Какво е важно да знаем при наемане на хора с трайни увреждания

Съвети от експертите на Респонса Превент във връзка с приетия в края на 2018 г. Закон за хората с увреждания.

От началото на 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година.

За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. Ангажирането на хора с трайни увреждания и тяхното приобщаване в работната атмосфера е един от акцентите по здраве и безопасност. Това е и основната причина експертите на Респонса Превент да обърнат специално внимание на всички съществени стъпки, които работодателите е важно да имат предвид. Законът предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средносписъчния им състав за със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата е необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни увреждания.

Подаване на уведомление, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания, работодателят е необходимо да уведоми конкретното териториално поделение на Агенцията по заетостта /Бюрото по труда/, на чиято територия е неговото седалище. Това става чрез уведомление, изготвено по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Подробна информация и образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа”, Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ на електронната страница на Агенцията по заетостта.

Попълване на заявка-спецификация за свободно работно място. След като работодателите са заявили желание за използване на посредничеството на бюрата по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка-спецификация за свободно работно място. Този образец може да бъде изтеглен от електронната страница на Агенцията по заетостта. За улеснение заявката-спецификация за свободно работно място може за бъде подадена онлайн чрез електронната страница на Агенцията по заетостта. Допуска се ползването на услугите и на трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, което също следва да бъде посочено в уведомлението до бюрото по труда. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания срокът за подаване на уведомление за 2019 г. е до 02.07.2019 г. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение те ще трябва да изпълняват в първите 3 месеца от годината. Изпълнение в срок 3 месеца от предприетите действия, работодателят следва да изпълни изискванията за квотата за хора с трайни увреждания.

Важно е да отбележим, че задължение за назначаване на хора с увреждания имат фирмите и организациите с неусвоени квоти, т.е. към момента не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания, според новите изисквания на Закона” – коментира д-р Софиянски, експерт ЗБУТ, лекар СТМ в Респонса Превент.

Освобождаване от задължението за наемане на хора с трайни увреждания, когато са налице следните обстоятелства, работодателите се освобождават от задължението да назначават лица с трайни увреждания:

 • наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, което се обосновава писмено от работодателя, съвместно със службата по трудова медицина. Критериите за тази обосновка ще бъдат включени във Вътрешни правила за осъществяване на специализирани проверки, утвърдени от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, които ще се публикуват на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за което своевременно ще ви уведомим.
 • липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Удостоверяването на тези обстоятелства се извършва от контролните органи въз основа на информация, предоставена от териториалните поделения на Агенцията по заетостта по служебен път. Трудовият посредник с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа издава удостоверяващ документ на работодателя в тримесечен срок от заявяване на работните места, които работодателят представя пред контролните органи.
 • прилагане на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания. Тези мерки включват закупуване от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност или от социални предприятия клас А и/или клас А+, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи. Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.

Санкциите за работодателите, които, след изтичане на тримесечния срок не са изпълнили задължението за запълване на квотата за хора с трайни увреждания и при които не са налице основания за освобождаване от тези задължения, са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Д-р Софиянски акцентира на това, че заплащането на компенсационни вноски не отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания. След започване заплащането на тази вноска работодателите имат на разположение следващия тримесечен период, в който да продължат действията за наемане на хора с трайни увреждания – с помощта на териториалното поделение на Агенцията по заетостта, на трудови посредници или по друг начин.

Quality Brunch събра водещи имена от автомобилната индустрия

На 17 април 2019 година в град Пловдив отново се проведе Quality Brunch – събитието с фокус върху управление на качеството в автомобилостроенето в България.

Актуални новини и промени в изданията на международни стандарти в сферата на автомобилната индустрия и практическото им приложение бяха представени на Quality Brunch в Пловдив. За втора поредна година лидерът в областта на здравето и безопасността на работното място Респонса Превент организира събитието в партньорство с Аутомотив Клъстер България, а тази година то се осъществи и с подкрепата на M&M Милицер и Мюнх. Сред участниците в Quality Brunch 2019 бяха изпълнителни директори, мениджъри качество, мениджъри човешки ресурси и мениджъри производство на водещи фирми в сферата на автомобилната индустрия.

