Държавата отпуска до 100 000 лв. за по-добри условия на труд

През изминалия месец фонд „Условия на труд“ съобщи, че ще финансира проекти с до 100 000 лв. Максималният размер на средствата за финансиране на проект е до 30 на 100 от одобрените и действително извършени разходи по него.

Фондът започна набирането на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд, както и на дейности по диагностика на професионалните болести. Това съобщи Министерството на труда и социалната политика.

През 2019 г. за средства от фонда могат да кандидатстват физически и юридически лица, които не са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми и нямат парични задължения към държавата.

С програмата се цели подобряване на условията на труд като микроклимат, техническа безопасност на работно оборудване, прах, шум, вибрации, осветление, лъчения, електробезопасност, пожаробезопасност, химични агенти, ръчна работа с тежести, санитарно-битови условия и други. Средствата пък се предоставят от фонд „Условия на труд“, като максималният размер на отпуснатите средства е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за неговото реализиране, но не повече от 100 000 лева. Към момента на кандидатстването те трябва да осигуряват работа по сключени трудови договори, както и да предлагат обслужване на своите работещи от служба по трудова медицина.

Фондът е реализирал проекти в 28 предприятия и е подобрил условията на труд на 1697 работници през 2018 г. В част от предприятията относителният дял на работещите, обхванати по реализираните проекти, е от 80 до 100% от наличния персонал.

Предложенията се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда.