Мащабен отзвук от работодатели след обучение на „Респонса Превент“

Първото за страната обучение във връзка с новостите по прилагането на новия Закон за хората с увреждания, организирано от Респонса Превент през август, очаквано провокира мащабен интерес от десетки компании и организации от цялата страна. Техни представители се възползваха активно от диалогичния формат на обучението, като споделиха наблюдения и потърсиха експертни съвети от лекторите на Респонса Превент.

Сред ключовите цели на семинара бе да се изяснят разликите при трудово-правните отношения с трудоустроени служители и с хора с трайни увреждания по смисъла на новия квотен принцип. Представителите на компании и организации споделиха практически примери при спазване на актуализираната законова рамка.

 • В коментар М. П. от пристанище Варна, участник в обучението, сподели, че ще е необходима актуална информация за прилагането на новия закон, като опитът ще даде отговор на някои от практическите въпроси.
 • М. Г., служител в търговска фирма, коментира ползата от проведеното обучение така:

„Имах много неясноти по отношение на закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му. В хода на обучението получих конкретни отговори. Това е вторият семинар, организиран от Респонса Превент, който посещавам, и съм изключително доволна.“

Участниците споделиха удовлетворение от компетентността на лекторите и непосредствения контакт с аудиторията, чрез който бе възможно дискутирането на конкретни казуси.

„Обучението беше полезно от гледна точка актуализиране на вътрешните правила съгласно новите изисквания.“,

обобщи И. Н.

Промени в IATF 16949 и новини за първите одитори

Последните промени в структурата на стандарта IATF 16949 ще наложат преквалификация на първите одитори на IATF 16949 от 1-ва / 2-ра страна.

Новостите в стандарта са иновативни и модерни.

„IATF 16949 – Изпит за преквалификация на 1-ва / 2-ра партия одитори“ (ID 255) вече не съдържа писмена част. Вместо това изпитът е проектиран като одитна симулация с нов акцент върху одиторските умения.

Описанието на курса за одитори и номера му също претърпяха промяна.

Новата вазия на наименованието е „IATF 16949 – Работилница за преквалификация на сертифицирани одитори от 1-ва / 2-ра страна“ (ID 240) и ще се проведе по-нов иновативен начин.

Традиционната форма на обучение ще бъде заместена с модерирана дискусия.

Това развитие налага и нуждата от преквалификация и надграждане на практикуващите одитори.

Като единствени лицензирани партньори на VDA QMS, РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ ще включи сертифицираните си лектори на предстоящото надграждане. Курса ще се проведе за лекторите в България в периода от средата на м. Септември до средата на м. Октомври 2019г.

След приключване на калибрирането, кадрите от екипа на Респонса Превент ще са придобили най-актуални знания и ще бъдат сертифицирани да преподават обновената версия на стандарта IATF 16949.

VDA QMC – ШАПКАТА В АВTОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Германската асоциацияна автомобилната индустрия (VDA) се състои от повече от 620 компании, участващив производството за автомобилната индустрия във Федерална република Германия.Членовете са разделени в три групи – автомобилни производители, автомобилни доставчици,  ремаркета, специални каросерии и автобуси.Тези три групи производители намират своето представителство в три глобалниотдела.

Едно от условието заработа с тях е да бъдете квалифицирани и сертифицирани по утвърдени стандартипо качеството и контрола на продукцията.

Чрез своя Център заобучение и професионално развитие, основан през 2001 г., VDA Център зауправление на качеството споделя солидното си ноу-хау в областта науправлението на качеството и качеството в автомобилната индустрия. 

“Най-високатапрофесионална компетентност, дългогодишен опит и професионален трансфер назнания на потребителите – това е, което е в центъра на нашето внимание.” 

На територията на България единствен лицензиран партньор с право да прилага дейността на обучителния център на VDA QMC е Респонса Превент.

Ние организираме отворени и вътрешно-фирмени обучения на задължителни квалификации в автомобилната индустрия. 

Запознайте се с някойот стандартите на VDA QMC и обучителния център на Респонса Превент. Ето и частот тях:

VDA 6 – УПРАВЛЕНИЕ НАКАЧЕСТВОТО (ДОСТАВЧИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА И НЕМСКАТА АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Ако Вашата организацияиска да доставя продукти и услуги за европейската автомобилна промишленост,включително за немската, Вие трябва да отговаряте на изискванията на стандартаVDA 6 (Verband Der Automobilindustrie/VDA Automotive).

VDA 6 важи за Fiat,Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Peugeot Citroën, Renault и Daimler AG. В САЩVDA 6.1 е задължителен за доставчици от първо ниво на Volkswagen от 1997.

Доставчиците заавтомобилната промишленост могат да изберат също и стандарта ISO/TS 16949 заизисквания за качество. ISO/TS 16949 покрива изискванията на стандартите QS9000, VDA 6.1, AVSQ и EAQF и е приет като алтернатива на тези стандарти от европейскитеи другите основни производители на автомобили.

ОДИТИ НА ПРОЦЕСИТЕ –VDA 6.3

Одити на процесите поVDA 6.3 – оптимизирайте процесите на вашата организация и верига на доставка иконтролирайте риска при процесите.

VDA 6.3 е задълбоченинструмент за одити на процесите, разработен от VDA-QMC и немската автомобилнапромишленост, за организации, които предоставят автомобилни продукти илиуслуги. Третото издание от 2016 г. актуализира инструмента за одити напроцесите, за да бъде по-практичен и по-точно да отразява изискванията на IATF16949:2016.

Стандартът VDA 6.3може да се прилага към всяка организация в автомобилната промишленост катоинструмент за одити на процесите, независимо от мащаба на бизнеса. Той включвакомпании, които се занимават с:

 • изследване и разработване на функционални системи и продукти;
 • сглобяване на продукти в различни технологични процеси и видове производство или услуги.

Той е широкоизползван, а подобни стандарти съществуват и в други отрасли.

APQP & PPAP ACCORDING TO AIAG  

26-27 Септември 2019г., гр. София

Компаниите, внедрилиIATF 16949, могат да използват Разширено планиране на качеството на продуктите(APQP), за да гарантират, че техните продукти и производствени процесиотговарят на пазарните изисквания и очакванията на клиентите. Процесът наодобрение на производствената част (PPAP) предоставя на организациите наклиенти необходимите доказателства, които показват, че „Всички доставчици наизисквания за проектиране и спецификации на клиента се разбират правилно отдоставчика и че процесът има потенциал за постоянно производство на продукти,отговарящи на тези изисквания по време на действителен цикъл на производство ”

Обучаващите се ще научат за инструментите, процедурите и изискванията за отчитане, посочени в референтното ръководство APQP. Ще покрием също процедурите, изискванията за отчитане и дейностите, посочени в наръчника за процес на одобрение на производствената част.

ПРОДУКТОВ ОДИТОР – VDA 6.5

11 Октомври 2019г., гр. София

Този курс ще випозволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти.Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовитеизисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуерводят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна програма за одит напродукти помага на организациите да отговорят на тези взискателни очаквания иуправляват риска, когато програмата за одит на продукта предвещава опасения.Качеството на продукта е гарантирано чрез последователно прилагане напревантивни методи за планиране на качеството по време на фазата наразработване, одитът на продукта помага да се оцени ефективността на товапревантивно планиране на качеството по време на серийното производство, катоподчертава и управлява всички проблеми.

Този курс заобучение е разработен от VDA QMC и включва комбинация от представени отобучители презентации и групова работа.

Акценти в обучението:

 • Основина одита на продуктите; 
 • Структурана одитната програма и последователността на одит на продуктите; 
 • Планиранена одит; 
 • Провежданена одит на продукта; 
 • Практическинасоки за изготвяне на доклад; 
 • Коригиращидействия; 
 • Квалификационниизисквания към одиторите на продукти;

Над 80 компании и отделни лица са се включили в социалната кампания „Работи безопасно, бъди здрав“

Участието енапълно безплатно и няма конкретен финансов ангажимент, включването става лесночрез онлайн формуляр.

Вече един месец от началото на втория етап накампанията има регистрирани над 80 участници. Инициирана преди по-малко отгодина „Работи безопасно, бъди здрав“ целида популяризира полезни практики и опит в сферата на трудовата безопасност и даповиши информираността за превенция.   

Според официалната информация на НОИ през 2018 г. вБългария са регистрирани 2914 трудови злополуки, а загиналите са 92-ма.Оперативните данни за първото тримесечие на 2019 г. сочат 652 злополуки, откоито с фатален край са 15. Според националният секретар побезопасност и здраве на КНСБ Огнян Атанасов, в България трудовите злополуки несе отчитат. По негови данни в България на 100 хил. човека се отчитат 100трудови злополуки, докато в ЕС на 100 хил. заети се отчитат 1400 трудовизлополуки. Така експертът стига до извода, че в България трудовите злополуки секрият.

Повече прозрачност и по-добра информираност запревенция са ключовите фактори, които са в основата на социалната кампания„Работи безопасно, бъди здрав“. Тя се превръща в кауза за лидерът в сферата наздравето и безопасността на работното място – Респонса Превент.

Създадохме тазисоциална кампания за повече информираност и по-добро общуване между всичкиучастници в комуникацията. – разказва Нейко Нейков, управител на Респонса ПревентВ тези услуги има четири основни фактора: работодатели, работници,консултанти по здраве и безопасност и Инспекцията по труда. Тези четири страние необходимо да седнат на една маса и да говорят на един език. Най-странното е,че всъщност работодателите и работниците в България не знаят своите права. Товае един от основните проблеми  в сферата.Ние искаме да ги запознаем с техните отговорности, но в същото време и стехните възможности. Защото не става въпрос само за трудовата медицина. Това неса просто нормативни изисквания на законодателството, това е кауза. Данните на Респонса Превент от проучвания вБългария и Европа показват, че голяма част от проблемите в сферата на здраветои безопасността са чисто комуникационни. Просто не си говорим. Когато връзкатамежду работодател и работник в предприятието се е скъсала, голяма част от рисковете,опасностите и злополуките, които се случват, стават от незнание или от липса наорганизация. Вярвам, че с по-голямата информираност натрупваме знания,подобряваме общуването помежду си и очакваните резултати ще се появят рано иликъсно. Ще бъдат доста качествени резултати.“ – категоричен е Нейков.

Кампанията „Работи безопасно, бъди здрав“ е отвореназа всички. Участниците могат да бъдат различни по големина и вид предприятия,както и лица, без значение от тяхната позиция, възраст, цели и интереси. Участиетое напълно безплатно и няма конкретен финансов ангажимент. Включването ставалесно чрез онлайн формуляр. Не се изискват допълнителни документи. След каторегистрира своето участие, всеки получава материали за популяризиране наактивностите – плакати, брошури и флаери, онлайн бюлетин. Екипът на РеспонсаПревент информира за добрите практики и за предстоящите стъпки в инициативата.

В началото на септември ще бъде активирана специалнасекция в сайта на кампанията, в която ще бъдат публикувани истории на споделенполезен опит. В различните социални мрежи новините и споделените истории могатда бъдат намерени с хаштаг #WORKHS (WORK HEALTH & SAFTY).

Кой може да се включи в кампанията “Работи безопасно, бъди здрав”?

Кампанията на Респонса Превент е отворена за всички. Каним предприятия от всякакъв вид и мащаб, както и хора, без значение от тяхната позиция, възраст, цели и интереси. Могат да участват организации и отделни хора. Участието е напълно безплатно и няма конкретен финансов ангажимент. Чрез различни активности – предимно информационни, ние ще се опитаме да въвлечем повече хора и повече предприятия, включително държавни администрации и  структури.

След като се присъединят организацията или отделният човек, ние изпращаме по няколко различни канала информация: плакати, брошури и флаери, онлайн бюлетин. Ние информираме участниците за добрите практики и за предстоящите стъпки в кампанията, за възможности да споделят полезен добър опит. 

 

Всеки от нас е отговорен на работното си място за своето здраве и безопасност. Но всъщност нашето здраве и безопасност рефлектират и върху нашите семейства. Това означава, че е важно аз да бъда здрав и да работя в безопасни условия, за да мога да подпомагам моето семейство.

Нейко Нейков,

управител на Респонса Превент

НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Автор: инж. Хилда Христова
Експерт ЗБУТ, Респонса Превент ООД

 

Минимална възраст за приемане на работа
Минималната възраст за приемане на работа на непълнолетни лица е 16 години. Забранено е приемането на работа на лица, ненавършили 16 години.
По изключение могат да бъдат приемани на работа лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки, не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би попречило на редовно посещение на училище.
По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да бъдат приемани момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

Приемане на работа на непълнолетни лица
Лица до 18 години се приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие.
Лицата до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.
Забранено е приемането на лица до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

Особени грижи за непълнолетните
Работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване.
Работодателят е длъжен да уведомява непълнолетните работници и служители и техните родители за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.
Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
За работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст е забранен нощния труд от 20,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 18-годишна възраст – от 22,00 ч. до 06,00 ч.


Лицата под 18 години, могат да работят при сумирано изчисляване на работното време, стига графикът да не нарушава изискването за 7-часов работен ден и без полагане на нощен труд.
Не се разрешава полагане на извънреден труд от работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст.
Лицата под 18 годинси имат право на болничен, дори да нямат 6 месеца осигурителен стаж.

Задлъжения на работодателя при назначаване на лица от 16 до 18 години
Работодателят оценява риска, на който могат да бъдат изложени във връзка с тяхната работа лицата, ненавършили 18 години.

Работодателят, въз основа на резултатите от оценката на риска предприема и прилага необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, ненавършили 18 години, като обръща особено внимание на специфичните рискове за тяхната безопасност, физическо и психично здраве и развитие, произтичащи от:

 1. Липса на опит.
 2. Неосъзнаване на съществуващи или възможни рискове.
 3. Физиологична за възрастта физическа и емоционална незрялост.
  Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители за:
 4. Възможните рискове в работата.
 5. Мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  При планирането, прилагането и контрола на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, ненавършили 18 години, работодателят включва длъжностното лице по безопасност и здраве и службата по трудова медицина.

Контрол и наблюдение на здравето
Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа след предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог, и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо, нравствено и умствено развитие.

Медицинското заключение се издава от служба по трудова медицина на основата на:

 1. Медицинското удостоверение от проведения медицински преглед.
 2. Вида и характера на работата.
 3. Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години.
 4. Осигурените мерки за безопасност и защита здравето на лицето, ненавършило 18 години.
 5. Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.
  За лицата, ненавършили 15 годишна възраст, заключението се издава от лекарска консултативна комисия към детските отделения на многопрофилните болници заактивно лечение.

На задължителен периодичен медицински преглед подлежат лицата:

 1. от 15 до 16 години – на 6 месеца;
 2. от 16 до 18 години – ежегодно.
  Прегледите се извършват с оглед диагностициране на ранни форми на заболявания и разкриване на рискови фактори за увреждане на здравето.
  Прегледите се организират от службата по трудова медицина и се заплащат от работодателите.
  Когато периодичният преглед установи ранни форми на заболявания или разкрие рискови фактори за увреждане на здравето, работодателят предприема необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицето, ненавършило 18 години.

Забранени работи за лица, ненавършили 18 години
Забранява се лицата, ненавършили 18 години, да извършват работа:

 1. Извън техните физически или психически възможности. Забранена е редовна ръчна работа с тежести, включително и с помощта на транспортни средства. Теглото на единично вдигана и пренасяна тежест не трябва да е превижава: 8 kg за лица от женски пол и 20 kg за лица от мъжки пол на възраст над 16 до 18 години, и 6 kg за лица от женски пол и 15 kg за лица от мъжки пол на възраст от 15 до 16 години.
 2. Включваща вредно въздействие на агенти, които са токсични, канцерогенни, причиняващи наследствени генетични увреждания или увреждания на плода при бременност, или които по всякакъв друг начин увреждат здравето на човека при продължителна експозиция.
 3. В среда на радиация.
 4. При шум, вибрации, изключително ниски и високи температури. За непълнолетните е забранена работа при шум над 80 dB(А). Температура на въздуха при работа в помещение под 18 °С и над 25 °С, като се допуска температура на въздуха до 28 °С в случаите, когато температурата на външния въздух е над 25 °С, и температура на въздуха под 10 °С и над 30 °С при работа на открито.
 5. Свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетните лица поради тяхната физическа или психическа незрялост.
  Забраната се прилага за работи, които се осъществяват под въздействие на физични, химични и биологични агенти, и процеси и видове работи, посочени в раздел I и раздел II от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Ред за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за всеки отделен случай.
За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис искане за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:

 1. Копие от акта за раждане на лицето или лична карта.
 2. Карта за проведен предварителен медицински преглед.
 3. Медицинско заключение от службата по трудова медицина.
 4. Проект на трудов договор.
 5. Описание на вида работа, която ще се извършва лицето – длъжностна характеристика.
 6. Оценка на риска на работното място – картата за оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на съответното работно място.
 7. Списък с идентифицираните опасности и осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години.
 8. Списък на осигурените, при необходимост, лични предпазни средства
 9. Протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда, включително по ел. безопасност.
 10. Писмено съгласие на родител (настойник) за започване на работа на лица, ненавършили 15 – годишна възраст.
 11. Писмена декларация от родител (настойник), че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя.
 12. Разпределението на работното време на лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).

Областната дирекция „Инспекция по труда“ се произнася по молбата за издаване на разрешение за назначаване на непълнолетни лица в 15-дневен срок.
Не се заплаща такса за издаване на разрешението.

В заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Дирекция „Инспекция по труда“ , а именно:

 1. На място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Дирекция „Инспекция по труда“.
 2. По пощата на посочен от заявителя адрес.
 3. По куриер за сметка на заявителя.
 4. Подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

Срока на валидност на разрешението е:

 1. До прекратяване на договора, за който е издадено разрешението.
 2. До отнемане на разрешението от Дирекция „Инспекция по труда“.
 3. До навършване на 18 годишна възраст на лицето.

Съгласно Наказателния кодекс, приемането на непълнолетни лица на работа без разрешение от Инспекцията по труда, при първо нарушене се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева.

4 основни стъпки при изпълнение на квотите за наемане на хора с трайни увреждания

Споделен опит от практиката на Цвета Сулева, Респонса Превент

Това е една най-актуалните теми в момента в сектора за здравето и безопасността и бих искала да споделя как някои от компаниите, с които работим, отговарят на изискванията за квотите за хора с трайни увреждания, регламентирани със Закона за хората с увреждания.

Повечето от големите организации не са наясно какви стъпки да предприемат и често получаваме въпроси по изпълнението на изискванията. Притесненията обикновено са, че няма да бъдат намерени кандидати, най-вече поради големия брой хора, необходими за запълване на квотата. Организирахме срещи за консултации, докато намерим заедно индивидуално решение. За част от поставените въпроси се обърнахме за отговор до няколко институции.

4 основни стъпки, които предприехме:

 1. Включване в обявите за наемане на служители на изречението – „Мястото е подходящо за хора с трайни увреждания“. Лесно и бързо решение. 
 2. Използване на посреднически услуги на бюрото по труда. Тези действия включват консултации с представител на бюрото по труда, подаване на уведомление, подаване на заявки за свободни работни места. За една от компаниите в края на месец юли изтича тримесечният срок за назначаване на хора с трайни увреждания, след подадено уведомление и заявки в бюрото по труда. 
 3. Назначаване на хора с трайни увреждания на трудов договор, които до момента са работили на граждански договор (предварително събрахме информация, че са хора с трайни увреждания). Това беше лесно и подходящо решение за някои от компаниите. Предварително изпратиха документи за консултиране с нас дали могат да назначат хората.
 4. Прилагане на алтернативни мерки за заетост. Една от компаниите предприе тези действия, като намери специализирани предприятия на хора с увреждания, от които да закупуват канцеларски и хигиенни материали.

Въпреки че няма изрично изискване за допълнителни, вътрешнофирмени документи за предприетите действия за изпълнение на изискванията, компаниите имат нагласа да се изготвят протоколи за предприетите действия и да се окомплектова досие с всички документи по предприетите действия, за да има „следа“ и резултатите лесно да бъдат представени при проверка от Инспекцията по труда. За изготвянето на вътрешнофирмените протоколи компаниите също се обръщат към нас за съдействие.

До момента нямаме информация за вече извършена проверка от Инспекцията по труда, насочена към изпълнение на изискванията за наемане на хора с трайни увреждания. В момента тече проверка от Инспекцията по труда в една от компаниите, но не са изисквани документи по този въпрос.

Това е кауза

Responsa Prevent вече 12 години е лидер в сферата на здравето и безопасността на работното място. Кампанията „Работи безопасно, бъди здрав“ е продължение на цялата наша история и опит. 

Създадохме тази социална кампания за повече информираност и по-добро общуване между всички участници в комуникацията. В тези услуги има четири основни фактора: работодатели, работници, консултанти по здраве и безопасност и Инспекцията по труда. Тези четири страни е необходимо да седнат на една маса и да говорят на един език. Най-странното е, че всъщност работодателите и работниците в България не знаят своите права. Това е един от основните проблеми и в сферата. Ние искаме да ги запознаем с техните отговорности, но в същото време и с техните възможности. Защото не става въпрос само за трудовата медицина. Това не са просто нормативни изисквания на  законодателството, това е кауза. Данните на Респонса Превенет от проучвания в България и Европа показват, че голяма част от проблемите в сферата на здравето и безопасността са чисто комуникационни. Просто не си говорим. Когато връзката между работодател и работник в предприятието се е скъсала, голяма част от рисковете, опасностите и злополуките, които се случват, стават от незнание или от липса на организация. Вярвам, че с по-голямата информираност идват повечето знания, подобряваме общуването помежду си и резултатите ще се появят рано или късно. Ще бъдат доста качествени резултати.

