Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Здравейте! Дойде време за подаване на Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В тази публикация ще намерите линк/презентация как да попълните и додадете вашата декларация или уведомление. Ето няколко пояснения:
  • Декларация се подава, ако не е подавана до сега или има съществени промени;
  • Уведомление се подава, ако предходна година е подавана декларация и няма промени.
Ето и няколко насоки от Главна инспекция по труда: Срокът за подаване на данни за 2015 г. : 1-ви януари 2016 г. – 30-ти април 2016 г. Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex . Внимание !!!  Услугата работи с версия 9 на Internet Explorer  или по-висока, както и всички версии на Mozilla Firefox.  При проблеми с използване на Internet Explorer е необходимо добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java. При използване на Mozilla освен отблокиране на приставките от червен символ горе вляво е възможно да е необходимо разрешаване на всички Java добавки от меню, което се отваря като в адресната лента се въведе адрес about:addons. Системата позволява: –  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес; –  Разпечатване на попълнената декларация/уведомление – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл. При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *