Безопасност и здраве в микро и малки предприятия

Микро и малките предприятия (ММП) са основните двигатели на икономическия растеж, иновациите, заетостта и социалната интеграция и представляват гръбнакът на икономиката на ЕС.

В ММП не се обръща достатъчно внимание на безопасността и здравето при работа (БЗР), като работниците са изложени на по-голям риск от трудови злополуки и свързани с работата заболявания. Въпросът е приоритет в националните стратегии за БЗР, в стратегическата рамка на Европейската комисия и в контекста на Европейския стълб на социалните права.

Широкомащабният проект на EU-OSHA „Подобряване на БЗР в микропредприятията и малките предприятия“ (2014—2018 г.) идентифицира основните фактори за успех при изпълнението на политики, стратегии и практически решения за подобряване на БЗР в ММП в Европа.

Какво показват проучванията за БЗР в ММП?

Първата фаза на проекта идентифицира обхвата на трудностите във връзка с БЗР, пред които са изправени ММП в Европа, и някои от факторите, които допринасят за лошото управление на БЗР в тези предприятия.

В прегледа „Контекст и мерки за здравословни и безопасни условия на труд в микропредприятията и малките предприятия в ЕС“ от литературата се посочва „обща и многостранна липса на ресурси“, в резултат на което значителна част от ММП се стремят към „не много етични“ бизнес стратегии. Основните характеристики на такива предприятия са слаба икономическа позиция; безпокойство за икономическото оцеляване; липса на инвестиции в БЗР; ограничено познаване, осведоменост и компетентност от страна на управителите собственици; и нагласи и приоритети, които не са в полза на БЗР.

Перспектива за работното място

Нагласите и практиките за БЗР в ММП бяха проучени чрез 360 обстойни интервюта с работници и с управители собственици. Някои от често наблюдаваните нагласи включват силно реактивен подход към БЗР; схващането, че „здрав разум“ е достатъчна мярка за БЗР, и убеждението, че рисковете са „част от работата“. Същевременно бяха установени и примери за добри практики.

Има ли добри практики, върху които можем да градим?

В Европа могат да се набележат разнообразни примери за успешни политики, стратегии и инструменти в областта на БЗР, които са насочени към БЗР в ММП. Над 40 такива интервенции са описани подробно в „Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия в ЕС: от политиката до практиката — описание на добри примери“.

Добрите примери бяха разгледани допълнително, за да се определи „какво работи, за кого и при какви обстоятелства“, включително широкообхватния им потенциал за положително въздействие и за пренасяне в други условия.

Как можем да гарантираме, че политиките и интервенциите в областта на БЗР достигат ММП?

Анализирани са цялостните констатации от проекта, за да се извлекат основани на доказателства препоръки за разработването на по-ефективни програми и интервенции, насочени към подобряване на БЗР в ММП. „Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия в ЕС — заключителен доклад от 3-годишния проект SESAME“ подчертава значението на:

● ангажиране на всички основни регулаторни участници;

● засилване на регулаторните инспекции;

● предлагане на устойчиви решения, които лесно се прилагат и пренасят в други условия;

● по-добра интеграция на БЗР в специфичните за сектора образователни системи;

● включване на синдикатите и организациите на работодатели в разработването на политики, които могат да достигнат ММП;

● по-добра организация на веригата за доставки.

Статията е създадена по материали на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).