Необходимо ли е да използваме допълнителни средства за защита по време на пандемията?

Вече втора година всички ние живеем, работим и учим в условия на пандемия. Всяко училище е необходимо да спазва задължителните мерки за намаляване на риска от инфекция, утвърдени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването, за да ограничи възможностите за заразяване.

През ноември „Респонса Превент“ стартира кампанията „Target Zero: Заедно срещу Covid в образованието“, която има за цел да информира за всичко важно около пандемията детските градини, училищата и университетите. В тази връзка бихме искали да напомним кои са задължителните и препоръчителни мерки за намаляване на риска от инфекция и да обърнем внимание на факта, че в момента на пазара се появяват различни продукти, за които се твърди, че ограничават заразата, но те не са официално признати и препоръчани от институциите.

Като отговорен консултант по здраве и безопасност, бихме искали да обърнем внимание, че не е доказано, че продуктите с хлорен диоксид са безопасни и ефективни за каквато и да е употреба, включително COVID-19, но тези продукти продължават да се продават като средство за лечение на аутизъм, рак, ХИВ/СПИН, хепатит и грип, наред с други състояния, въпреки вредното им въздействие. Всеки, който би искал може да се информира детайлно за официалното становище в сайта на FDA на следния адрес: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-warns-seller-marketing-dangerous-chlorine-dioxide-products-claim


Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата


Тестване

Създаване на необходимата организация за:

●  провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал

● събиране на използваните тестове.

Дезинфекция на повърхности и проветряване

● Всекидневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки;

● Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час;

● Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;

● Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;

● Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;

● Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на час за не по-малко от 1 минута;

● Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.

Лична хигиена

● Осигуряване на течаща топла вода и сапун;

● Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения;

● Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;

● Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори.

Носене на защитна маска за лице

● Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска в училище.

  • Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест, както и в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения.

● Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите


Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Препоръчителните мерки имат за цел да се създадат максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение според спецификата на образователната институция. Тези мерки се приемат от педагогическия съвет. Всяко училище може да използва и допълва списъка с препоръчителни мерки съгласно епидемичната обстановка в страната, областта, региона, населеното място.

Класни стаи и организация на учебния процес

● Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка;

● Ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен;

● Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;

● Провеждане на максимален брой часове на открито;

● Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците;

● При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден;

● При възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск или на една паралелка за начален етап.

Входове, коридори, стълбища

● По възможност отваряне на повече входове;

● Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Дневен режим и сменност на обучение

● При възможност преминаване на двусменен режим на присъствено обучение;

● Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование.

Организация на храненето

● По график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на контрол;

● При възможност обособени зони за хранене за отделните паралелки под формата на кетъринг с индивидуални прибори;

● Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.

Училищен двор

● Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;

● Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията;

● Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;

● Провеждане на повече занятия на открито.

Комуникация. Учителска стая

● Ограничаване на комуникацията между учителите и на престоя им в учителската стая;

● Осъществяване на по-голяма част от комуникацията в електронна среда, спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация;

● Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;

● Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Физкултурен салон

  • Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. Когато това е невъзможно, занятията се провеждат в класните стаи. Организират се дейности по преценка на учителя.

Библиотека

● Регулиране на достъпа с цел осигуряване на дистанция от 1,5 м.


ВАЖНО! Правилното прилагане на всички мерки и препоръки от учениците, педагогическия и непедагогическия персонал, както и контрола от страна на Директора, създава възможност за постигане на всички поставени цели, а именно ограничаването на заразяването с COVID-19.