Надомна работа и работа от разстояние

Един от най-новите и особено привлекателен за работещите, начин за полагане на труд.

Това е въз основа на трудов договор е „надомна работа“ и „работата от разстояние“. По неокончателни данни с такива договори в страната работят десетки и десетки хиляди заети.

Защо тези трудови договори са толкова интересни за работниците и за работодателите?

Трудов договор за надомна работа

Специфичното при надомната работа е мястото, където се полага трудът.

При този договор задължения се изпълняват в дома на работника или в друго избрано от него помещение. Трудов договор за надомна работа може да се сключи за изработване на продукция, както и за предоставяне на услуга. При този договор работодателят и работникът се уговарят кой от тях ще достави оборудването и производствените материали.

Сключването и съдържанието на трудовия договор за надомна работа

Относно сключването и съдържанието на трудовия договор за надомна работа важат общите правила на Кодекса на труда за трудовите договори. От това, че работата се полага извън помещение на работодателя, следват редица обстоятелства. Те трябва да бъдат уговорени в трудовия договор, като:

 • Местонахожданието на работното място
 • Трудовото възнаграждение
 • Редът за възлагане и отчитане на работата
 • Начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция
 • Други условия

Съгласно чл. 107е от КТ работниците или служителите, които извършват надомнаработа сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност. Работниците и служителите, които извършват надомнаработа, сами определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд.

Чл.107г КТ

Освен посочените елементи на трудовия договор, работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа (чл.107г КТ):

1. условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

2. здравословни и безопасни условия на труд;

3. квалификация, преквалификация и обучение;

Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомнаработа. При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ определена информация.

Трудов договор за работа от разстояние

Относно сключването и съдържанието на трудовия договор за работа от разстояние важат общите правила на КТ.

Работата от разстояние е също форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя и извършвана по трудово правоотношение. Нейна характерна черта е, че се съчетава с използването на информационни технологии. Също така, че преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор.

Работодателят осигурява за своя сметка:

 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
 • програмно (софтуер) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
 • защита на данните;
 • информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
 • система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 • други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.   В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя.

Често за този вид работа се използва и термина „дистанционна работа”. С други думи, използването на информационни технологии – компютър, софтуер, интернет свързаност е това, което отличава работата от разстояние от надомния труд и не може да бъде извършвана „работа от разстояние” без „използване на информационни технологии”.

Разликата между „надомната работа“ и „работата от разстояние“ води и до различни изисквания към работодателя, включително такива, свързани с безопасност и здраве при работа.

Какви са изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние?

Докато по отношение на надомната работа е налице само общото изискване, то при работата от разстояние има и по-конкретни указания относно осигуряване на ЗБУТ.

Съгласно чл. 107к от Кодекса на труда работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.   Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние. Той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както следва:

 1. работещите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“;
 2. работодателят и/или негов представител и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място при предварително уведомяване на работещия, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.
 3. Работещите от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време.

Какво е длъжен да направи работодателят, за да осигури безопасност и здраве при работа?

 • Да информира работещите, извършващи надомна работа или работа от разстояние, за всяка опасност, свързана с извършваната работа и за предпазните мерки, които трябва да се вземат.
 • Да осигури, съответно обучение.
 • Да извърши оценка на риска за съответното работно място (която задължително се предшества от измервания).
 • Да запознае работещия с резултатите от оценката на риска.
 • Да осигури инструкции за безопасна работа;
 • Да осигури монтирането на съответни устройства за безопасност на машините, инструментите и другото оборудване и да планира разумни мерки за тяхната редовна поддръжка – в тази връзка да осигури квалифицирано лице за поддръжка на използваното оборудване;
 • Да предостави безплатно необходимите специално работно облекло и лични предпазни средства.

Както при надомната работа, така и при работата от разстояние се прилага Наредба РД-07-2/16.02.2009 г. Съгласно наредбата работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

Специални изисквания за организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд

Във връзка с работата с видеодисплей, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка:

 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване (компютър, принтер и др.), както и консумативи за функционирането му;
 • програмно (софтуер) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя.

Освен това, чл. 107и (2) позволява чрез индивидуалния трудов договор на работещия, извършващ работа от разстояние, да му бъдат прехвърлени задълженията за поддръжката на работното, техническо и друг вид оборудване на работното място. В такъв случай като ангажимент за работодателя остава само информирането относно изискванията за безопасност и здраве при работа и да контролира спазването им.