Measurement System Analysis and Statiscal Process Control (MSA & SPC)

Всеки ден животът ни се влияе от все повече и повече данни. Ние се превърнахме в общество, управлявано от данни. В бизнеса и индустрията използваме все повече данни. Днес производствените компании събират огромно количество информация чрез измерване и проверка. Когато тези данни за измерване се използват за вземане на решения, относно процеса и бизнеса като цяло, е жизненоважно данните да са точни. Ако има грешки в нашата система за измерване, ние ще вземаме решения въз основа на неверни данни. Може да взимаме неправилни решения или да произвеждаме несъответстващи части. Правилно планираният и изпълнен анализ на системата за измерване (MSA) може да помогне за изграждането на здрава основа за всеки процес на вземане на решения, базиран на данни.

Какво е анализ на измервателната система (MSA)

MSA се определя като експериментален и математически метод за определяне на вариацията, която съществува в рамките на измервателен процес. Вариацията в процеса на измерване може пряко да допринесе за цялостната променливост на процеса. MSA се използва за сертифициране на измервателната система за използване, чрез оценка на точността, точността и стабилността на системата.

Какво е измервателна система?

Преди да се потопим по-нататък в MSA, трябва да прегледаме дефиницията на измервателна система и някои от често срещаните източници на вариации. Система за измерване е описана като система от свързани мерки, която дава възможност за количествено определяне на определени характеристики. Тя може също така да включва колекция от измервателни уреди, осветителни тела, софтуер и персонал, необходими за валидиране на определена мерна единица или за извършване на оценка на характеристиката или характеристиката, която се измерва. 

Защо да извършвате анализ на измервателна система (MSA)

Ефективният процес на MSA може да помогне да се гарантира, че данните, които се събират са точни и системата за събиране на данни е подходяща за процеса. Добрите надеждни данни могат да предотвратят загубата на време, труд и скрап в производствения процес. Една неефективна система за измерване може да позволи приемането на лоши и отхвърлянето на добри части, което води до недоволни клиенти и прекомерно много скрап. MSA можеше да предотврати проблема и да гарантира, че се събират точни и полезни данни.

Как да извършите анализ на измервателната система (MSA)

MSA е колекция от експерименти и анализи, извършени за оценка на способността на измервателната система, производителността и количеството несигурност по отношение на измерените стойности. Трябва да прегледаме данните от измерванията, които се събират, методите и инструментите използвани за събиране и записване на данните. Нашата цел е да определим количествено ефективността на измервателната система, да анализираме вариацията в данните и да определим вероятния й източник. Трябва да оценим качеството на данните, които се събират по отношение на вариацията на местоположението и ширината. Събраните данни трябва да бъдат оценени за пристрастие, стабилност и линейност.

По време на MSA дейност, количеството на несигурността на измерването трябва да бъде оценено за всеки тип измервателен уред или инструмент за измерване, дефиниран в плановете за контрол на процеса. Всеки инструмент трябва да има правилното ниво на дискриминация и резолюция за получаване на полезни данни. Процесът, използваните инструменти (измервателни уреди, приспособления, инструменти и др.) и операторите се оценяват за правилна дефиниция, точност, прецизност, повторяемост и възпроизводимост.

Класификации на данните

Преди да анализираме данните и / или измервателните уреди, инструменти или приспособления, ние трябва да определим вида на данните, които се събират. Данните могат да бъдат атрибутни или променливи. Данните за атрибутите се класифицират в специфични стойности, където променливите или непрекъснатите данни, могат да имат безкраен брой стойности. По-подробни определения можете да намерите по-долу.

Главната проба

За да извършите изследване, първо трябва да вземете проба и да установите референтната стойност в сравнение с проследим стандарт. Някои процеси вече ще имат „главни проби“, създадени за горния и долния край на очакваната спецификация на измерването.