Трудова злополука

Застраховка Трудова злополука

Работниците и служителите, които извършват работа в икономически дейности с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, изчислен на база последните три предходни цели години, подлежат на задължително застраховане за риска „Трудова злополука”. Всяка година, със заповед на министъра на труда и социалната политика, се определят коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през следващата календарна година. Години наред, сектор Строителство традиционно попада сред тези икономически дейности.

Работниците и служителите в дружеството, които подлежат на задължително застраховане за риска „Трудова злополука”, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол.

С колективен трудов договор могат да се определят допълнително работници и служители, които задължително се застраховат за риска „Трудова злополука” при доказана необходимост и реализиран риск.

Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука” са за сметка на работодателя.

Поради това, негово право е да избере застраховател, с когото да сключи договор. Задължително изискване е застрахователят да притежава разрешение за извършване на дейност по т. 1 от раздел II на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Задължително застраховане за риска “Трудова злополука” на работещите в строителството

Договорът за задължителната застраховка „Трудова злополука” се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.

Застрахователната сума по застраховката се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Работодателите, които не попадат в списъка за задължителна застраховка трудова злополука, но все пак искат да застраховат колегите, могат да се възползват от застраховка Злополука. Това е доброволна застраховка за злополука, не само трудова.

Нейко Нейков – Управител на Респонса Превент.