Промени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

С Постановление № 28/01.02.2021 г. бяха приети изменения и допълнения на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление 199/18.10.2010 г. на Министерския съвет, които са съобразени със съвременните технически изисквания за осъществяването на тази дейност и с промените настъпили в Български държавни стандарти. С постановлението се правят редица изменения за подобряване на безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност, насочени към прецизиране на текстове и облекчаване на административната тежест. 

Без това да доведе до компромиси с изискванията за качество на извършваната дейност и безопасната експлоатация на тези съоръжения с повишена опасност се облекчават изискванията, с които искаме да Ви запознаем, както следва:

Отпада регистрация на сапаните пред органите за технически надзор от регистрационния режим спрямо съоръженията с повишена опасност  (чл.100, ал.4);

Удължават се на някои от сроковете за извършване на периодични технически прегледи на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор, както и сроковете за извършване на някои проверки, които извършват лицата, поддържащи повдигателни съоръжения (чл.108); 

Облекчава се административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения по отношение на изискванията за наличие на персонал, като се позволява и на управителите на търговски дружества, които притежават нужната квалификация, да изпълняват лично дейности, за които досега се изискваше да имат назначен служител по трудово правоотношение (чл.123, ал.2).