Безопасна Коледа с Респонса Превент – официални правила на онлайн играта

 Печеливши от нашия giveaway са:

🎁 С най-широка усмивка: Десислава Йорданова !
🎁 С най-широка усмивка: Емилия Димитрова !
🎁 Най-добрият детектор за опасности: Ваня Бонева !
 Молим победителите да ни пишат на office@responsaprevent.com, за да получат информация как да получат наградата си!

Пълните правила на играта може да прочетете тук >>>
 
 1. Период: От 08:00 ч. на 05.12.2019 г. до 23:59 ч. на 21.12.2019 г.
 2. Организатор: “Респонса Превент“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх. А. ЕИК: 175318943
 3. Правила за Участие: Настоящите Правила за участие, наричани по-долу „Правила и условия“, уреждат участието в играта. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица.
 4. Механизъм на играта:
  4.1 Играта ще се проведе на официалната Facebook страница: https://www.facebook.com/ResponsaPrevent.
  4.2 Участниците в играта следва да коментират с личен отговор под поста и да харесат страницата.
  4.3. Регистрацията за участие в играта се извършва като участникът публикува своят отговор под формата на коментар под поста и като хареса страницата. Нужно е двете условия да бъдат изпълнени за успешна регистрация. Чрез регистрацията си за участие в играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите „Правила и условия“ и ще ги спазва.
  4.4. Всеки участник има право само на едно участие в играта.
 5. Награди: 3 бр. чаши на “Респонса Превент”.
 6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите: На 22.12.2019г с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени трима победители, измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3, т.4.2. и т. 4.3 от настоящите „Правила и условия“ и са дали отговор на въпроса. Всеки един от тях ще спечели 1 бр. брандирана чаша “Респонса Превент”. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната страница на “Responsa Prevent” във Facebook на 23.11.2019 г. Всеки участник в играта с регистрирането си се съгласява в случай, че бъде обявен за Победител да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни, за да може да бъде осъществен контакт с него и да получи на наградата си: три имена; телефон за връзка; e-mail адрес и пощенски адрес, на който да бъде изпратена наградата; Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратения от организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците. Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.
 7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: – Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. – Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. – Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook. – Служители на “Респонса Превент” и/или членове на техните семейства.
 8. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тaзи игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства; Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;
 9. Други условия и информация, свързана със защитата на личните данни:
  * условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на „Респонса Превент“ – https://responsaprevent.bg/
  * организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им;
  * с регистрирането си за участие в играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел.
 10. С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с:
  – Данните, които идентифицират „Респонса Превент“ ООД и неговите представители; – Целта и средствата на обработка на личните данни;
  – Доброволния характер на предоставянето на данните;
  – Правото на заличаване, коригиране, изтриване или блокиране на личните данни, ограничаване на данните, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
  – Правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и правото за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни; С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия във Facebook страницата на “Респонса Превент” с цел посочване на лицето като спечелило. Данните се пазят за срок до 1 месец след края на Играта. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес: responsaprevent@3con.eu