part auditor of IATF 16949 – qualification course and exam

София

Този курс е предназначен за одитори, които ръководят програма за вътрешен одит на организации и онези, които извършват одити на втората страна във веригата на доставки.  Делегатите трябва да имат познания по отношение на системите за качество в автомобилния сектор.  Този курс ще помогне на одиторите да развият съответните умения за преценка, вземане на решения, планиране на одит, писане на несъответствие на одита и последващо приключване, свързани с новия стандарт IATF16949: 2016.   Ползи и цели на обучение:    Този курс е съставен от редица модули, подкрепени от групови упражнения и открита дискусия. Делегатите се оценяват чрез проверка на знания в края на курса.  Практическото акцентиране на този курс и отличният преподавател за делегиране на контакт предоставя уникална възможност за значителна степен на индивидуално ръководство и обучение.  Делегатите ще разберат:   Структурата на високо ниво описана в приложение SL, включително нейното въздействие върху ISO9001 и IATF 16949.   Концепциите и прилагането на мислене, основано на риска.   Структурата на схемата IATF 16949 и управлението по изискванията на IATF 16949.  Принципите на одит и  одиторски знания, които да позволят да се извършват ефективни одити, базирани на процесите.  Как да използват схемата на Turtle за планиране на одити и да идентифицират рисковете подходът за планиране, предприемане, отчитане (включително писане на несъответствие) и затваряне на одитните специфични изисквания на клиента.  Ефективна информираност за основните инструменти (APQP, FMEA, MSA, SPC и PPAP) и как да ги одитирате.   Теми:   Структура и принципи на IATF16949: 2016   Структура на ISO9001   Теория на одита   Компетентност на одитора   Подход на процеса Одитиране на специфичните изисквания на клиента (CSR)  Процес на одит на основни инструменти   Правила за сертифициране на IATF   Процес на IATF преход  Сертификация:      Делегатите, които преминат писмените изпити, ще получат квалификация, подписана от Службата за надзор на IATF на Обединеното кралство, удостоверяваща ви да извършите одити на IATF16949: 2016 на първа и втора страна.

Get Tickets 500лв.-2000лв. 36 tickets left

ID 602 Ensuring the level of maturity of new parts according to VDA MLA

София

Разработено от германската автомобилна индустрия обучението осигурява ниво на зрялост определя структуриран подход за управление и контрол на нови проекти. Повишаването на качеството на продуктите и по-голямата конкуренция в комбинация с по-голямото търсене на качество от крайните потребители и нарастващите гаранционни разходи оказват още по-голямо влияние върху сътрудничеството между автомобилните производители и тяхната верига за доставки. Това се проявява като интензивни взаимодействия между клиента и доставчика през целия процес на разработване на продукти, водещ до обемно производство.   Теми:    Предистория и мотивация за използване на MLA  Цели, цели и обхват на MLA  Класификация на риска  Преглед на нивата на падеж ML0 - ML7  Разбиране на критериите за измерване зад всяко ниво на падеж  Сравнение между APQP и MLA Оценка, докладване и ескалация на изискванията за MLA  

Get Tickets 1100лв. 12 tickets left

Обучение по VDA 6.5: Qualification for Product Auditor

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

  11 Октомври 2019, София VDA 6.5: Qualification for Product Auditor Отворено обучение в гр. София, зала Респонса Превент, бул. Цариградско шосе 24 Ограничени места - група до 12 души РегистрацияДни Часове Минути Секунди VDA 6.5 Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на […]

Безплатно

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. С продуктите, които […]

1200лв.

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Това обучение е предназначено за участници, които искат да постигнат квалификацията си като сертифициран одитор на VDA 6.3 процес в най-кратки срокове.  Респонса Превент Ви предлага възможността да придобиете необходимите знания и да вземете изпита в рамките на 5 дни в приятната атмосфера.   Съдържание на учебната дисциплина:  Използвайки процесния подход и съответните специфични за клиента изисквания, това обучение ви учи на основите за VDA 6.3 одитори на процеси. Въведение в основите на одита на процесите включва общи изисквания, методи, принципи, схема за оценка и анализ на риска. Освен това, основният въпросник е обяснен според приписаните елементи на процеса, така че чрез одита на процеса можете да идентифицирате съответните рискове и потенциали по веригата на доставките. Обучението се фокусира върху следните точки, използвайки практически примери:  Корелация с други изисквания  Преглед на трите различни вида одити и обяснение на разликите  Преглед на съдържанието на отделните глави VDA 6.3  Въведение в процесния подход за анализ на риска според модела на Turtle  Одитен процес от програмата за одит до края на одита  Планиране и провеждане на одит на процеса  Схема за оценка на одит на процеса  Кодекс за поведение на одиторите на процеси  Процесен елемент 2 - управление на проекти  Процесен елемент 3 - планиране на разработка на продукти и процеси  Елемент 4 - реализация на продукта и разработване на процеса  Процесен елемент 5 - управление на доставчика  Процесен елемент 6 - производство на анализ на процеса  Процесен елемент 7 - обслужване на клиенти  Приписване и оценка на резултатите от одита  Одитен доклад, документация и заключение  Процесен елемент 1 - анализ на потенциала  Въведение в текущите SI и FAQ  Продължителност: Пет (5) дни  Предпоставки за участие:  Прием в квалификацията след успешен преглед на кандидатурата ви  Познаване на основните инструменти и методи за качество  Познаване на приложимите изисквания на системата за управление  Познаване на други приложими специфични изисквания за клиента  Специфични знания за продукта и процеса в планираната област на работа в зависимост от областта на експлоатация, съответния професионален опит съгласно VDA том 6.3  Квалификация на одитора въз основа на DIN EN ISO 19011  Тези стъпки за обучение ви водят през основните изисквания за одити на процесите и дават възможност за интегрирано приложение в автомобилната индустрия. Тези основи се използват за коригиране, стабилизиране и оптимизиране на процесите и са разработени в упражненията и примери за случаи. Целта е да се осигури надеждна оценка.  Включително VDA 6.3 - Ден на изпит за сертифициран одитор на процеса  Изпитът за одитор на процеса VDA 6.3 е в две части: писмен и устен изпит. След като издържите пълния изпит, ще получите VDA сертификат, одиторска карта и ще бъдете вписан в VDA QMC база данни.  Сертификатът и одиторската карта са валидни три години. Нов сертификат и нова карта на одитор се подновяват след периода на валидност.  Издаване на сертификат:  […]

400лв.-2400лв.