Събитието беше изключително интересно, всички гости бяха от сферата на качеството в автомобилната индустрия. Впечатлиха ме новостите във VDA стандартите. Приятна изненада за мен, а и за всички гости, беше организираното състезание и наградата за победителя.“ сподели г-жа Борислава Тодорова – специалист система за управление на качеството в Behr-Hella Thermocontrol.

В програмата бяха включени актуални теми, свързани с развитието на сектора в България, както и за качеството и стандартите в тази динамично развиваща се индустрия. Квалифицираните лектори представиха теми, свързани с обучения под лиценз на VDA QMC, както и авторски обучения на Респонса Превент.

Беше представена „Академия по качество“ – услуга, която има за цел да повиши компетентността на служителите по отношение на качеството. Участниците имаха възможност да се включат активно в обсъждането на практически казуси от областта на безопасността на продуктите, както и да влязат в ролята на одитори по VDA 6.3. Допълнителен интерес предизвика провеждането на забавни и образователни игри. Над 50 участника показаха впечатляващо ниво на знания и практики, а победителите бяха отличени с грамота.

Представители на организаторите бяха управителят на Респонса Превент г-н Нейко Нейков, г-жа Ивана Ненова – мениджър проекти и г-жа Галина Крилчева – мениджър продажби и маркетинг на компанията, г-жа Миглена Митева, мениджър проекти и събития на Аутомотив Клъстер България и г-н Руси Катерински от търговския отдел на М&М Милицер и Мюнх. Те изказаха благодарност към участниците за техния принос за успеха на събитието и изразиха увереност, че Quality Brunch ще се превърне в ежегоден форум за споделяне на знания и добри практики.

Електрическа безопасност на работното място

Електричеството е позната и необходима част от ежедневието ни, но електричеството може да убие или сериозно да нарани хората и да причини щети на имуществото. Съществуват прости предпазни мерки при работа със или близо до електричество, които могат да се вземат, за да се намали значително рискът от електрическо нараняване на вас и други хора около вас.

Електрически наранявания по време на работа и как да ги избегнем?

Електрическите наранявания могат да бъдат причинени от широк диапазон напрежения, но рискът от нараняване обикновено е по-голям при работа с уреди с по-високо напрежение и зависи от индивидуалните обстоятелства. Знаете ли, че дори батериите на фенерче могат да възпламенят запалими вещества? Електрическото захранване с променлив и постоянен ток може да причини редица наранявания, включително:

 • Токов удар
 • Електрически изгаряния
 • Загуба на мускулен контрол
 • Термични изгаряния

Токов удар

Напрежението от 50 волта, приложено между две части на човешкото тяло, предизвиква протичане на ток, който може да блокира електрическите сигнали между мозъка и мускулите. Това може да има редица ефекти, включително:

 • Спиране на сърцето /промяна в биенето в ритъм
 • Спиране на дишането
 • Причиняване на мускулни спазми
 • Точният ефект зависи от голям брой неща, включително размера на напрежението, кои части от тялото са включени, има ли следи от влага по човека и от времето, през което токът тече.

Електрическите удари от статично електричество като тези, които са изпитани при излизане от кола или ходене през изкуствен килим, могат да бъдат повече от 10 000 волта, но токът протича за толкова кратко време, че няма опасен ефект върху човека. Въпреки това статичното електричество може да причини пожар или експлозия, когато има експлозивна атмосфера (например в кабина за боядисване с боя).

Електрически изгаряния

Когато електрическият ток минава през човешкото тяло, той загрява тъканта по дължината на текущия поток. Това може да доведе до дълбоки изгаряния, които често водят до сериозни операции и до трайно увреждане. Изгарянията са по-често срещани при работа с уреди с по-високо напрежение, но могат да възникнат и от вътрешни източници на електроенергия, ако токът тече повече от няколко части от секундата.

Загуба на мускулен контрол

Хората, които получават токов удар, често получават болезнени мускулни спазми, които могат да бъдат достатъчно силни, за да счупят костите или да разместят ставите. Тази загуба на мускулен контрол често означава, че лицето не може да “пусне” или да избяга от електрически шок. Лицето може да падне, ако работи на височина, или да бъде хвърлено в близките машини и съоръжения, което безспорно е изключително опасно.

Термични изгаряния

Претоварено, неизправност, неправилно поддържана машина или късо съединение при някои електрически уреди може да доведат до нагорещяване дори при нормална работа и да предизвикат пожари. Дори батериите с ниско напрежение (като тези в моторните превозни средства) могат да се нагорещят и да се взривят.

Хората могат да получат топлинни изгаряния, ако се доближат до горещи повърхности или са близо до електрически взрив. Една батерия с ниско напрежение може да генерира искри, които са достатъчно мощни, за да предизвикат пожар или експлозия във взривоопасна атмосфера, като например в кабина за боядисване, близо до резервоари за гориво, в места за изхвърляне на газове или места, където има аерозоли, изпарения, газове или прах.

Стресът свързан с работата и как да се справим с него?

Работодателите имат правно задължение да защитават служителите от стреса на работното място, като правят оценка на риска и действат по него. Разберете как да управлявате свързания с работата стрес, за да защитите служителите си.

Какво е стресът?

Стресът може да се определи като „нежеланата реакция, която хората имат към прекомерния натиск или други видове търсене”.

Служителите се чувстват стресирани, когато не могат да се справят с натиска на работното място, а може да имат и лични проблеми. Например служителите могат да бъдат подложени на стрес, ако смятат, че не разполагат с уменията или с времето, за да изпълнят задачите си в дадените срокове. Осигуряването на планиране, обучение и подкрепа може да намали натиска и да намали нивата на стрес.
Стресът засяга хората по различен начин – това, което има влияние за един човек, може да не повлияе на друг. Фактори като умения и опит, възраст или увреждане могат да повлияят на това дали даден служител може да се справи.

Има шест основни области на работа, които могат да повлияят на нивата на стрес:

 • изисквания,
 • контрол,
 • подкрепа,
 • взаимоотношения,
 • роля,
 • промяна.

Всяка една от тези области трябва да бъде управлявана правилно, за да се намали стресът на работното място. Работодателите трябва да оценят рисковете в тези области, за да контролират нивата на стреса на работното място.

Признаци на стрес

Стресът не е болест, но може да ви разболее. Познаването на признаците на стрес ще помогне на работодателите да предприемат стъпки за спирането, намаляването и управлението му на работното място.

Ако служителите започнат да се държат и да работят по различен начин, то това може да е знак, че те са притеснени и стресирани. Мениджърите трябва да следят изброените по-долу признаци на стрес в екипите и служителите си:

 • Повече аргументи между служителите
 • високо текучество на персонала
 • повече съобщения за стрес
 • повече отсъствия по болест
 • намалена производителност
 • повече оплаквания и недоволство

Как да помогнете на служителите си

Колкото по-рано се реши проблемът, толкова по-малко последствия ще има. Ако смятате, че някои от служителите ви имат проблеми, насърчете ги да говорят с някого, независимо дали това ще е техният пряк ръководител, синдикален представител или техният екип по трудова медицина.

Създайте план за действие, за да гарантирате, че договорените условия и действия за намаляване на стреса на работното място се изпълняват. Проверете дали приложените от вас решения са ефективни и наистина влияят положително на служителите ви. Решете какви допълнителни действия или данни са необходими. Ако решенията не работят, какво друго можете да направите? Ако решенията работят, могат ли те да се разпространят и в други части на организацията ви?

Трябва периодично да проверявате дали се случват съгласувани действия, за да сте сигурни, че всичките служители са щастливи и спокойни на работното си място.

Респонса Превент е част от кампанията „Мисли чисто“

Новата гора на София“ е мащабна залесителска инициатива на Столична община, част от кампанията „Мисли чисто”, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета.

В неделя, 7 април 2019 г., екипът на Респонса Превент се включи в социалната инициатива, част от четвъртият залесителен сезон за Новата гора на София край кв. Суходол. Общо 3000 фиданки бяха засадени от всички включили се доброволци през двата дни ( 6-и и 7-и април). Мисията на екипа на Респонса Превент е да полага грижи за обществото и да дава принос за неговото развитие, гордеейки се с традициите си в споделеното доверие. Водени от любовта си към живота, здравето и околната среда, всички служители в компанията припознаха каузата за изграждане на зелен филтър в близост до София.

Всяко дръвче е важно! – сподели Нейко Нейков, управител на Респонса Превентзасаждането на дърво често влиза в списъка на едно от десетте неща, които всеки човек трябва да направи през живота си. Това е една от главните причини да се включим в кампанията. Действията ни днес могат да направят нашият град по-добър утре. Да посадиш дърво означава да поставиш ново начало. Нашият екип вярва, че в добро здраве се създават и добри каузи и ще сме щастливи ако повече наши приятели, клиенти и партньори се включат и заедно  да оставим своя „зелен отпечатък“ за идните поколения. Истината е, че така помагаме на София да е по-чиста и по-зелена. Защото това е част от здравето на всички нас и ще остане за всички след нас!

Инициативата, която стартира през изминалия уикенд и ще продължи до края на април, има за цел да трансформира пустеещи общински земи в гора, която да подпомогне подобряване качеството на атмосферния въздух. Новата гора на София край кв. Суходол е най-мащабната залесителна инициатива на Столична община, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета, от които в момента са засадени 28 800. Това каза при откриването на инициативата зам. кметът Йоана Христова. Гората ще се състои от акации, липи и дъбове.

За максимално улеснение на всички желаещи, които искат да засадят дръвчета в Новата гора на София край “Суходол”, Столична община разкри извънредна автобусна линия в рамките на градския транспорт, с номер 56A. Началната спирка на линията е метростанция „Вардар“, а последната спирка е Новата гора на София. Рейсът обслужва граждани между 9 и 16 часа, с интервал от час и половина.

***

Респонса Превент е единственият международен доставчик на услуги и решения по здраве и безопасност при работа в България. В портфолиото на компанията са – Служба по трудова медицина, Решения по здраве и безопасност при работа, Академия, Услуги за Автомобилната индустрия, Системи за одитиране и други. Екипът на Респонса Превент обслужва над 1350 предприятия с над 35 000 служители. За своите 12 години история компанията се гордее, че нейните клиенти нямат нито един акт от Инспекцията по труда. Компанията е лицензиран партньор на VDA QMC. Фирмата е част от международната група Health and Safety Alliance, която се развива в 15 държави в целия свят.

Quality Brunch – форум за управление на качеството в автомобилната индустрия

За втора поредна година специализираното събитие ще представи актуални новини и промени в изданията на международни стандарти

На 17 април 2019 ще се проведе второто издание на събитието Quality Brunch, организирано от Респонса Превент в партньорство с Аутомотив Клъстер България и с подкрепата на M&M Милицер и Мюнх. Събитието е насочено към автомобилната индустрия в България и е фокусирано върху обучения за управление на качеството и прилагане на редица международни стандарти и практики в тази дейност. Събитието ще се проведе в Пловдив – град с втората най-голяма промишлена зона в страната и силно присъствие на фирми от автомобилната индустрия.

Програмата на Quality Brunch ще представи преглед на развитието на сектора „Автомобилостроене” в България. Сред акцентите са актуални новини и промени, настъпили в изданията на международни стандарти като ISO 19011, изданията на VDA QMC и други. Ще бъде представена концепцията на Lean manufacturing. Гостите ще имат възможността не само да слушат, но и да вземат активно участие в обсъждане на практически казуси от областта на безопасност на продукта, както и да влязат в ролята на одитори по VDA 6.3. Организаторите планират забавно състезание, в което участниците ще премерят сили в областта на стандартите.

Quality Brunch има за цел да се превърне във форум за споделяне на знания и добри практики. Участието е напълно безплатно за до двама участници от една фирма!

17 април (сряда), гр. Пловдив, Хотел Ландмарк Крийк, ул. Св. Валентин 3

09:00 ч. до 14:30 ч.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