 

Основната цел на кампанията е да популяризира практики и да подпомага всички страни в процеса по здраве и безопасност с международен опит. Стратегията следва модел на кампаниите на Европейската агенция по безопасност и здраве и моделът е чрез информация, знания и повишаване на културата да се достигне до по-високо ниво в осъзнатостта. От старта през декември 2018 г. до приключването на първия етап (юли 2019 г.) има над 80 компании и хора, които са се включили. Планираме кампанията “Работи безопасно, бъди здрав” да продължи до 2020.

Нейко Нейков, 

управител на Респонса Превент

Липсата на толерантност или предубеждения спират работодателите да наемат хората с увреждания?

 Според новите промени в закона за наемане на хора с увреждания всеки работодател трябва да има едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители.

Когато говорим за хора с увреждания, най-често фокусът е върху тялото и неговите дефицити, а не върху възможностите и способностите на човека с увреждане. Често разглеждаме телесното увреждане като заболяване, което се нуждае от терапия. Съответно, отношението към човека е като към пациент, инвалид, в буквалния смисъл на думата. Този модел се ръководи от схващането, че невъзможността на хората с увреждания да участват пълноценно в обществения живот се дължи на техния „недъг“, а не на враждебната околна среда.

Според Иван Нейков – председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика и ключов консултант на Респонса Превент, много пъти работодателите в България отчитат като груба грешка наемането на човек с увреждане поради няколко основни причини:

 1. Според работодателя най-вероятно този човек ще боледува непрекъснато и ще отсъства от работа.
 1. Работодателят трябва да осигури подходяща среда, което ще изисква много финансиране, което може да бъде спестено.
 1. Ако по някаква причина е взето решение човекът с увреждане да бъде освободен от позицията, която заема, няма да има вариант да го освободят, защото има закони, осигуряващи закрила на хората с увреждания.

Всъщност ситуацията е коренно различна. Хората с увреждане ползват определена закрила, но само при пет основания за прекратяване на трудови взаимоотношения. А кодексът съдържа 52. Това е изкуствено създаден страх, че не може да бъде освободен от работа човек с увреждане. Напротив – законът го позволява.

Втората голяма слабост при много от работодателите е, че те не използват възможностите, които Кодексът на труда дава за много и разнообразни договори, които включват и такива за хора с увреждания. Най-често се ползват срочни или безсрочни договори. Има много други форми на трудови договори, които са много по-изгодни за работодателите, но за съжаление може би има недостиг на информация по тази тема.

Третият голям пропуск в практиките на работодателите е неизползването на възможностите, които законът им дава, в това число и за наемане на хора с увреждания.

Най-често работодателят виждат човека с увреждания (ще вземем за пример хората, които имат нужда от инвалидна количка) като човек, на когото трябва да му бъдат осигурени определени условия – да бъдат сменени вратите с по-широки такива за по-голямо удобство, да бъде обособена специална тоалетна, да бъде намерен начин как ще се придвижва в сградата, ако няма асансьор и т.н. Погледнато от този ъгъл, повечето работодатели отказват категорично да наемат такъв работник. А всъщност може да се използват възможностите на законодателството, които дават възможност за работа от разстояние или така наречената дистанционна работа. Тя дава изключителни възможности човекът с увреждания да бъде абсолютно пълноценен работник, без работодателят да създава специално работно място за него. Законът позволява работникът, дори и да е с увреждания, да работи където иска. Достатъчно е в случая работодателят да е осигурил нужните атрибути (лаптоп, интернет, телефон), тъй като по този начин работникът ще може пълноценно да изпълнява трудовите си функции. 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

УтвърденатаНационална програма за заетост на хората с увреждания ще се изпълнява отАгенцията за хората с увреждания (АХУ)

Вначалото на месецюли 2019 г. сеочаква Агенцията за хора с увреждания да обяви конкурс зафинансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората сувреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели,регистрирани по действащото законодателство.

Планираное да се отпускат средства по три компонента:

 • Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания втрудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни уврежданияв трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания втрудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Квалификация и преквалификация, съответно – обучение за професионално ислужебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200лв. на ден на лице с трайно увреждане.

Проектитесе изготвят по Методика,съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.