Електронни инструменти в областта на БЗР

Напредъкът в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) доведе до създаването на все повече интерактивни онлайн инструменти („e-tools“) и секторът на безопасността и здравето при работа (БЗР) не отстъпва в тази тенденция. През последните години бяха разработени голям брой електронни инструменти за БЗР. Нуждата от прост и лесен начин за спазване на законодателството и насърчаване на култура за безопасност и здраве беше важен двигател за тяхното създаване.

Какво представлява електронният инструмент?

Електронният инструмент е софтуерен продукт, който може да действа в интернет, на компютър или на телефон, таблет или на всяко друго електронно устройство. Това, че са електронни, отличава тези инструменти от традиционните или публикации на хартиен носител.

Електронните инструменти са „интерактивни“. Те изискват подаване на информация от потребителя под формата на знание (напр. чрез попълване на клетка или поле за данни) или на измерване на околната среда (напр. чрез измерване със смартфон на нивата на шум или осветеност). Въз основа на въведените данни инструментът произвежда информация, съобразена с нуждите на потребителя.

Електронните инструменти в областта на БЗР предоставят подкрепа и/или ресурси на организациите/ предприятията, за да им помогнат да управляват професионалните рискове. Електронни инструменти могат да се разработват и за широк набор от цели, които да бъдат много общи и приложими към различни аудитории или да са по-специфични и съобразени с конкретни изисквания.

Например:

  • в помощ на прилагане на законодателството в областта на БЗР (основен фактор за изпълнение на правните им задължения в областта на БЗР);
  • в помощ на насърчаване на културата на превенция (за повишаване на осведомеността, за информационни цели);
  • за целите на обучението (напр. електронното обучение).

Предимства на електронните инструменти

За организации/ предприятия или за отделни потребители, инструментите в областта на БЗР имат следните предимства:

  • мобилизират потенциала на организациите/ предприятията, давайки възможност за вътрешна превенция на риска за БЗР;
  • улесняват бизнеса (данните в електронна форма могат да се съобщават и анализират много по-лесно, отколкото на хартиен носител);
  • помагат за идентифициране на опасностите и рисковете на работното място;
  • улесняват процеса на оценка на риска;
  • илюстрират възможни решения на проблеми с БЗР;
  • подпомагат изпълнението на превантивни мерки на работното място;
  • те са лесни за използване, интерактивни и достъпни.

За разлика от инструментите на хартиен носител, електронните инструменти дават възможност за мониторинг на използването. Може също да получите обратна връзка за ефективността и функционалността. Освен това продуктите на електронните инструменти (напр. статистически данни), могат да се използват като показатели за проекти и предоставяне на анонимни данни, за проследяване на осъществяването на политиката в областта на БЗР.

И накрая, електронните инструменти се използват интерактивно от младите хора (работници, студенти) и благодарение на онлайн разпространението (интернет и социалните медии), могат да достигнат до много разнообразна аудитория.

Предизвикателства свързани с електронните инструменти

При разработването на даден електронен инструмент, възникват доста интересни въпроси, които поставят различни предизвикателства, а именно: 

Каква технология се изисква? 

Какви са разходите за разработването и поддръжката?  

Ще бъде ли инструментът приложение, базирано в интернет, или мобилно приложение? 

Кой притежава правата на собственост? 

Изяснени ли са всички въпроси за авторските права (напр. софтуер, съдържание, снимки)? и др.

Макар че електронните инструменти могат да бъдат скъпи за създаване, поддръжка и актуализиране, чрез обмен на знание и общи подходи, разходите могат да се сведат до минимум.

Примери

Пример за такъв инструмент е OiRA (разработка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA), което  означава онлайн интерактивна оценка на риска. Това е уеб базиран инструмент, чрез който могат лесно и бързо да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място. Продуктът е предназначен по-специално за микропредприятията и малките предприятия (МСП).