НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Автор: инж. Хилда Христова
Експерт ЗБУТ, Респонса Превент ООД

 

Минимална възраст за приемане на работа
Минималната възраст за приемане на работа на непълнолетни лица е 16 години. Забранено е приемането на работа на лица, ненавършили 16 години.
По изключение могат да бъдат приемани на работа лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки, не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би попречило на редовно посещение на училище.
По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да бъдат приемани момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

Приемане на работа на непълнолетни лица
Лица до 18 години се приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие.
Лицата до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.
Забранено е приемането на лица до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

Особени грижи за непълнолетните
Работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване.
Работодателят е длъжен да уведомява непълнолетните работници и служители и техните родители за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.
Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
За работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст е забранен нощния труд от 20,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 18-годишна възраст – от 22,00 ч. до 06,00 ч.


Лицата под 18 години, могат да работят при сумирано изчисляване на работното време, стига графикът да не нарушава изискването за 7-часов работен ден и без полагане на нощен труд.
Не се разрешава полагане на извънреден труд от работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст.
Лицата под 18 годинси имат право на болничен, дори да нямат 6 месеца осигурителен стаж.

Задлъжения на работодателя при назначаване на лица от 16 до 18 години
Работодателят оценява риска, на който могат да бъдат изложени във връзка с тяхната работа лицата, ненавършили 18 години.

Работодателят, въз основа на резултатите от оценката на риска предприема и прилага необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, ненавършили 18 години, като обръща особено внимание на специфичните рискове за тяхната безопасност, физическо и психично здраве и развитие, произтичащи от:

 1. Липса на опит.
 2. Неосъзнаване на съществуващи или възможни рискове.
 3. Физиологична за възрастта физическа и емоционална незрялост.
  Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители за:
 4. Възможните рискове в работата.
 5. Мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  При планирането, прилагането и контрола на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, ненавършили 18 години, работодателят включва длъжностното лице по безопасност и здраве и службата по трудова медицина.

Контрол и наблюдение на здравето
Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа след предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог, и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо, нравствено и умствено развитие.

Медицинското заключение се издава от служба по трудова медицина на основата на:

 1. Медицинското удостоверение от проведения медицински преглед.
 2. Вида и характера на работата.
 3. Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години.
 4. Осигурените мерки за безопасност и защита здравето на лицето, ненавършило 18 години.
 5. Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.
  За лицата, ненавършили 15 годишна възраст, заключението се издава от лекарска консултативна комисия към детските отделения на многопрофилните болници заактивно лечение.

На задължителен периодичен медицински преглед подлежат лицата:

 1. от 15 до 16 години – на 6 месеца;
 2. от 16 до 18 години – ежегодно.
  Прегледите се извършват с оглед диагностициране на ранни форми на заболявания и разкриване на рискови фактори за увреждане на здравето.
  Прегледите се организират от службата по трудова медицина и се заплащат от работодателите.
  Когато периодичният преглед установи ранни форми на заболявания или разкрие рискови фактори за увреждане на здравето, работодателят предприема необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицето, ненавършило 18 години.

Забранени работи за лица, ненавършили 18 години
Забранява се лицата, ненавършили 18 години, да извършват работа:

 1. Извън техните физически или психически възможности. Забранена е редовна ръчна работа с тежести, включително и с помощта на транспортни средства. Теглото на единично вдигана и пренасяна тежест не трябва да е превижава: 8 kg за лица от женски пол и 20 kg за лица от мъжки пол на възраст над 16 до 18 години, и 6 kg за лица от женски пол и 15 kg за лица от мъжки пол на възраст от 15 до 16 години.
 2. Включваща вредно въздействие на агенти, които са токсични, канцерогенни, причиняващи наследствени генетични увреждания или увреждания на плода при бременност, или които по всякакъв друг начин увреждат здравето на човека при продължителна експозиция.
 3. В среда на радиация.
 4. При шум, вибрации, изключително ниски и високи температури. За непълнолетните е забранена работа при шум над 80 dB(А). Температура на въздуха при работа в помещение под 18 °С и над 25 °С, като се допуска температура на въздуха до 28 °С в случаите, когато температурата на външния въздух е над 25 °С, и температура на въздуха под 10 °С и над 30 °С при работа на открито.
 5. Свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетните лица поради тяхната физическа или психическа незрялост.
  Забраната се прилага за работи, които се осъществяват под въздействие на физични, химични и биологични агенти, и процеси и видове работи, посочени в раздел I и раздел II от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Ред за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за всеки отделен случай.
За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция “Инспекция по труда” или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис искане за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:

 1. Копие от акта за раждане на лицето или лична карта.
 2. Карта за проведен предварителен медицински преглед.
 3. Медицинско заключение от службата по трудова медицина.
 4. Проект на трудов договор.
 5. Описание на вида работа, която ще се извършва лицето – длъжностна характеристика.
 6. Оценка на риска на работното място – картата за оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на съответното работно място.
 7. Списък с идентифицираните опасности и осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години.
 8. Списък на осигурените, при необходимост, лични предпазни средства
 9. Протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда, включително по ел. безопасност.
 10. Писмено съгласие на родител (настойник) за започване на работа на лица, ненавършили 15 – годишна възраст.
 11. Писмена декларация от родител (настойник), че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя.
 12. Разпределението на работното време на лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).

Областната дирекция “Инспекция по труда” се произнася по молбата за издаване на разрешение за назначаване на непълнолетни лица в 15-дневен срок.
Не се заплаща такса за издаване на разрешението.

В заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Дирекция „Инспекция по труда“ , а именно:

 1. На място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Дирекция „Инспекция по труда“.
 2. По пощата на посочен от заявителя адрес.
 3. По куриер за сметка на заявителя.
 4. Подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

Срока на валидност на разрешението е:

 1. До прекратяване на договора, за който е издадено разрешението.
 2. До отнемане на разрешението от Дирекция „Инспекция по труда“.
 3. До навършване на 18 годишна възраст на лицето.

Съгласно Наказателния кодекс, приемането на непълнолетни лица на работа без разрешение от Инспекцията по труда, при първо нарушене се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева.