Добри практики за предотвратяване на рисковете за младите работници

Младите хора в по-голяма степен са изложени на рискове при работа поради много причини. Липсват им опит и зрялост, съзнание за рисковете, умения и обучение. Възможно е, те да не познават правата си и задълженията на работодателя по отношение на безопасните и здравословни условия на труд. Освен това трудно се решават да говорят за проблемите си в стремежа си да се харесат на новия си работодател. Ето защо на трябва да  им се осигурява безопасна и подходяща за тях работа, съответстваща на уменията, психическите и физическите им способности. Същевременно трябва да преминават подходящо обучение и да бъдат наблюдавани.

Голяма част от рисковете, свързани с безопасните и здравословни условия на труд (ЗБУТ), могат да бъдат предотвратени при млади или по-възрастни работници. Това се случва,  ако се прилагат принципите за оценка на риска и се предприемат необходимите превантивни мерки. Като следят за безопасността на младите хора и организират подходящи обучения за тях, работодателите могат да извлекат полза от тяхната енергичност и мотивация.  Същевременно насърчават изграждането на култура на превенция. С цел да подкрепи обмена на информация за най-добрите практики, Европейската Агенцията за безопасност и здраве при работа   е съставила доклад за добрите практики в областта на превенцията на рисковете за младите работници.

Стратегия за закрила на младите хора

Сред новонаетите и на всички равнища на образованието, трябва да се насърчава култура на превенция. Освен законодателните мерки, предприети от държавите-членки, те  също изготвят и прилагат образователни политики и практики за запознаване с риска и ЗБУТ в образованието и професионалното обучение.

Действие на равнище политика и програма

На първо място, превенцията за наранявания и болести при младите работници е заложена на политическо равнище, а именно в законодателството и съпътстващите програми и кампании. Националното  и европейско законодателство задължава работодателите да обръщат специално внимание на непълнолетните и младите работници и подчертава колко е важно да се създаде култура на безопасност. Това е добра основа за свеждане до минимум на рисковете за БЗУТ за младите работници.

Създадени са много новаторски програми и кампании за безопасност на младите работници. В тях е заложено по-тясно сътрудничество с различните отрасли и предприятия, които трябва да прилагат,  за по-ефективни нововъведения на равнище работно място. От съществено значение е това послание да стигне до предприятията, в които здравите и информирани служители са тяхната най-добра инвестиция за бъдещото. Държавите-членки трябва да гарантират включването и отчитането на младежкия аспект в програмите и кампаниите за ЗБУТ за отрасли с висок процент заетост на млади хора като фризьорството и центровете за телефонни услуги.

Поуки от мерките на работното място и професионалното обучение

Доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  дава примери за успешни действия в полза на превенцията на риска за младите работници. Много от случаите представляват инициативи за обучение и срещи с инструктори. Проведено е  такова обучение в организации, които са въвели добра система на управление на ЗБУТ. Целта му  е  предотвратяване на излагането на опасност на младите работници. Обучението е само част от системата им на управление на ЗБУТ.

Образователни политики и практики    

Участието на други служители в проекта е от жизненоважно значение, както и сътрудничеството с други заинтересовани страни- образователни институции, инспектори по труда и синдикати. Конкретните случаи на работното място също така показват потенциална възвръщаемост на инвестицията вмладите работници. Обучението по ЗБУТ не само дава възможност за развитие на младите работници, но повишава и осведомеността за рисковете за ЗБУТ сред всички тях.

Фактори за постигане на успех в обучението:

  • включване на младежкото измерение във всички действия по превенция;
  • ангажиране на най-високо равнище по отношение на мерките за ЗБУТ с цел закрила на младите хора;
  • младите работници извършват само задачи, съответстващи на техните психически и физически способности
  • осъществяване на действия и мерки въз основа на оценка на риска и гарантиране на изпълнение, наблюдение и преразглеждане на действията;
  • осигуряване на обучение в контекста на мерки за изпълнение, за да бъде работната среда безопасна и здравословна за младите работници; възлага им се  подходяща за възрастта, способностите и опита им работа под наблюдение;
  • консултиране и активно участие на младите работници;
  • да се извличат поуки от опита при въвеждането на ЗБУТ в образованието, както препоръките за ефективно преподаване

Материалът се основава на доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.