fbpx

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции.

Уебинар

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на […]

Ежегодно обучение – Инструктажи, процедури и ЗБУТ при връщане на работа + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Уебинар

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически примери за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно! АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО: Инструктажи и обучения по БЗР – […]

НОВО! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

Уебинар

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка. Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка. АКЦЕНТИ:  Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях? Какво трябва да знаем за […]

ID 3001 Review and interpretation of ISO 9001 requirements

Уебинар

Системата за управление на качеството, внедрена въз основа на изискванията, посочени в стандарта ISO 9001, е инструмент за висшето ръководство за ефективно управление на организацията с цел намаляване или премахване на бизнес риска или използване на възможности и по този начин повишаване на ефективността на нейните процеси. Целта на обучението е да запознае участниците с […]

ID 442 · FMEA – Basic Training Harmonised AIAG-VDA FMEA

Уебинар

Предистория и теми Доставчиците, които доставят продукта си на европейски и северноамерикански производители (OEM), са задължени да оценят FMEA въз основа на ръководствата за VDA и AIAG FMEA. Tова е води до увеличаване на сложността на разработването и подобряването на продукта за доставчиците. Съвместните изисквания и очаквания за FMEA сега дават възможност на доставчиците да […]

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

Уебинар

Всяка организация от автомобилната верига за доставки се ангажира да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните държави и региони трябва да се спазва приложимото законодателство за целостта на продукта и да се изпълнят разумните очаквания на обществеността за безопасност. Когато продуктите са „опасни“ на пазара или чието съответствие със […]

НОВО! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)

София

Обучението е първото по рода си, което разглежда един от най-актуалните въпроси през 2020/21 г. в училищата и детските градини едновременно от техническа и психологическа гледна точка. Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив […]

ID 9226 Lean manufacturing with simulation game & 5S

Уебинар

Непрекъснатото усъвършенстване е повтарящ се процес на подобряване на системата за управление, която има за цел да подобри цялостното представяне на бизнеса. Необходимо е от нормативно ниво (ISO 9001: 2015). Като се имат предвид както нормативните изисквания, така и необходимостта и ползите от оптимизирането на дейностите, беше създадено обучение, при което се обсъждат редица въпроси, […]

ID 9411 Auditing management systems according to ISO 19011

Уебинар

Одитът на системата за управление дава възможност за идентифициране на несъответствия и по този начин за непрекъснато подобряване на организацията. Уменията, знанията и квалификацията на одиторите от 1-ва и 2-ра страна са изключително важни, за да се получат надеждни, повтарящи се одиторски резултати, чието последствие е подобряването на системите в организацията. Обучението е насочено към придобиване и […]

ID 441 · FMEA – Refresher Workshop on harmonized AIAG-VDA FMEA

Уебинар

Предистория и теми Доставчиците, които доставят продукта си на европейски и северноамерикански производители (OEM), са задължени да оценят FMEA въз основа на ръководствата за VDA и AIAG FMEA. Понякога това води до увеличаване на сложността на разработването и подобряването на продукта за доставчиците. Съвместните изисквания и очаквания за FMEA сега дават възможност на доставчиците да […]